Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 65.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích65.22 Kb.
#132


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1787 /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án khuyến khích sử dụng hình thức

hỏa táng theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2599/SLĐTBXH-XH ngày 10 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ngành, Đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ “để b/c”;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- Các Sở, ngành, Đoàn thể thành phố;

- VPUB: Các PVP; Phòng VX, ĐTMT, THKH;

- Lưu:VT, (VX/Th2) H.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hứa Ngọc Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng

theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 ngày 11 tháng 2013

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND

ngày tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Lĩnh vực mai táng tại Thành phố hiện nay chủ yếu có hai hình thức chôn cất: địa táng và hỏa táng. Trong đó, hình thức chôn cất là tập quán từ xa xưa của cha ông để lại và đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mọi người Việt Nam cho đến ngày nay và sẽ tiếp tục kéo dài đến một giai đoạn về sau này.

Người dân vẫn chọn hình thức địa táng vì ngoài yếu tố tâm linh, phong tục tập quán là chủ yếu thì yếu tố kinh tế cũng chiếm vị trí quan trọng. Giá đất cho việc địa táng hiện nay từ khoảng 20 triệu đồng - 50 triệu đồng/huyệt nên người dân vẫn còn khả năng chấp nhận được. Tuy nhiên, qua các đề án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố, đất sử dụng cho mục đích địa táng không nhiều, do đó áp lực là khá lớn. Với quy hoạch 0,5m2/mộ và nhu cầu địa táng như hiện nay thì diện tích đất cho nhu cầu này tại Thành phố Hồ Chí Minh là 11,5ha/năm.

Hình thức hỏa táng là một hình thức văn minh, hiện đại và hạn chế ô nhiễm môi trường đã được các nước trên thế giới áp dụng từ lâu. Hỏa táng đã góp phần tiết kiệm đất đai chôn cất, tiết kiệm chi phí cho người dân, tiết kiệm quỹ đất và tiết kiệm thời gian thăm viếng hàng năm. Thành phố Hồ Chí Minh đã định hướng phát triển hỏa táng từ những năm 1980, đơn vị được giao nhiệm vụ là Sở Tài nguyên và Môi trường và đến hôm nay đã phát triển thành một dịch vụ chủ yếu trong công tác mai táng phục vụ nhân dân.

Tuy chưa được hỗ trợ, nhưng người dân thành phố đã sử dụng hình thức hỏa táng khá lâu và với tỷ lệ khá cao, cụ thể: năm 2011 là 61%, năm 2012 là khoảng 66% và đầu năm 2013 là khoảng 67%.

Xuất phát từ nhu cầu, mục đích và thực hiện theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là phù hợp.II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Triển khai thực hiện phù hợp, có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ từng bước đưa việc sử dụng hình thức hỏa táng trở thành hình thức mai táng phổ biến của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất đai và bảo vệ môi trường, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Đến cuối năm 2015:

- Đảm bảo giải quyết cơ bản nhu cầu sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt mức 70%.

- Hoàn thiện dự án Trung tâm hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh.

- Hoàn thiện dự án Trung tâm hỏa táng tại nghĩa trang chính sách thành phố (huyện Củ Chi).

b) Từ năm 2016 đến năm 2020:

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt mức 75%;

- Hoàn thiện dự án Trung tâm hỏa táng thay thế Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

- Hoàn thiện dự án Trung tâm hỏa táng Phúc An Viên, Quận 9 (hoặc địa điểm khác khi được chấp thuận).

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, vận động nhằm thúc đẩy hoạt động hỏa táng tại các khu vực dân cư trên địa bàn thành phố:

Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng hình thức hỏa táng và vận động người dân tham gia sử dụng hình thức hỏa táng.2. Quy hoạch và xây dựng các cơ sở hỏa táng, nghĩa trang:

a) Quy hoạch các cơ sở hỏa táng nhằm đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn thành phố, dự kiến tập trung phục vụ cho các cụm đơn vị hành chính:

- Cụm 1: các quận nội thành và quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Bình Tân;

- Cụm 2: các Quận 7, Quận 8 và các huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ;

- Cụm 3: các Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh;

- Cụm 4: Quận 12 và huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

b) Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các trung tâm hỏa táng, nghĩa trang:

- Cải tạo và nâng cấp trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân:

+ Hiện nay: chủ yếu phục vụ cho công tác cải táng, di dời của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Công suất: 13 lò hỏa táng.

+ Dự kiến: hoàn tất việc di dời nghĩa trang vào cuối năm 2015 và Trung tâm hỏa táng được di dời đến vị trí mới gần vị trí hiện tại, tiếp tục phục vụ đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố.

- Cải tạo và nâng cấp Trung tâm hỏa táng Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh:

+ Hiện nay: đang hoạt động và được nâng cấp. Công suất: 5 lò hỏa táng.

+ Dự kiến: tăng thêm 10 lò hỏa táng khi hoàn thành công tác xây dựng giai đoạn 2 vào năm 2015.

- Đầu tư xây dựng mới Trung tâm hỏa táng Phúc An Viên, Quận 9:

+ Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương di dời lò hỏa táng tại dự án khu công viên nghĩa trang tại phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 cho chủ đầu tư đến hết năm 2015.

- Đầu tư xây dựng mới Trung tâm hỏa táng tại nghĩa trang chính sách thành phố (tại nghĩa trang chính sách thành phố huyện Củ Chi):

+ Hiện nay: đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp.

+ Dự kiến: hoàn tất cải tạo, nâng cấp vào cuối năm 2015. Công suất: 10 lò hỏa táng.

c) Chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực hỏa táng:

Để thực hiện được phương án trên, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng văn minh - hiện đại, thống nhất chính sách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực hỏa táng như sau:

- Giao đất, không thu tiền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hỏa táng.

- Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng.

- Nhà đầu tư tự vay vốn thực hiện, ngân sách hỗ trợ lãi suất thông qua chương trình kích cầu của Thành phố.

* Cơ sở thực hiện: theo quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của Thành phố và Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND, Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân về ban hành chính sách hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh.3. Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng:

a) Ban hành các quy định bắt buộc về trường hợp người chết mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng hoặc các bệnh khác phải được hỏa táng.

b) Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (thực hiện theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân về ban hành chính sách hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh):

• Hỗ trợ 2.500.000 đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng:

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động;

- Đảng viên có Huy hiệu 40 tuổi Đảng trở lên;

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (cán bộ lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa);

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên;

- Bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Thân nhân liệt sĩ và Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng định suất nuôi dưỡng (già yếu, neo đơn);

- Các đối tượng chính sách đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè;

- Hộ nghèo (theo tiêu chí của thành phố);

- Các đối tượng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 4 năm 2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi (có điều chỉnh một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP); Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (khi được thực hiện).

• Hỗ trợ 1.500.000 đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng:

- Đối tượng hưu trí;

- Hộ cận nghèo (theo tiêu chí của thành phố);

- Người dân có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

• Miễn phí hỏa táng cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng tạm trú (KT3).

4. Đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực hỏa táng:

a) Nghiên cứu ban hành các chính sách và chế độ đãi ngộ đặc thù; bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ cho các cán bộ, công nhân viên phục vụ trong lĩnh vực hỏa táng.

b) Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong lĩnh vực hỏa táng.

5. Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực hỏa táng:

a) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực hỏa táng theo cơ chế nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện hành.

b) Thực hiện các quy định về miễn, giảm thuế nhập khẩu các thiết bị công nghệ hỏa táng mới phù hợp với điều kiện thành phố và chủ trương của Chính phủ.

c) Tăng cường, phát triển hợp tác quốc tế về nghiên cứu, trao đổi khoa học công nghệ trong lĩnh vực hỏa táng.

d) Khuyến khích việc nghiên cứu, phát minh và chế tạo các công nghệ hỏa táng tiên tiến, hiện đại thân thiện với môi trường.

IV. TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp các Sở - ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch hỗ trợ chi phí hỏa táng.

- Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng thực hiện quy hoạch và xây dựng trung tâm hỏa táng phù hợp quy hoạch của trung ương và thành phố.

- Phối hợp Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng công trình công viên nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố, các trung tâm hỏa táng thực hiện thủ tục hỏa táng đơn giản, đảm bảo đúng quy định về vệ sinh môi trường.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức liên quan.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch hỗ trợ chi phí hỏa táng trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Xây dựng và hướng dẫn quy trình, thủ tục để gia đình và thân nhân nhận chi phí hỗ trợ hỏa táng.3. Sở Xây dựng:

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên ngành xây dựng trong việc quy hoạch, xây dựng và sử dụng các cơ sở hỏa táng, nghĩa trang.4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thực hiện quy hoạch và xây dựng trung tâm hỏa táng phù hợp quy hoạch của trung ương và thành phố.5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hỗ trợ tư vấn, kiểm định về tiêu chuẩn, chất lượng quy trình, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực hỏa táng.

- Góp ý về quy trình nhập khẩu thiết bị công nghệ hỏa táng.

- Tư vấn, nghiên cứu, chế tạo thiết bị công nghệ hỏa táng mới phù hợp với điều kiện thành phố và chủ trương của Chính phủ.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, trao đổi khoa học công nghệ trong lĩnh vực hỏa táng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến việc đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng; đề xuất bổ sung chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Vận động và có cơ chế thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước xây dựng các cơ sở hỏa táng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

7. Sở Y tế:

- Nghiên cứu, ban hành các quy định bắt buộc về trường hợp người chết mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng hoặc các bệnh khác phải được hỏa táng.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động thân nhân gia đình người chết sử dụng hình thức hỏa táng.

8. Sở Giao thông vận tải:

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng công trình công viên nghĩa trang trên địa bàn thành phố.9. Sở Thông tin và Truyền thông:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hình thức báo chí, mạng internet và các loại phương tiện thông tin đại chúng để vận động sâu rộng đến từng hộ gia đình tham gia sử dụng hình thức hỏa táng tiên tiến, hiện đại và văn minh.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động trong nhân dân với nhiều hình thức có hiệu quả về việc triển khai khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.11. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Liên đoàn lao động Thành phố; Thành Đoàn Thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Hội Cựu chiến binh Thành phố; Hội Nông dân Thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg , và vận động, khuyến khích gia đình cùng tham gia tốt việc sử dụng hình thức hỏa táng khi có hữu sự theo Kế hoạch này.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú với nhiều hình thức như: pano, khẩu hiệu, áp-phích, loa phóng thanh, bản tin… đến từng hộ gia đình để đẩy mạnh việc sử dụng hình thức hỏa táng.

13. Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Phối hợp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quận-huyện.

- Tổ chức hoặc lồng ghép tuyên truyền khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng và thông tin các chính sách khuyến khích hỏa táng đến người dân thông qua nhiều hình thức để đẩy mạnh công tác sử dụng hình thức hỏa táng.

- Dự trù kinh phí hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng.

- Báo cáo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng lồng ghép trong báo cáo của quận - huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các Sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 10 tháng 12 hàng năm; báo cáo sơ kết trước ngày 12 tháng 10 năm 2015 và báo cáo tổng kết trước ngày 12 tháng 10 năm 2020 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng tại thành phố./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hứa Ngọc ThuậnКаталог: Lists -> VBPL DB -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dâN
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 1
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về thành lập Tổ Công tác chỉ đạo việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách
Attachments -> Số: 1136/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Quyết định số 1493/QĐ-ub-qlđT ngày 18/5/1994 của ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh số: 163/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015
Attachments -> Số: 1484/QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2015

tải về 65.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương