Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 55.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích55.68 Kb.
#862


straight connector 4Y BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ __________________________________________________

Số: 2523/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo


Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014
của Thủ tướng Chính phủ


_________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014
của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 775/TTr-SKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các Sở ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Thường trực Thành ủy;

 • TTUB: CT, các PCT;

 • VPUB: các PVP;

 • Phòng CNN, TCTMDV, THKH, VX;

 • Lưu: VT, (CNN/Đ) MH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Hà

straight connector 4Y BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ __________________________________________________

KẾ HOẠCH

Triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND
ngày tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

________
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

Kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi là ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố, nhằm tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, giúp cho việc thực hiện kiểm soát các quá trình trở nên nhanh chóng, đơn giản hơn, hiệu lực của hệ thống quản lý được nâng cao, từ đó từng bước nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công, đóng góp vai trò to lớn vào công cuộc cải cách hành chính.

 1. Yêu cầu

Các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc phải thực hiện ISO điện tử đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện ISO điện tử.

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện ISO điện tử.

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng được khuyến khích xây dựng và áp dụng ISO điện tử.II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015.

- Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2015.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch triển khai

Kế hoạch thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, công bố, kiểm tra giám sát Hệ thống quản lý chất lượng và ISO điện tử

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc nhóm 1 (27 đơn vị): Là nhóm các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả thủ tục hành chính được công bố theo quy định của pháp luật và đã được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thực hiện việc công bố theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 19/QĐ-TTg trước thời hạn 31 tháng 12 năm 2015, tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Khoản 4 Điều 4 của Quyết định số 19/QĐ-TTg.

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc nhóm 2 (26 đơn vị): Là nhóm các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đã được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 nhưng phạm vi áp dụng chưa bao gồm toàn bộ các thủ tục hành chính được công bố theo quy định của pháp luật: Thực hiện công bố theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 19/QĐ-TTg và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng , đảm bảo các thủ tục hành chính được đưa vào áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng trước thời hạn ngày 31 tháng 12 năm 2015 và thực hiện công bố lại sau khi hoàn thành việc mở rộng; áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Khoản 4 Điều 4 của Quyết định số 19/QĐ-TTg.

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc nhóm 3 (10 đơn vị): Là nhóm các cơ quan, đơn vị chưa áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã hết hiệu lực, đề nghị đơn vị nhanh chóng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 19/QĐ-TTg trước thời hạn ngày 31 tháng 12 năm 2015.

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan để áp dụng ISO điện tử vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến theo đúng tiến độ nêu tại mục IV.

- Kiểm tra giám sát: Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định khác của pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Lộ trình triển khai thực hiện ISO điện tử: Tính đến hết năm 2014, số thủ tục hành chính được ban hành và áp dụng tại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân Thành phố: khối sở ngành: 1526 thủ tục hành chính; khối quận, huyện: 480 thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từ năm 2015 đến năm 2020 dự kiến ISO điện tử đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc khối sở ngành và khối quận, huyện (việc xác định các lĩnh vực có khối lượng công việc hàng ngày lớn để ISO điện tử sẽ do Ban triển khai lựa chọn theo từng năm qua kết quả kiểm tra giám sát thực tế tại các đơn vị), cụ thể (Theo Phụ lục 1):

Năm 2015 (theo “Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước phục vụ công tác cải cách hành chính tại Thành phố năm 2015” của Sở Thông tin và Truyền thông.


 • Khối quận, huyện: đưa vào vận hành chính thức hệ thống ISO điện tử cho các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, văn hóa, lao động, y tế và cấp phép xây dựng, tài nguyên môi trường.

 • Khối sở, ngành: đưa vào vận hành chính thức hệ thống ISO điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.


Dự kiến giai đoạn 2016 -2020: ISO điện tử cho toàn bộ các thủ tục hành chính còn lại và cho toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng cho đến năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 bao gồm: các cơ quan hành chính nhà nước cấp thành phố và quận, huyện; các chi cục trực thuộc cơ quan hành chánh Thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan hành chính quận, huyện (Theo Phụ lục 3).

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng được khuyến khích xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

3. Phạm vi xây dựng và áp dụng ISO điện tử

Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong Phụ lục 3 thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO điện tử đối với các thủ tục hành chính được công bố theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Năm 2015 tập trung thực hiện ISO điện tử đối với các lĩnh vực: Quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học; tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy; cấp phép họp báo; cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet; Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài; quản lý lao động nước ngoài; đăng ký thành lập doanh nghiệp (thuộc khối sở, ngành) và lĩnh vực đăng ký kinh doanh, văn hóa, lao động, y tế và cấp phép xây dựng, tài nguyên môi trường (thuộc khối quận, huyện).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ tình hình thực tế xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; căn cứ Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố: lập, sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và ISO điện tử đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung, theo dõi và phối hợp thực hiện.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn các đơn vị áp dụng ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước để lập danh mục các lĩnh vực thủ tục hành chính sẽ thực hiện ISO điện tử và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan, đơn vị lập dự trù kinh phí thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và ISO điện tử; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đảm bảo thực hiện kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân Thành phố


phê duyệt.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và ISO điện tử trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện và đảm bảo hiệu lực của việc xây dựng và áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thành phố.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố: Phổ biến, hướng dẫn để Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, quận, huyện áp dụng.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm tại các cơ quan trên địa bàn Thành phố, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy định..

Định kỳ tháng 11 hàng năm, căn cứ báo cáo tình hình thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, của các đơn vị, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng hợp trình Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả kiểm tra.

Định kỳ tháng 12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ.2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị về kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các đơn vị, Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định.

Căn cứ kế hoạch dự trù kinh phí hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ lập (Theo Phụ lục 3), Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp vào dự toán, trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện.

Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí triển khai và thực hiện kế hoạch.

Đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp tháo gỡ những khó khăn (nếu có) trong việc phân bổ kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện khảo sát và đánh giá mức độ triển khai ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông bố trí kinh phí thực hiện ISO điện tử trong kế hoạch kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình thực hiện ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước định kỳ tháng 12 hằng năm.

4. Sở Tư pháp

Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính, Sở Tư pháp có trách nhiệm nhập các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp công khai trên toàn quốc.5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và ISO điện tử

Thực hiện theo Điều 11 Chương III của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Căn cứ Kế hoạch này các đơn vị lập Kế hoạch triển khai, Kế hoạch kinh phí hằng năm về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 gửi cho Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp theo kế hoạch hằng năm, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-TTg và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ. Khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính như bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh, hủy bỏ, ... các đơn vị có trách nhiệm cập nhật vào Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị để triển khai áp dụng.

Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Định kỳ 6 tháng, các đơn vị gửi kết quả thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Mạnh HàКаталог: Lists -> VBPL DB -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dâN
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 1
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về thành lập Tổ Công tác chỉ đạo việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách
Attachments -> Số: 1136/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Quyết định số 1493/QĐ-ub-qlđT ngày 18/5/1994 của ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh số: 163/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015
Attachments -> Số: 1484/QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2015

tải về 55.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương