Đức Tin là Ánh Sángtải về 29.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích29.28 Kb.
Gia đình Đồng Hành Dấn Thân - Metuchen

Đức Tin là Ánh Sáng”


Qua ánh sáng Đức Tin, Thiên Chúa mở mắt tâm hồn con người nhìn thấy sự huyền diệu, nhiệm mầu về chính bản thân mình, và vũ trụ chung quanh mình.

Những nhà chuyên môn, bác học, hiền triết ...có thể tìm hiểu nhận xét hoặc tìm ra những kiến thức về khoa học, triết học, chuyên môn...

Nhưng, để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, nhất là nhận được tình yêu Thiên Chúa trong mọi sự chúng ta có và hưởng thụ, trong chính tâm tư linh hồn mình... thì chỉ những kẻ có ánh sáng Đức Tin mới cảm nhận được. Rồi từ đó, với ơn thánh Thiên Chúa ban cho, những tâm hồn đó còn tiến xa hơn để nhận ra chân lý cao cả rằng, vì tình yêu, mà Thiên Chúa phục vụ loài người, và Ngài mong muốn chúng ta nhận thấy Tình Yêu đó mà yêu mến Ngài để báo đáp.

Thiên Chúa ban ánh sáng này cho những kẻ có lòng đơn sơ ngay thẳng. Ánh sáng này như ngọn lửa cháy trong lòng, làm cho con người mơ uớc gặp Thiên Chúa. Khi con người kết thân được với Thiên Chúa, sẽ trở nên giống Thiên Chúa, và hưởng bình an của Ngài.

Muốn đón nhận ánh sáng Đức Tin, tâm hồn phải được chuẩn bị thế nào: Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta phải đi trên đường tình yêu, mới có thể gặp Ngài.

Theo trình tự đường tu đức, cần có những điều kiện hay bước đường phải đi: • Mong uớc gặp Chúa hết lòng...

 • Muốn đẹp lòng Chúa trong mọi sự...

 • Đối diện với chính mình cách ngay thẳng...

 • Tìm hiểu Chúa và theo lời Ngài...


Đề nghị thảo luận:

 1. Chúng ta phải làm gì để dọn lòng đón ánh sáng Đức Tin?

 2. Chúng ta có thể làm gì để được thêm Đức Tin?

 3. Tuổi trẻ thắc mắc về Đức Tin có ích lợi gì?

 4. Tại sao thái độ “xin vâng” của Đức Mẹ cần thiết đểâ đón nhận ánh sáng Đức Tin?

(Những gương/truyện liên hệ đến đề tài hôm nay được nói đến trong Thánh Kinh: xem dẫn giải Đức Tin trong Thánh Kinh hoặc xem thêm các sách và bài viết. • “Đức Tin và Lẽ Sống” của Lm. Đặng Xuân Oánh.

 • “Đức Tin và Xin vâng” của Julian Elizade Thành

 • “Đức Tin theo Kinh Thánh”

 • “Đức Tin là ánh sáng”

 • “Đức Tin yêu và cuộc sống” của Nguyển Quang Đạt.


Đúc kết: Xin mỗi người đem ra một đúc kết thực tế cho mình, cho nhóm...

Đức Tin trong Thánh Kinh


Công Vụ 3: (Phêrô chữa một người què và giảng cho dân chúng...) Chính nhờ lòng tin vào danh Người, mà danh Người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp; chính lòng tin Người ban đã cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mặt tất cả anh em...
Heb 11:1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hi vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ Đức tin ấy mà các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám...
John 4:39-42 “Có nhiều người Samari trong thành đó đãø tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.” Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại đó hai ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”
Gal 3:2-5 “Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhânä được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ ø được nghe?” Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao?...Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?
2 Tim 3:15-17 “Và từ thời thơ ấu anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.”
CON NGƯỜI ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ ĐỨC TIN.

Đọc Rom 3:21-31 Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính:

Rom 3:22...”Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luậân là ai...Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiên trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin... Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính.
(Vai trò của đức tin) xem Rom 3: 27-31.

"Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện! Dựa vào luật nào để hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chớ không phải vì làm những gì Luật dạy. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của nguời Do Thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa, Đấng làm cho ngưòi được cắt bì nên công chúnh vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Vậy có phải chúng ta dựa vào Đức tin mà huỷ bỏ Lề Luật chăng? Không phải thế, trái lại chúng ta cũng cố Lề Luật.


GƯƠNG TỔ PHỤ ABRAHAM.

Ông Abraham được nên công chính vì đã tin (Rom 4:1-8):

“Ông Abraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính...”
Không phải vì chịu phép Cắt Bì. (Rom 4:9-12):

“Ông Abraham được kể là người công chính khi nào? Trước hay sau khi ông được cắt bì? Không phải sau mà là trước khi ông được cắt bì... Như vậy, ông là cha của mọi kẻ tin mà không được cắt bì, và vì tin nên được kể là công chính...”


Không phải vì giữ Lề Luật. (Rom 4:13-17)

“Thật vậy, không phải chiếu theo Lề Luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin...


Lòng tin của ông Abraham và lòng tin của chúng ta. (Rom 4: 18-25)

“...Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin...”


THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ CON NGƯỜI.

Một khi nên công chính, con người được bảo đảm ơn cứu độ. (Rom 5: 1-11)

“Vậy một khi đã được nên công chính nhờ Đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta...”
Cựu Ước thấy trước Israel sẽ thất trung và dân ngoại sẽ được kêu gọi. (Rom 9:25-33)

Ôâng Môisen báo trước con người được nên công chính nhờ đức tin. (Rom 10: 5-13).Eph 2:8-9 “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân hụê của Thiên Chúa...”
1 John 5:3-13 “Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều luật của Người. Mà các điều luật của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đo ùlà lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa... Ai tin vào Con thiên Chúa, người ấy có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.”
Rom 10: 5-21 Ôâng Môi-sen báo trước con người được nên công chính nhờ Đức tin:

Về việc người ta được nên công chính nhờ Lề Luật. Ông Môi-sen có viết: Ai thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống. Còn về việc người ta được nên công chính nhờ Đức tin, thì có lời nói: "Đừng tự hỏi: Ai sẽ lên trời? ngụ ý là: để đem Đức Kitô xuống. Cũng đừng hỏi: Ai sẽ xuống âm phủ, ngụ ý là: để đưa Đức Kitô lên từ cõi chết. Vậy Kinh Thánh nói gì ? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy Đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cỏi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính... Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mầng; chính ngôn sứ Isaia đã nói: Lạy Đức Chúa.ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin, là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô...
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương