ChuyêN ĐỀ tiếng anh


S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] …tải về 226.17 Kb.
trang7/44
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích226.17 Kb.
#52824
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44
FILE 20220729 203948 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP - lí thuyết

S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] …

E. x: I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not take this train.
Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phẫp bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định

  1. Present subjunctive (Hiện tại bàng thái)

  • Được dùng trong mệnh đề “that” đứng sau một số động từ chỉ các cảm giác mạnh như: to demand (đòi hỏi), to request (yêu cầu), to insist (nài nỉ), to recommend (khuyến nghị, đề nghị), và các từ ngữ it is essential (điều cốt yếu là), it is necessary (điều cần thiết là), it is important (việc quan trọng là)…. để nhấn mạnh.

  • Động từ trong mệnh đề “that” ở dạng nguyên thể

Eg: I demand(ed) that he be here on time.
It is necessary that he take the exam.

  • Hiện tại bàng thái cách cũng thường được thay thế bởi should + infinitive

I request(ed) that I should be given more time to consider the matter further.

  1. Past subjunctive (quá khứ bàng thái)

  • được dùng trong mệnh đề “that” đứng sau động từ wish diễn tả ước muốn ước ao ở hiện tại, trái với thực tế

I wish (that) I had a car now.
* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Exercise 1: Choose the word or phrase that best complete the sentence (A,B,C or D)

  1. If that hat costs much, I ……………a small one.

A. would have bought B. will buy C. bought D. would buy.
2) If you …………more carefully,you wouldn’t have had so many accidents.
A. drive B. drove C. had driven D. driven
3) If I spoke English, my job …………………a lot easier.
A. was B. were C. will be D. would be
4. If he ……………. to London yesterday, he …………. his old friend
A. went / would meet B. go / would meet
C. had gone / would have met D. went / would have met
5. I will lend them some money if they ……………. me.
A. ask B. will ask C. asked D. had asked
6. If we had known who he was, we ……………. him to speak at our meeting.
A. would have invited B. have invited C. will invite D. would invite
7. My dog will bark if it ……………. any strange sound.
A. hear B. hears C. heard D. had heard.
8. If I …………. enough money,I will buy a house.
A. had B. had had C. will have D. have
9. If you ………….. away, I will send for a policeman.
A. not go B. don’t go C. hadn’t gone D. didn’t go
10. If I ………in your place, I would accept Mr Anderson’s invitation.
A. were B. am C. be D. was
11. What ……….. we do if they don’t come tomorrow?
A. would B. will C. did D. had
12. If I ……………. you, I would tell the truth.
A. is B. am C. were D. was
13. If I had enough time now, I ……….. to my parents.
A. would write B. write C. will write D. wrote
14. It’s too bad Helen isn’t here. If she ……….. here, she …….. what to do.
A. is / will know B. was / knows
C. were / would know D. are / would have known
15. If she …………. late again, she will lose her job.
A. come B. came C. comes D. had come
16. I will let you know if I ……….. out what’s happening.
A. find B. finds C. found D. had found
17. If we ……………. in a town, life would be better.
A. live B. lived C. would live D. had lived
18. I’m sure he wouln’t mind if we ……………early.
A. arrive B. arriving C. arrived D. had arrived
19. If I won the lottery, I ……. you half the money.
A. gave B. had given C. will give D. would give
20. It ……….. be a pity if she married Fred.
A. will B. would C. can D. may
21. If I’m free on Saturday, I ………….. to the mountains.
A. to go B. could go C. went D. can go
22. we ……………. you if we have time.
A. will phone B. would phone C. phoned D. had phoned
23. If I …………. you, I would help them.
A. am B. will be C. were D. had been
24. I could have understood him if he ……………more slowly.
A. speaks B. spoke C. had spoken D. would speak
25. If I had known that you were in hospital, I …………….. you.
A. will visit B. would have visited C. visit D. don’t visit
26. I wouldn’t have believed it if I ………………it with my own eyes.
A. had seen B. saw C. hadn’t seen D. didn’t see
27. What would you have done if the lift ……….. struck between two floors at that time.
A. had got B. got C. gets D. getting
28. If I …………that the traffic lights were red, I …………………..
A. had realized / would have stopped B. had realized / wouldn’t have stopped
C. realized / would stop C. realize / will not stop
29. If we have some eggs, I ……………you a cake.
A. made B. makes C. will make D. would make
30. If you …………so busy, I would have shown you how to play.
A. hadn’t been B. weren’t C. aren’t D. wouldn’t be.tải về 226.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương