Charter of two or more members limited liability company charter of joint stock company table contents


ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊNtải về 495.68 Kb.
trang16/18
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích495.68 Kb.
#39358
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------ĐIỀU LỆ

(THAM KHẢO)

 

CÔNG TY TNHH ………………………………………………………………

 

Chúng tôi , gồm những thành viên có tên như sau 

STT

 

Tên thành viên

 


Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Quốc tịch

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc  hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy CN ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức khác

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

 

 

 

 

Số

Ngày, nơi cấp

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

…. 

 

 

 

 

 

                                                                                       

            Cùng đồng ý và ký tên chấp thuận dưới đây thành lập một CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam và bản Điều lệ này với các chương, điều, khoản sau đây :

 

 

Chương IĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm.

Mỗi thành viên trong Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công ty.

 

Điều 2. Tên Doanh nghiệp.

 

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty TNHH ……………………………- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………………….………………..

- Tên Công ty viết tắt: ……………………………………………………………...Doanh nghiệp tham chiếu các điều 31, 32, 33 và 34 Luật Doanh nghiệp 2005

 

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại số nhà: ……, đường (xóm, ấp): ………….phường (xã, thị trấn) :…………….…., quận (huyện) :……………… . TP ............

- Chi nhánh công ty đặt tại số nhà:….., đường (xóm, ấp):……………………..

phường (xã, thị trấn) :…………….…., quận (huyện) :……………… . TP ............

- Văn phòng đại diện của công ty đặt tại số nhà:……., đường (xóm, ấp):…...

phường (xã, thị trấn) :…………….…., quận (huyện) :……………… . TP ............


Doanh nghiệp tham chiếu theo Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2005.

 

Điêu 4. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh.

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


Doanh nghiệp tham chiếu theo điều 7 Luật Doanh nghiệp 2005.

 

Điều 5. Thời hạn hoạt động.

 

1. Thời hạn hoạt động của công ty là: …………………………năm kể từ ngày thành lập và được phép hoạt động theo quy định của luật pháp. 

2. Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định của Hội đồng thành viên hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Doanh nghiệp tham chiếu các điều 150, 151, 152, 153, 154, 155 và 157 Luật Doanh nghiệp.

 

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Ông (bà): ……………………………………………... Nam/nữ: ………………...Sinh ngày…….tháng …….năm……; Dân tộc:…………; Quốc tịch: ………….

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:.. Ngày cấp../../.. Nơi cấp: ……….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………….. (là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên)

 Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  


Chương II

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

  

Điều 7. Vốn điều lệ.

 

Vốn Điều lệ của công ty được ấn định là:  ………………………………..đồng.Ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………....

Bao gồm các phần vốn góp cụ thể như sau:

 


Số TT

Tên thành viên

VỐN GÓP

Tỉ lệ

Thời điểm
Góp vốn

Tổng số


Chia ra trong đó

phần

góp vốnTiền VN

Ngoại tệ

Vàng

Tài sản khác

(ghi rõ trị giá)vốn góp
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

-------

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên sáng lập cũng đã cùng nhau xem xét các tài sản (nếu có góp vốn bằng tài sản) và đã kiểm soát giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, xác nhận các tài sản này ở tình trạng sử dụng được.

 

Căn cứ vào các kết quả khảo sát trên thị trường, các thành viên sáng lập đã nhất trí giá của các loại tài sản kể trên và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá của tất cả các phần vốn góp bằng tài sản trên. 

Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của Công ty và do quyết định của Hội đồng thành viên.

 

      Doanh nghiệp tham chiếu điểm 4 điều 18 và 30 Luật Doanh nghiệp 2005

 

Điều 8. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

 

1.  Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.- Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

2. Thành viên công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

            a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

            Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

            b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

            Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo uỷ quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

            c) Phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

3. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

4. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

   a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

   b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

   c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

   - Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

5. Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

   c) Vốn điều lệ của công ty;

   d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

   đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;

   e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

   g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

    

Doanh nghiệp tham chiếu theo điều 29 và 39 Luật Doanh nghiệp 2005.  

 

Điều 9.  Sổ đăng ký thành viên

 

1. Công ty sẽ lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp 2005.2.  Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  

 


Doanh nghiệp tham chiếu  theo điều 40 Luật Doanh nghiệp 2005.  

 

Điều 10. Mua lại phần vốn góp

 

1.  Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gởi đến Công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định về các vấn đề đã nêu trên.

 

3.  Khi có yêu cầu mua phần vốn góp của thành viên, nếu không thỏa thuận được về giá, thì Công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc các thành viên thống nhất tự định giá trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

4.  Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

5. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại các vấn đề đã nêu trên thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

 


Doanh nghiệp tham chiếu theo điều 4 và 43 Luật Doanh nghiệp 2005.

 


Điều 11. Chuyển nhượng phần vốn góp.

 

Trừ trường hợp quy định Khoản 6 Điều 12 Điều lệ này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

 

Doanh nghiệp tham chiếu theo điều 44 Luật Doanh nghiệp 2005.

 

Điều 12. Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác.

 

1. Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.2. Trong trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Điều lệ này trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;

b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản 5 Điều này không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;

c) Thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.

4. Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:

a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 11 của Điều lệ này.

 


Doanh nghiệp tham chiếu theo điều 45 Luật Doanh nghiệp 2005

 

Điều 13. Tăng, giảm vốn điều lệ.

 

1. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:   a) Tăng vốn góp của thành viên;

   b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

   c) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

 2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thoả thuận khác. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp nhận thêm thành viên phải được sự nhất trí của các thành viên, hoặc ……….

 3. Công ty chỉ có thể giảm vốn điều lệ nếu ngay sau khi hoàn trả cho thành viên, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. Vốn điều lệ của công ty có thể giảm bằng cách:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 10 của bản Điều lệ này;

c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

 

Doanh nghiệp tham chiếu theo điều 60 Luật Doanh nghiệp 2005

  

Chương III  1. tải về 495.68 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương