Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008tải về 0.55 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.55 Mb.
#21160
1   2   3   4   5   6   7

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN


TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Luật

45/2009/QH12

25/11/2009

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

- Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2

- Sửa đổi khoản 5 Điều 9bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

2

Luật

27/2008/QH12

14/11/2008

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

- Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3, đoạn đầu Điều 6, Điều 7 bởi Luật số 70/2014/QH13

- bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều 6 bởi Luật số 71/2014/QH13- bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

- bị bãi bỏ bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế- 01/01/2016 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Luật 70/2014/QH13)

- 01/01/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Luật 71/2014/QH13)3

Luật

số 14/2008/QH12 và số 32/2013/QH13

03/6/2008 và 19/6/2013

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Sửa đổi khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 9, điểm d khoản 2 Điều 13, khoản 5 Điều 13; Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9; Bổ sung điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 13, khoản 3a sau khoản 3 Điều 13, bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Luật 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

4

Luật

13/2008/ QH12 và 31/2013/ QH13

03/6/2008

19/6/2013

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13:

- bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 5

- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8

- Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8; bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 3 Điều 7bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

5

Luật

04/2007/QH11 và 26/2012/QH13

21/11/2007 và 22/11/2012

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 và Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 26/2012/QH13:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 23;

- Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3, Điều 10, Điều 13, Điều 14;

- Bổ sung khoản 15 và 16 vào Điều 4

- Bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 1 Điều 6; bãi bỏ các quy định liên quan đến xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21


bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

6

Luật

78/2006/QH11 và 21/2012/QH13

29/11/2006 và 20/11/2012

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 1a và khoản 6 Điều 31, Điều 43, khoản 1 Điều 106

- Bổ sung khoản 11 Điều 7

- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 49bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

7

Luật

45/2005/QH11

14/06/2005

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Bãi bỏ nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 3 Điều 9 và Điều 14

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

8

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

26/12/2013

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 4, khoản 9 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 9, điểm đ khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 16

- Bổ sung khoản 5a Điều 19, khoản 5b Điều 19

- Sửa đổi các điểm 2, 3, 4, 5, 32, 37 danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP


bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

9

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3

- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 9bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

10

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

22/07/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

- Sửa đổi khoản 5 Điều 5, điểm b khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 31 Bổ sung khoản 3a Điều 7, khoản 1a Điều 26

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

11

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 3

- Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 30

- Bổ sung điểm e khoản 5 Điều 30


bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

12

Nghị định

51/2010/ NĐ-CP

14/05/2010

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 22; sửa đổi, bổ sung Điều 5, khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10 bởi Nghị định 04/2014/NĐ-CP

- Bị thay thế Chương V bởi Nghị định 109/2013/NĐ-CP- Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Bị thay thế bởi Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn- 01/3/2014 (đối với nội dung sửa đổi, bổ sung bởi theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP)

- 09/11/2013 (đối với nội dung bị thay thế theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP)13

Thông tư

78/2014/TT-BTC

18/06/2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 5; khoản 1 Điều 6; điểm đ khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 khoản 2 Điều 6; khoản 14 Điều 7; khoản 3 Điều 8; khoản 9 Điều 8; điểm e và điểm g khoản 5 Điều 18; khoản 3 Điều 20; khoản 8 Điều 23 bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC

- Thay thế cụm từ "Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh" bằng cụm từ "Khu công nghiệp nằm trên địa bàn quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2001"


- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế- 01/09/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)14

Thông tư

69/2014/TT-BTC

26/05/2014

Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 182/2014/TT-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “Một cửa, một lần dừng”

01/12/2014

15

Thông tư

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3, Điều 4, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

- Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTCbị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

16

Thông tư

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7, khoản 3, 4 Điều 12, khoản 1 Điều 13; Bổ sung ví dụ số 58a tại khoản 4 Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15, khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4, khoản 3 Điều 14, điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế- 01/09/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)17

Thông tư

164/2013/TT-BTC

15/11/2013

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 17/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột cacbonat canxi, mã hàng 2517.49.00 và bổ sung mặt hàng bột cacbonat canxi có tráng phủ axit steric, mã hàng 3824.90.99 vào Danh mục Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Phụ lục I bởi Thông tư 30/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung Mục I, Mục II tại Chương 98 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 122/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 131/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I bởi Thông tư 111/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 139/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 173/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 185/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung Mục I Chương 98; bổ sung Mục II Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bởi Thông tư 186/2014/TT-BTC


- bị sửa đổi bởi Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

- bị sửa đổi bởi Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- bị sửa đổi Thông tư 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

- bị sửa đổi bởi Thông tư 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

- bị sửa đổi bởi Thông tư 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính

- bị sửa đổi bởi Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015

- bị sửa đổi bởi Thông tư số 185/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính


- 25/03/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 17/2014/TT-BTC)

- 21/4/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 30/2014/TT-BTC)

- 11/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 122/2014/TT-BTC)

- 25/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 131/2014/TT-BTC)

- 02/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 111/2014/TT-BTC)

- 07/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 139/2014/TT-BTC)

- 01/01/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 173/2014/TT-BTC)

- 06/12/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 185/2014/TT-BTC)

- 22/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 186/2014/TT-BTC)


18

Thông tư

156/2013/TT-BTC

06/11/2013

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

- bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bởi Thông tư 76/2014/TT-BTC

- bãi bỏ Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bởi Thông tư 77/2014/TT-BTC

- Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 10; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11; Sửa đổi Điều 12; bổ sung Điều 12b; sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a khoản 1 Điều 16; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23; sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 31; thay thế mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TNDN bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC

- Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC- bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

- bị bãi bỏ bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế- 01/08/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 76/2014/TT-BTC và Thông tư 77/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)

- 01/9/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)tải về 0.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương