Căn cứ Thông tư số 59/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutải về 5.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích5.2 Kb.
#23094

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------


Số: 5619/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng

Trả lời công văn số 4253/HQHP-PNV ngày 20/08/2009 của Cục Hải quan Hải Phòng về hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH OJTEC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan về quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp của Công ty TNHH OJTEC nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu sau đó đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu nhưng xuất theo loại hình kinh doanh, không đăng ký định mức trước khi xuất khẩu theo quy định do đó không được hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG   
Dương Phú Đông


 


tải về 5.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương