CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0otải về 27.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích27.81 Kb.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o----------

Vinh, ngày ...  tháng ...  năm 2014

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Họ tên: ......................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

CMND (GPĐKKD) số: ............................................................................................

do ……………………………………………....cấp ngày: ………./……../………

Có số cổ phần sở hữu:……………………cổ phần của Công ty Cổ phần 482.


Tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 482 (năm 2014).

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.


Người đăng ký

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o----------
GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 482
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN 482
Người Ủy quyền:

Tên cổ đông (Cá nhân / Tổ chức): ...................................................................................

CMND / GPĐKKD số: ....................................................................................................

Nơi cấp ……………………………………....…... Ngày cấp: ………./……../………..

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Số cổ phần sở hữu:……………...………(bằng chữ: ....................................................)


Người Được ủy quyền:

Họ tên: .............................................................................................................................

CMND số:…………......……do ….................……………...cấp ngày: …./…./…….....
Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP 482 tổ chức vào ngày 25/04/2014, trong phạm vi số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của tôi.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức vào ngày 25/04/2014.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.
..............., ngày ...  tháng ...  năm 2014

 


NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu(nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Quý cổ đông không tự lựa chọn được người ủy quyền xin ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT của công ty, có danh sách kèm theo ở trang sau.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN 482


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Nguyễn Trọng Cẩm

Chủ tịch HĐQT

181719011

19/04/2012

CA Tỉnh Nghệ An

2

Lê Hòa Nguyễn

Ủy viên HĐQT

182008921

26/08/2009

CA Tỉnh Nghệ An

3

Cao Hoài Thanh

Ủy viên HĐQT

181733965

23/04/2010

CA Tỉnh Nghệ An

4

Lê Văn Thảo

Ủy viên HĐQT

182204368

01/08/1996

CA Tỉnh Nghệ An

5

Đặng Văn Khoa

Ủy viên HĐQT

182201720

04/03/1998

CA Tỉnh Nghệ An

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương