CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế ĐỘ BẢo hiểm xã HỘi hàng tháNGtải về 10.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.26 Kb.
Mẫu số 17-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH
SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………
Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân …………………Ngày cấp: …………Nơi cấp: ……………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………...

Số điện thoại liên hệ: …………..................

Hưởng chế độ BHXH: ………………. số tiền hàng tháng: …………………………..

Số sổ hưởng BHXH:…………………………..

Đang lĩnh tại: …………………………………………………………………………..

Lý do:…………………………………………………………………………………...

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết cho tôi được lĩnh trực tiếp số tiền chế độ BHXH từ tháng …. năm … đến tháng … năm …. tại cơ quan Bảo hiểm xã hội ……..

Số tiền: …………………………………….

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh:……….. tháng

Từ tháng … năm ……. đến tháng ….. năm…….

- Tổng số tiền được truy lĩnh: …………………… đồng

Bằng chữ: ………………………………………………

….., ngày … tháng … năm …
Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)


.., ngày … tháng … năm …
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

- Giám đốc BHXH tỉnh: Xét duyệt đối với trường hưởng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.- Giám đốc BHXH huyện: Xét duyệt đối với trường hợp truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết hạn hưởng không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận: nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sau kỳ chi trả.
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương