CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế tp. HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.33 Kb.
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 517 /CT-TNCN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

V/v nhận và giải quyết hồ sơ

quyết toán, hoàn thuế TNCN năm 2012

Kính gửi: - Các Phòng Kiểm tra;

- Các Chi cục Thuế quận, huyện.


Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012 của Tổng cục Thuế;

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn TP.HCM, để đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán và giải quyết hoàn thuế TNCN kịp thời, tránh gây phiền hà cho người nộp thuế. Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn thêm về nơi nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN và giải quyết hoàn thuế năm 2012 của các cá nhân như sau:1. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

- Hồ sơ quyết toán của cá nhân có thu nhập từ một nơi đã được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến, do cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị chi trả thu nhập tiếp nhận.

- Đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên, có 2 trường hợp:

+ Nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó tiếp nhận.

+ Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào thì Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú tiếp nhận.

- Đối với cá nhân có thu nhập một nơi hoặc nhiều nơi bị khấu trừ 10% hoặc 20% thì Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú tiếp nhận.2. Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, xổ số và bán hàng đa cấp:

- Cá nhân có đăng ký kinh doanh thì Chi Cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

- Cá nhân không đăng ký kinh doanh thì Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú tiếp nhận hồ sơ.
3. Các trường hợp khác:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012 của Tổng cục Thuế.4. Nơi giải quyết hoàn thuế:

Đơn vị nhận hồ sơ quyết toán, sẽ kiểm tra việc kê khai để giải quyết hoàn thuế TNCN cho các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Các Chi cục Trưởng triển khai việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán và giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn trên. Đồng thời đề nghị các Chi cục Trưởng triển khai các biện pháp cụ thể để tuyên truyền hướng dẫn cho người nộp thuế biết các qui định về quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN năm 2012.
Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên. PHÓ CỤC TRƯỞNG

- BLĐ Cục (để báo cáo)

- Phòng TTHT (để hỗ trợ)- Lưu HC, TNCN

Lê Thị Thu Hương
: Lists -> VBPL DB -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dâN
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 1
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về thành lập Tổ Công tác chỉ đạo việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách
Attachments -> Số: 1136/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Quyết định số 1493/QĐ-ub-qlđT ngày 18/5/1994 của ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh số: 163/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương