CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc


PHỤ LỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHtải về 354.66 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích354.66 Kb.
1   2   3   4

PHỤ LỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI

(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ-TTCP ngày tháng năm 2014)
Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi:................................................(1)
Họ và tên:...............................................................(2); Mã số hồ sơ ....................(3)

Địa chỉ :.................................................................................................................

Khiếunại................................................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại................................................................................................. (5)

.........................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..., ngày..….tháng....….năm ......…


ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi: .......................................................(1)
Tên tôi là:................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:...................................

...................................................... ...........................(2)

Nay tôi đề nghị:...........................................................................................(3)

..............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Mẫu số: 41 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người uỷ quyền:.................................................................................(1)

Địa chỉ :..........................................................................................................(2)

Số CMND:..........................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......

Nơi cấp:…................................................................................................................

Họ và tên người được uỷ quyền………………......…………….

Địa chỉ:...……………………………………...

Số CMND:.........................................Cấp ngày......tháng…..năm...........

Nơi cấp:………………………………................................................................

Nội dung uỷ quyền:.........................................................................................(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.

Xác nhận của UBND

xã, phường, thị trấn nơi

người uỷ quyền cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.

(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)
PHỤ LỤC II

NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính)

Mẫu số 01. Bảng niêm yết thủ tục hành chính

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA...

(Tên cơ quan/địa phương)
Mẫu số 02. Danh mục TTHC lĩnh vực A

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

01

Tên thủ tục hành chính a1

1

02

Tên thủ tục hành chính a2

2


Mẫu số 03. Nội dung từng thủ tục hành chính được niêm yết

1. Tên thủ tục hành chính 1

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện:

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:2. Tên thủ tục hành chính 2


Mẫu số 04. Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chứcTIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tổ chức pháp chế Bộ…/cơ quan ngang Bộ/Sở Tư pháp UBND tỉnh… mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Tên cơ quan tiếp nhận

- Địa chỉ liên hệ: số nhà, đường phố, quận/huyện, tỉnh/ thành phố.

- Số điện thoại chuyên dùng: điện thoại cố định, điện thoại di động (nếu có).

- Số Fax:

- Địa chỉ thư điện tử:

Lưu ý:


- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
PHỤ LỤC III

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính)

STT

Ký hiệu biểu mẫu

Tên biểu

Đơn vị thực hiện

Đơn vị nhận báo cáo

I. Nhóm biểu mẫu về đánh giá tác động1

01a/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

2

01b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả đánh giá tác động thủ tục hành chính tại địa phương

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

3

01c/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả đánh giá tác động quy định thủ tục giải quyết công việc

Bảo hiểm xã hội VN; Ngân hàng CSXH; Ngân hàng PTVN (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

II. Nhóm biểu mẫu về tham gia ý kiến4

02a/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả tham gia ý kiến về TTHC quy định trong các dự thảo VBQPPL tại Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

5

02b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả tham gia ý kiến về TTHC quy định trong các dự thảo VBQPPL tại địa phương

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

III. Nhóm biểu mẫu kết quả thẩm định về TTHC

6

03a/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả thẩm định về TTHC quy định trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL tại Bộ Tư pháp

Các Phòng chức năng thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

7

03b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả thẩm định về TTHC quy định trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL tại Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

8

03c/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả thẩm định về TTHC quy định trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL tại địa phương

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

IV. Nhóm biểu mẫu về công bố, công khai

9

04a/BTP/KSTT/KTTH

Số TTHC, VBQPPL được công bố, công khai tại Bộ/Cơ quan ngang Bộ/Cơ quan…

Bộ/Cơ quan ngang Bộ/Cơ quan… (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

10

04b/BTP/KSTT/KTTH

Số TTHC, VBQPPL được công bố, công khai tại địa phương

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

V. Nhóm biểu mẫu rà soát, đơn giản hóa TTHC

11

05a/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC tại Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

12

05b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC tại địa phương

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

VI. Nhóm biểu mẫu tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

13

06a/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền

UBND cấp xã; UBND cấp huyện;

Cơ quan ngành dọc cấp TW;

Cơ quan ngành dọc cấp tỉnh;

Các đơn vị chuyên môn thuộc ....Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế);

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)14

06b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế); UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

VII. Nhóm biểu mẫu giải quyết TTHC

15

07a/BTP/KSTT/KTTH

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC

Các đơn vị ...;

Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

UBND cấp xã (Phòng Tư pháp)


Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế);

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)16

07b/BTP/KSTT/KTTH

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện

UBND huyện/thị xã/thành phố... (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)

17

07c/BTP/KSTT/KTTH

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan ngành dọc cấp tỉnh

Cục Thuế/Hải quan/BHXH tỉnh.../... (Tổ chức pháp chế)

Tổng cục (Tổ chức pháp chế)

18

07d/BTP/KSTT/KTTH

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan ngành dọc cấp Trung ương

Tổng cục thuế, hải quan; BHXHVN; NHCSXH; NHPTVN (Tổ chức pháp chế)

Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)

19

07đ/BTP/KSTT/KTTH

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

20

07e/BTP/KSTT/KTTH

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

21

07g/BTP/KSTT/KTTH

Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết TTHC

- UBND huyện/thị xã/thành phố... (Phòng Tư pháp);

- UBND tỉnh/thành phố... (Sở Tư pháp);- Bộ, cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế);

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

: PortalFolders -> ImageUploads -> QHB
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
QHB -> Thông tư số 35/2008/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
QHB -> CÂu hỏi phần thi trắc nghiệM


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương