Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 57.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích57.83 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1324 /QĐ - TTg

___________________________________________
Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1280/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 tập thể và 79 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành thích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dụng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Bình Định;

- Ban TĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà ( 9 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1324 /QĐ-TTg, ngày 04 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

___________


I. TẬP THỂ


1.

Văn phòng Huyện ủy Tuy Phước, tỉnh Bình Định;

2.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định;

3.

Hợp tác xã Ô tô vận tải 30/3 huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định;

4.

Hợp tác xã Đá xây dựng Bình Đê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

5.

Trung tâm Văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bình Định;

6.

Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bình Định;

7.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bình Định;

8.

Nhà hát Tuồng Đào Tấn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bình Định;

9.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định;

10.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định;

11.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định;

12.

Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định, tỉnh Bình Định;

13.

Khoa Xây dựng Đảng - Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Bình Định;

14.

Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Bình Định;

15.

Ban Tổ chức Huyện uỷ Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

16.

Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

17.

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

18.

Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

19.

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định;

20.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình Thuỷ lợi Bình Định.II. CÁ NHÂN

1.

Bà Hoàng Thị Như Phương, Phó Bí thư Huyện ủy Vân Canh, tỉnh Bình Định;

2.

Ông Nguyễn Bá Đẩu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vân Canh, tỉnh Bình Định;

3.

Ông Nguyễn Trọng Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định;

4.

Ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định;

5.

Ông Nguyễn Tiến Văn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Vân Canh, tỉnh Bình Định;

6.

Ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định;

7.

Bà Ngô Thị Tuyết, Cán bộ Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định;

8.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định;

9.

Bà Lê Thị Kim Đào, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định;

10.

Ông Tạ Xuân Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;

11.

Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định;

12.

Bà Ngô Thị Hằng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định;

13.

Ông Nguyễn Trung Hậu, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định;

14.

Ông Phạm Đình Đôn, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định;

15.

Ông Võ Xuân Sơn, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền -Văn hoá văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định;

16.

Ông Lê Đình Pháp, Trưởng phòng Phòng Huyện-Cơ sở-Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định;

17.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định;

18.

Ông Bùi Xuân Trường, Trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định;

19.

Bà Trần Thị Minh Tự, Trưởng phòng Phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định;

20

Bà Lã Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định;

21.

Ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định;

22.

Ông Lưu Ngọc Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định;

23.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định;

24.

Ông Nguyễn Hoài Huệ, Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định;

25.

Ông Hoàng Ngọc Đình, Giám đốc Nhà hát Tuồng Đào Tấn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định;

26.

Ông Trần Đình Phong, Chuyên viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định;

27.

Ông Trần Hoài Sơn, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Bình Định;

28.

Ông Võ Thành Long, Trưởng phòng Phòng Đào tạo - Tổ chức, Trường Chính trị tỉnh Bình Định;

29.

Ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định;

30.

Ông Nguyễn Từ Quang, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định;

31.

Ông Ngô Thành Hơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

32.

Ông Vũ Văn Bông, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

33.

Bà Phạm Thị Kim Loan, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

34.

Ông Nguyễn Duy Kha, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

35.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

36.

Ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

37.

Ông Lê Xuân Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn;

38.

Bà Lê Thị Xuân Lộc, Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

39.

Ông Nguyễn Trực, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định;

40.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Hiệp, Khu Công nghiệp Phú Tài, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định;

41.

Bà Trần Thị Hiển, Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, Khu Công nghiệp Phú Tài thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định;

42.

Ông Nguyễn Đức Huyện, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định;

43.

Bà Nguyễn Thị Ái Liên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định;

44.

Ông Lê Công Đức, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định;

45.

Ông Nguyễn Đình Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

46.

Ông Lương Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

47.

Ông Trần Văn Thọ, Phó Bí thư Huyện uỷ Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

48.

Ông Trần Đình Thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

49.

Ông Lê Đình Giám, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

50.

Ông Quách Hồng Dục, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định;

51.

Bà Lê Thị Kim Mai, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định;

52.

Bà Từ Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định;

53.

Ông Võ Văn Don, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định;

54.

Ông Hồ Đắc Chí, Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định;

55.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;

56.

Ông Trịnh Xuân Long, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;

57.

Ông Nguyễn Tân, Trưởng phòng Phòng Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

58.

Ông Trần Văn Sang, Trưởng phòng Phòng Nội chính – Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

59.

Ông Võ Thăng Long, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

60.

Ông Trần Trọng Sơn, Đội trưởng Đội xe thuộc Phòng Quản trị - Tài vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

61.

Ông Trần Mạnh Tưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Lạnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

62.

Ông Ngô Vĩnh Khương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định;

63.

Ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định;

64.

Ông Nguyễn Ngọc Khá, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định;

65.

Bà Tô Thị Hằng Nga, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định;

66.

Bà Nguyễn Thị Tố Trân, Trưởng phòng Phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Bình Định;

67.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

68.

Ông Đàm Văn Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Đê điều, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định;

69.

Ông Lê Đình Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định;

70.

Ông Huỳnh Tấn Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định;

71.

Ông Cao Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

72.

Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình Thuỷ lợi Bình Định;

73.

Ông Nguyễn Chí Xô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

74.

Bà Nguyễn Thị Bích, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Bình Định;

75.

Bà Nguyễn Thị Định, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Tâm thần Bình Định;

76.

Ông Thái Tùng Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định;

77.

Ông Lưu Ngọc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định;

78.

Ông Huỳnh Quốc Cường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định;

79.

Ông Trịnh Hùng Lân, Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.


Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

__________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương