Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 63.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích63.09 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1321 /QĐ - TTg

___________________________________________
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1133/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1212/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 50 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Ban TĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà ( 9 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1321 /QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

___________
I. Tập thể


1.

Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ngãi;

2.

Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi;

3.

Văn phòng Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

4.

Phòng Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

5.

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;

6.

Phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ  tỉnh Quảng Ngãi;

7.

Phòng Cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;

8.

Phòng Tổ chức Biên chế Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;

9.

Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;

10.

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;

11.

Phòng Kinh tế Tổng hợp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

12.

Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

13.

Phòng Kế hoạch- Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

14.

Phòng Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

15.

Văn phòng Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi;

16

Phòng Năng lượng, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi;

17

Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi;

18.

Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

19.

Phòng Thẩm Định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

20.

Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

21.

Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ngãi;

22.

Văn phòng Thành ủy Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

23.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

24.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi;

25.

Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi;

26.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

27.

Cán bộ và Nhân dân thị Trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

28.

Văn phòng Huyện ủy Đức Phổ , tỉnh Quảng Ngãi;

29.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Phố, tỉnh Quảng Ngãi;

30.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

31.

Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

32.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

33.

Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi;

34.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi;

35.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;

36.

Nhân dân và cán bộ Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;
Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


37.

Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Quảng Ngãi;
Đã có nhiều thành tích trong hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. Cá nhân:

1.

Ông Cao Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

2.

Ông Lữ Ngọc Bình, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

3.

Ông Võ Ngọc Thạch, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ngãi;

4.

Bà Lê Thị Kim Thuỳ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

5.

Ông Võ Việt Chính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi;

6.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;

7.

Ông Lê Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

8.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

9.

Ông Đinh văn Dép, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi;

10.

Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi;

11.

Ông Nguyễn Đức On, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

12.

Ông Trần Minh Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

13.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

14.

Ông Phạm Tấn Thị, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ngãi;

15.

Ông Nguyễn Văn Kế, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

16.

Ông Phạm Quang Hùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ngãi;

17.

Ông Trương Minh Sang, Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại và miền núi, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

18.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại và miền núi, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

19.

Bà Trịnh Thị Hai, Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

20.

Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị, kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

21.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

22.

Ông Đỗ Kỳ Trắng, Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;

23.

Ông Trần Nhất Duy, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi;

24.

Ông Trịnh Công Nhận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, công nhân viên chức và Đô thị, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;

25.

Bà Phạm Thị Hồng Thơm, Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

26.

Ông Đỗ Đức Sáu, Phó Giám đốc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

27.

Bà Hoàng Thị Bích Thủy, Phó phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi;

28.

Ông Huỳnh Văn Luận, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi;

29.

Bà Trần Thị Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi;

30.

Ông Nguyễn Đình Huy, Thanh Tra viên, Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi;

31.

Bà Huỳnh Thị Hường, Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

32.

Ông Võ Thìn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi;

33.

Ông Lê Quang Đồng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

34.

Bà Đỗ Thị Hồng Hải, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

35.

Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

36.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

37.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;

38.

Ông Nguyễn Xuân Mộc, Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;

39.

Ông Nguyễn Ất Tỵ, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

40.

Ông Phan Đình Hiệp, Chánh Thanh tra huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

41.

Ông Nguyễn Đoàn Tuấn Kiệt, Trưởng Đài Truyển thanh huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

42.

Ông Lữ Đình Tích, Trưởng Ban Dân vận huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

43.

Ông Trần Như Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

44.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

45.

Ông Đỗ Đình Huy, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - Tổng hợp, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi;

46.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Quyền Trưởng phòng Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi;

47.

Ông Võ Ngọc Tuấn, Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi;

48.

Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng phòng Thư ký biên tập – Chương trình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi;

49.

Ông Trần Hoài Linh, chuyên viên Kế hoạch, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi;

50.

Ông Ung Khánh Hoàng Thuyên, Phóng viên Phòng Thời sự Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương