CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúctải về 74.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích74.23 Kb.
#1194

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM
Số: 171/QĐ –TLĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về thu,

chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X.

- Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ ngày 16/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 3: Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn các cấp có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Các đ/c UVĐCT TLĐ

- Lưu: Văn thư TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Ngọc Tùngtæng liªn ®oµn lao ®éng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

viÖt nam §éc lËp - Tù do- H¹nh phóc


Quy ®Þnh

Về thu, chi, quản lý tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së

( Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 171/Q§-TL§

ngµy 09 tháng 01 năm 2013 cña Đoàn Chủ tịch Tæng Liªn ®oµn)

I- quy ®Þnh chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Đối tượng áp dụng là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

1-Tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së lµ mét bé phËn cña tµi chÝnh c«ng ®oµn, ®­îc sö dông cho ho¹t ®éng thùc hiÖn quyÒn, tr¸ch nhiÖm và duy trì hoạt động của công đoàn cơ sở theo quy định cña LuËt C«ng ®oµn vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam.

2- C¨n cø chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, nguån tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së ®­îc sö dông và thùc tÕ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së ban hµnh Quy chÕ chi tiªu néi bé để thực hiện.

3- Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chi ®óng ®èi t­îng, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, c«ng khai, minh b¹ch, thực hiện chế độ quản lý theo Quy định của Nhà nước và Quy định của Tổng Liên đoàn.


II- quy ®Þnh cô thÓ

Điều 4: Nguồn thu, phân cấp thu tài chính công đoàn.

1- Nguồn thu kinh phí công đoàn.

Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng theo khoản 2 điều 26 Luật công đoàn do Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam thèng nhÊt thu và ph©n cÊp thu cho LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn như sau:

a- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn của đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, tổ chức, doanh nghiệp ( Nơi đã thành lập công đoàn cơ sở và nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở).

b- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phân cấp thu kinh phí công đoàn cho các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.

c- LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định đơn vị được phân cấp thu kinh phí công đoàn và thông báo cho c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiệp thực hiện.2- Thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn:

§oµn phÝ c«ng ®oµn do ®oµn viªn ®ãng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam vµ H­íng dÉn số 826/HD-TLĐ ngày 1 tháng 6 năm 2009 cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân cấp cho công đoàn cơ sở thu đoàn phí công đoàn.

3- Thu kh¸c:

Nguồn thu khác thùc hiÖn theo kho¶n 4 §iÒu 26 LuËt C«ng ®oµn phân cấp cho công đoàn cơ sở thu, bao gồm:

- Kinh phÝ do c¬ quan, tæ chức, doanh nghiÖp cÊp mua s¾m ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng c«ng ®oµn, hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng cho c«ng ®oµn c¬ së; Kinh phÝ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phèi hîp nh­: Tæ chøc phong trµo thi ®ua, ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, tham quan du lÞch, khen th­ëng, phóc lîi,.. cña CBCCVCL§ vµ con CBCCVCL§.

- Kinh phÝ hç trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc cho c«ng ®oµn c¬ së.

- Thu tæ chøc ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao; nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n; thu l·i tiÒn göi, cæ tức.

Điều 5: Nguån tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng.

1- Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% sè thu kinh phÝ c«ng ®oµn, 60% sè thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn, 100% số thu kh¸c của đơn vị.

2- Ph©n bæ nguồn thu kinh phÝ, ®oµn phÝ c«ng ®oµn, c«ng ®oµn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi:

a- Chi l­¬ng c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch vµ phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn kh«ng qu¸ 30%. NÕu chi kh«ng hÕt được chuyển sang chi cho các hoạt động khác, trường hợp thiếu, c«ng ®oµn c¬ së phải xem xÐt gi¶m đối tượng, møc chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

b- Chi hoạt động phong trào 30%.

c- C¸c kho¶n, môc chi cßn l¹i do c«ng ®oµn c¬ së quyÕt ®Þnh phân bổ. Trong đó ưu tiên chi bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn; Chi hç trî tham quan du lÞch kh«ng qu¸ 10%; Chi trî cÊp khã kh¨n kh«ng qu¸ 10%.

3- Nguån thu kh¸c do c«ng ®oµn c¬ së quyÕt ®Þnh việc phân bổ cho các khoản mục chi.

Điều 6: Chi tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së.

1- Chi l­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng cña c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch.

- L­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép BHXH,BHYT,.. cña c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§-TW ngµy 14/12/2004 cña Ban BÝ th­ Trung ương (Kho¸ X) vµ H­íng dÉn cña Tæng Liªn ®oµn Lao động Việt Nam.

- L­¬ng, phô cÊp cña c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch khu vùc ngoµi Nhµ n­íc thực hiện theo Quy ®Þnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 525/Q§-TL§ ngµy 25/4/2010 vµ H­íng dÉn sè 1049/HD-TL§ ngµy 04/7/2011 cña Tæng Liªn ®oµn Lao động Việt Nam.

KhuyÕn khÝch c«ng ®oµn c¬ së công ty cổ phần ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng theo Quyết ®Þnh sè 128/Q§-TW cña Ban BÝ th­ Trung ương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.2- Phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn.

Phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn thùc hiÖn theo Quy ®Þnh sè 1439/Q§-TL§ ngµy 04/12/2011 cña Tæng Liªn ®oµn Lao động Việt Nam.3- Chi qu¶n lý hµnh chÝnh.

- Chi hội nghị Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së, nghiệp đoàn, công đoàn c¬ së thµnh viªn, c«ng ®oµn bé phËn.

- Chi §¹i héi c«ng ®oµn c¬ së, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, c«ng ®oµn bé phËn, bao gåm: Trang trÝ, in tµi liÖu, båi d­ìng ®¹i biÓu, n­íc uèng,..

- Chi mua v¨n phßng phÈm, tµi s¶n, dông cô lµm viÖc, söa ch÷a nhá v¨n phßng lµm viÖc cña c«ng ®oµn, tiÒn b­u phÝ, thông tin liên lạc, c«ng t¸c phÝ, n­íc uèng, tiÕp kh¸ch.4- Chi ho¹t ®éng phong trµo.

a- Chi tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng.

- Chi mua s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, Ên phÈm nh­: B¸o Lao ®éng, T¹p chÝ Lao ®éng C«ng ®oµn, T¹p chÝ B¶o hé Lao ®éng vµ s¸ch, Ên phÈm cña Nhµ XuÊt b¶n Lao ®éng;.. phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cña c«ng ®oµn c¬ së.

- Chi phèi hîp tæ chøc häc bæ tóc v¨n ho¸, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng.

- Chi thï lao b¸o c¸o viªn, n­íc uèng th«ng th­êng cho ng­êi dù trong c¸c buæi nãi chuyÖn thêi sù, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt,.. do c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc.

- Chi tiÒn giÊy, bót cho c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn trªn b¶ng tin, ph¸t thanh, b¸o t­êng, m¹ng th«ng tin cña c«ng ®oµn c¬ së.

b- Chi tổ chức ho¹t ®éng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ, c¸n bộ, ®oµn viªn c«ng ®oµn.

- Chi båi d­ìng cho t­ vÊn, luËt s­, ng­êi trùc tiÕp chuÈn bÞ gióp c«ng ®oµn c¬ së tham gia víi doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, thang b¶ng l­¬ng, quy chÕ tr¶ l­¬ng, th­ëng; X©y dùng néi quy, quy chÕ cña cơ quan, tổ chức, doanh nghiÖp; Ký tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ; Gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng; Tham gia c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña CBCCVCL§.

- Chi hç trî thuª luËt s­ b¶o vÖ c¸n bé c«ng ®oµn c¬ së khi thùc hiÖn quyÒn ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng, cña tæ chøc c«ng ®oµn bÞ chñ doanh nghiÖp sa th¶i, chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trái pháp luật hoặc chuyÓn lµm viÖc kh¸c mà thu nhËp gi¶m.

- Chi hç trî c¸n bé c«ng ®oµn c¬ së trong viÖc tæ chøc ®×nh c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Chi båi th­êng trong tr­êng hîp ®×nh c«ng bÊt hîp ph¸p do c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc g©y thiÖt h¹i cho chñ doanh nghiÖp theo quy định của Bộ LuËt Lao ®éng.

c- Chi ph¸t triÓn ®oµn viªn công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Gặp gỡ, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho CBCCVCLĐ, cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; Tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng c«ng ®oµn vững mạnh.

- Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

- Chi tiÒn th­ëng kÌm theo c¸c h×nh thøc khen th­ëng cho c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn, Kû niÖm ch­¬ng v× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn.

d- Chi tæ chøc phong trµo thi ®ua.

- Chi phèi hîp tæ chøc ph¸t ®éng thi ®ua.

- Chi phèi hîp tæ chøc héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt thi ®ua, khen th­ëng tËp thÓ, c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch xuất sắc trong c¸c phong trµo thi ®ua.

đ- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn vµ người lao động ưu tú.

- Chi thï lao gi¶ng viªn, båi d­ìng häc viªn, n­íc uèng, tµi liÖu vµ c¸c kho¶n chi hµnh chÝnh kh¸c cña c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô do c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc.

- Chi tiÒn mua tµi liÖu, tiÒn c«ng t¸c phÝ đi dù các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho c¸n bé, đoàn viên, CCVCLĐ do công đoàn cơ sở cử đi học.

e- Chi tổ chức ho¹t ®éng v¨n hoá, thÓ thao, du lịch cho người lao động.

- Chi hç trî ho¹t ®éng phong trµo x©y dùng ®¬n vÞ v¨n hãa; Phßng chèng tÖ n¹n x· héi trong CBCCVCL§; Chi tæ chøc cho CBCCVCL§ tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt; Chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thÓ thao, phòng chống tệ nạn xã hội trong CBCCVCLĐ.

- Chi hç trî mua s¾m ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ, thÓ thao.

- Chi båi d­ìng cho Ban tæ chøc, vËn ®éng viªn, diÔn viªn tham gia hội diÔn v¨n nghÖ, thi ®Êu thÓ thao do c«ng ®oµn c¬ së vµ c«ng ®oµn c¸c cÊp trªn c¬ së tæ chøc; Chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong c¸c cuéc héi diÔn, héi thao do công đoàn cơ sở tổ chức.

- Chi hỗ trợ phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho CBCCVCLĐ đi du lịch.

g- Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới.

- Chi hoạt động nữ công.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyÒn về giíi, bình đẳng giới, các hoạt động vÒ dân số, sinh s¶n, phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh, bảo vệ bà mẹ trẻ em của công đoàn cơ sở.

- Chi hç trî phối hợp tổ chức lớp mẫu giáo, nhà trẻ; Hỗ trợ CBCCVCL§ cã con gửi trẻ, học mẫu giáo.

- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày quèc tÕ phô n÷, ngày Phô n÷ ViÖt Nam, ngày Gia đình Việt Nam.

h- Chi th¨m hái, trợ cấp khó khăn.

- Chi th¨m hái đoàn viên, CBCCVCL§ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n, gia ®×nh cã viÖc hiÕu ( bè, mÑ bªn vî, bªn chång; Vî, chång, con) vµ viÖc hØ cña ®oµn viªn c«ng ®oµn.

- Chi trî cấp cho đoàn viên, CBCCVCL§ gÆp khã kh¨n do tai n¹n lao ®éng, tai n¹n rñi ro, thiªn tai, bÖnh tËt hiÓm nghÌo, hoả ho¹n g©y tæn thÊt vÒ søc khoÎ hoặc tµi s¶n; Chi hç trî c¸n bé c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc ®×nh c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ho¹t ®éng b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng bÞ chñ sö dông lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trái pháp luật, chuyÓn lµm viÖc kh¸c mà thu nhËp gi¶m.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn giữa đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

- Chi tÆng quµ sinh nhËt cho ®oµn viªn c«ng ®oµn.

i- Chi động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập và công tác.

- Chi khen th­ëng CBCCVCL§ ®¹t thµnh tÝch xuất sắc trong c«ng t¸c.

- Chi khen th­ëng con CBCCVCL§ ®¹t thµnh tÝch xuất sắc trong häc tËp.

- Chi phèi hîp tæ chøc ho¹t ®éng nh©n ngµy quèc tÕ thiÕu nhi, tÕt trung thu.

- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

k- Các nhiệm vụ chi khác.

Chi ho¹t ®éng x· héi cña c«ng ®oµn c¬ së: Gióp CBCCVCL§ vµ ®oµn viªn c«ng ®oµn c¸c ®¬n vÞ kh¸c bÞ thiªn tai b·o lôt, tai nạn, ảnh hưởng chÊt ®éc mµu da cam,..Điều 7: Mét sè kho¶n chi cña c«ng ®oµn c¬ së cÇn ph©n biÖt.

1- Việc chi để tæ chøc phong trµo thi ®ua, häc v¨n ho¸, ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao, tham quan du lÞch, phóc lîi cña CBCCVCL§ vµ ch¨m lo, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phóc lîi cho con CBCCVCL§ lµ tr¸ch nhiÖm cña chñ doanh nghiÖp, thñ tr­ëng c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông quü phúc lîi, quü cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®Ó chi theo ĐiÒu 24, LuËt C«ng ®oµn n¨m 2012. ( Tµi chÝnh c«ng ®oµn chỉ chi cho hoạt động này với phương thức phèi hîp, hỗ trợ, ®éng viªn.)

2- Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¬ së do chñ doanh nghiÖp, thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ( Kh«ng thu tiÒn) theo ĐiÒu 24, LuËt C«ng ®oµn n¨m 2012.

3- TiÒn l­¬ng ng¹ch, bËc, chøc vô, phô cÊp l­¬ng cña c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch do tµi chÝnh c«ng ®oµn chi.

TiÒn l­¬ng tr¶ theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiệp đối với c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc do doanh nghiÖp chi tr¶ theo kho¶n 5 ĐiÒu 24 LuËt C«ng ®oµn n¨m 2012; QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§-TW ngµy 14/12/2004 cña Ban BÝ th­ Trung ương ( Kho¸ X); H­íng dÉn sè 36-HD/BTCTW ngµy 27/01/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ương ( Kho¶n A môc III); Kho¶n 1 ĐiÒu 6, Th«ng t­ sè 27/2010/TT-BL§TBXH ngµy 14/9/2010 cña Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi.

TiÒn l­¬ng tr¶ theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiệp đối với c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch khu vùc ngoµi Nhµ n­íc thùc hiÖn theo tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ cña doanh nghiÖp, quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ vµ Quy ®Þnh t¹m thêi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 525/Q§-TL§ ngµy 25/4/2010 cña Tæng Liªn ®oµn Lao động Việt Nam.

4- Phô cÊp kiªm nhiệm cña Chñ tÞch c«ng ®oµn c¬ së nÕu ®· chi tõ nguån kh¸c hoÆc doanh nghiÖp đã chi th× tµi chÝnh c«ng ®oµn kh«ng chi.

5- Ho¹t ®éng cña Ban Thanh tra nh©n d©n do doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ chi theo Th«ng t­ sè 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TL§L§VN ngµy 12/5/2006 cña Bé Tµi chÝnh, Ban Th­êng trùc Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam.

6- Ho¹t ®éng b×nh ®¼ng giíi vµ v× sù tiÕn bé cña phô n÷ do doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ chi theo Th«ng t­ sè 191/2009/TT-BTC ngµy 01/10/2009 cña Bé Tµi chÝnh.

Điều 8: Quản lý, kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn.

1- Quản lý tài chính công đoàn cơ sở thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính công đoàn ban hành kèm theo quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2- Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở hàng năm.

3- Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở phải công khai theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4- Thu, chi tài chính công đoàn cơ sở phải được phản ảnh đầy đủ vào sổ kế toán và chịu sự giám sát của đoàn viên, CBCCVCLĐ của đơn vị.

Điều 9: Khen thưởng và xử lý vi phạm.

C«ng ®oµn c¬ së, c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt Quy ®Þnh này ®­îc khen th­ëng theo Quy chÕ khen th­ëng cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. C«ng ®oµn c¬ së, c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn vi ph¹m Quy ®Þnh này, sö dông tµi chÝnh c«ng ®oµn sai môc ®Ých, l·ng phÝ, tham « tuú møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt nam.TM. ®oµn chñ tÞch

chñ tÞch


§Æng Ngäc Tïngtải về 74.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương