ChÌ hoa vµ chÌ h­¬ng X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¶m quan b ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓmtải về 95.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích95.56 Kb.
#21379


Tiªu chuÈn ngµnh

10tcn 460 - 2001ChÌ hoa vµ chÌ h­¬ng

X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¶m quan

B»ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm


1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu c¶m quan chÌ hoa vµ chÌ h­¬ng (s¶n phÈm) b»ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm .2. Kh¸i niÖm

  • ChÌ hoa lµ chÌ xanh ®­îc ­íp b»ng hoa t­¬i.

  • ChÌ h­¬ng lµ chÌ xanh ®­îc ­íp b»ng c¸c h­¬ng liÖu kh«.

3. Ph©n h¹ng

3.1 ChÌ hoa cÊp cao : chØ cã mét h¹ng.

3.2 ChÌ h­¬ng: ®­îc chia thµnh 4 h¹ng

3.2.1 ChÌ h­¬ng cÊp cao

3.2.2 ChÌ h­¬ng h¹ng I

3.2.3 ChÌ h­¬ng h¹ng II

3.2.4 ChÌ h­¬ng h¹ng III

4. Møc ®iÓm c¸c chØ tiªu

Møc ®iÓm cña tõng chØ tiªu c¶m quan cña tõng h¹ng chÌ hoa vµ chÌ h­¬ng ®­îc miªu t¶ ë c¸c b¶ng 1,2,3,4 vµ 5 .5. Ph­¬ng ph¸p thö

¸p dông theo TCVN 3218 - 1993 “ChÌ - X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¶m quan b»ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm “ .B¶ng 1: ChÌ hoa cÊp cao


chØ tiªu


§iÓm

5

4

3

2

1

ngäai h×nh


C¸nh chÌ xo¨n, ch¾c c¸nh,

®Òu, sãng.

C¸nh chÌ xo¨n, t­¬ng ®èi ch¾c c¸nh, ®Òu, sãng, tho¸ng cÉng hoÆc tho¸ng m¶nh.


C¸nh chÌ xo¨n, kh¸ ®Òu, sãng, tho¸ng cÉng, m¶nh, båm.Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- T­¬ng ®èi xo¨n

- Tho¸ng båm

- Tho¸ng cÉng

- Tho¸ng m¶nh hoÆc vôn

- Tho¸ng t¹p chÊtCã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ýt xo¨n

- H¬i lé cÉng

- H¬i lé båm vµng

- H¬i lé m¶nh hoÆc vôn

- Cã t¹p chÊtN­íc pha

Xanh h¬i vµng, trong s¸ng, s¸nh, hÊp dÉn.

Xanh h¬i vµng,

trong s¸ng, s¸nh, t­¬ng ®èi hÊp dÉn.

Xanh vµng,

trong s¸ng, s¸nh.


Cã 1 trong c¸c khuyÕt tËt sau:

- Xanh vµng, Ýt s¸ng.

- Ýt s¸nh

- Tho¸ng cÆnCã 1 trong c¸c khuyÕt tËt

sau :


- KÐm s¸nh

- Vµng xanh

- Cã cÆn

Mïi

Th¬m ®­îm, ®Æc tr­ng cña chÌ hoa, bÒn hµi hoµ,

hÊp dÉn.

Th¬m ®­îm ®Æc tr­ng cña chÌ hoa. BÒn, hµi hoµ,

t­¬ng ®èi hÊp dÉn.


Th¬m ®­îm, ®Æc tr­ng cña chÌ hoa, bÒn hµi hoµ,

dÔ chÞu.


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Th¬m Ýt ®­îm

- Tho¸ng cao löa

- Ýt bÒn mïi

- Tho¸ng khuyÕt tËt chÌ

- Tho¸ng khuyÕt tËt hoa

- Ýt hµi hoµ


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ýt th¬m

- Cao löa

- Cã khuyÕt tËt chÌ

-Cã khuyÕt tËt hoa

- Tho¸ng cò

- Tho¸ng mïi l¹


Ch¸t dÞu, râ hËu, hµi hoµ, hÊp dÉn

Ch¸t dÞu, cã hËu,

hµi hoµ,

t­¬ng ®èi hÊp dÉn


Ch¸t dÞu, cã hËu, hµi hoµ

®Æc tr­ng

cña chÌ hoaCã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t Ýt dÞu

- Ýt hµi hoµ

- Tho¸ng khuyÕt tËt chÌ

- Tho¸ng khuyÕt tËt hoa

- Tho¸ng cao löa

- Nh¹t so yªu cÇu s¶n phÈm


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t kÐm dÞu

- Cao löa

- Cã khuyÕt tËt chÌ

- Cã khuyÕt tËt hoa

- Tho¸ng cò

- Tho¸ng vÞ l¹

B¶ng 2 chÌ h­¬ng cÊp cao


chØ tiªu


§iÓm
5

4

3

2

1

Ngo¹i h×nh


C¸nh chÌ xo¨n, ch¾c c¸nh, ®Òu, sãng, bãng

( hoÆc b¹c )


C¸nh chÌ xo¨n, t­¬ng ®èi ch¾c c¸nh, ®Òu, sãng, bãng (hoÆc b¹c),tho¸ng cÉng hoÆc tho¸ng m¶nh.

C¸nh chÌ xo¨n, kh¸ ®Òu, sãng, bãng ( hoÆc b¹c ) tho¸ng cÉng, m¶nh, båm.

Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- T­¬ng ®èi xo¨n

- Tho¸ng båm

- Tho¸ng cÉng

- Tho¸ng m¶nh vôn

- Tho¸ng t¹p chÊtCã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ýt xo¨n

- H¬i lé cÉng

- H¬i lé båm vµng

- H¬i lé vôn

- Cã t¹p chÊt


N­íc pha


Xanh h¬i vµng, trong s¸ng, s¸nh, hÊp dÉn.

Xanh h¬i vµng,

trong s¸ng, s¸nh, t­¬ng ®èi hÊp dÉn.Xanh vµng,

trong s¸ng, s¸nh.Cã 1 trong khuyÕt tËt sau :

- Vµng xanh

- Ýt s¸nh

- Tho¸ng cÆnCã 1 trong c¸c khuyÕt tËt sau:

- Vµng s¸ng

- KÐm s¸nh

- Cã cÆn

Mïi

Th¬m ®­îm, ®Æc tr­ng, hµi hoµ, bÒn, hÊp dÉn.


Th¬m ®­îm ®Æc tr­ng. BÒn, hµi hoµ, t­¬ng ®èi hÊp dÉn.


Th¬m ®­îm, ®Æc tr­ng, bÒn hµi hoµ, dÔ chÞu.Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Th¬m Ýt ®­îm

- Tho¸ng cao löa

- Ýt bÒn mïi

- Tho¸ng khuyÕt tËt chÌ

- Ýt hµi hoµCã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ýt th¬m

- Cao löa

- Cã khuyÕt tËt chÌ

-Tho¸ng khuyÕt tËt h­¬ng liÖu

- Tho¸ng cò

- Tho¸ng mïi l¹


Ch¸t dÞu, râ hËu, hµi hoµ, hÊp dÉn

Ch¸t dÞu, cã hËu,

kh¸ hµi hoµ,

t­¬ng ®èi hÊp dÉn


Ch¸t dÞu, cã hËu, hµi hoµ, ®Æc tr­ng cña chÌ h­¬ng.Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t Ýt dÞu

- Ýt hµi hoµ

- Tho¸ng khuyÕt tËt chÌ

- Tho¸ng cao löa

- Nh¹t so yªu cÇu s¶n

phÈm


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t h¬i xÝt

- Lé cao löa

- Lé khuyÕt tËt chÌ

- Tho¸ng khuyÕt tËt h­¬ng

- Tho¸ng cò

- Tho¸ng vÞ l¹B¶ng 3 ChÌ h­¬ng h¹ng IchØ tiªu


§iÓm


5


4


3


2


1

ngäai h×nhC¸nh chÌ xo¨n, t­¬ng ®èi ch¾c, ®Òu, sãng, bãng (hoÆc b¹c), tho¸ng cÉng hoÆc m¶nh.

C¸nh chÌ xo¨n,

kh¸ ®Òu, sãng, bãng (hoÆc b¹c) tho¸ng cÉng hoÆc m¶nh.C¸nh chÌ xo¨n, t­¬ng ®èi ®Òu, sãng, bãng ( hoÆc b¹c ) tho¸ng cÉng, m¶nh, båm.

Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ýt xo¨n

- H¬i lé båm vµng

- Lé cÉng

- Lé m¶nh

- H¬i nhiÒu vôn

- Tho¸ng t¹p chÊt


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Th«


- KÐm xo¨n

- NhiÒu cÉng

- Lé båm vµng

- NhiÒu vôn

- H¬i lé t¹p chÊt


N­íc pha

Xanh h¬i vµng, trong s¸ng, s¸nh, t­¬ng ®èi hÊp dÉn.

Xanh vµng,

trong s¸ng, s¸nh.

Vµng xanh,

t­¬ng ®èi trong s¸ng, s¸nh.


Cã 1 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Vµng h¬i s¸ng

- Vµng Ýt s¸nh

- Vµng


- Cã Ýt cÆn

Cã 1 trong c¸c khuyÕt tËt sau:

- Vµng h¬i ®Ëm

- Vµng kÐm s¸nh

- Vµng kÐm s¸ng

- H¬i nhiÒu cÆn

Mïi

Th¬m ®­îm,

®Æc tr­ng, bÒn,

hµi hoµ, t­¬ng ®èi hÊp dÉn.

Th¬m ®­îm,

®Æc tr­ng, hµi hoµ, bÒn, dÔ chÞu.

Th¬m ®­îm,

®Æc tr­ng, t­¬ng ®èi bÒn, hµi hoµ.


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Th¬m Ýt ®­îm

- Cao löa

- Kh«ng bÒn mïi

- H¬i lé khuyÕt tËt chÌ

- H¬i lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Tho¸ng cò.


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ýt th¬m

- Lé cao löa

- Lé khuyÕt tËt chÌ

- Lé khuyÕt tËt h­¬ng liÖu

- Tho¸ng cò

- Tho¸ng mïi l¹


Ch¸t dÞu, cã hËu, kh¸ hµi hoµ,

t­¬ng ®èi hÊp dÉn


Ch¸t dÞu, cã hËu,

kh¸ hµi hoµ,

®Æc tr­ng.


Ch¸t dÞu,

t­¬ng ®èi cã hËu,

t­¬ng ®èi hµi hoµ,

®Æc tr­ng.


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t Ýt dÞu

- Tho¸ng khuyÕt tËt chÌ

- Cao löa

- H¬i lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Tho¸ng cò

- Nh¹t so yªu cÇu s¶n

phÈm


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t lé xÝt

- Lé cao löa

- Lé khuyÕt tËt chÌ

- Lé khuyÕt tËt h­¬ng liÖu

- Lé cò


- Lé vÞ l¹B¶ng 4

CHÌ H¦¥NG h¹ng IIchØ tiªu


§iÓm


5


4


3


2


1

ngäai h×nh


C¸nh chÌ xo¨n, ®Òu, bãng (hoÆc b¹c), h¬i ng¾n.


C¸nh chÌ t­¬ng ®èi xo¨n, t­¬ng ®èi ®Òu, bãng (hoÆc b¹c),

h¬i ng¾n, tho¸ng cÉng, m¶nh.

C¸nh chÌ Ýt xo¨n, Ýt bãng ( h¬i b¹c ), h¬i th« ng¾n,

cã cÉng, m¶nh, båm.


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- KÐm xo¨n

- Lé cÉng giµ

- Lé båm vµng

- Lé vôn

- Tho¸ng t¹p chÊtCã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Th«


- NhiÒu cÉng giµ

- NhiÒu båm vµng

- NhiÒu vôn

- H¬i lé t¹p chÊtN­íc pha

Xanh vµng,

trong s¸ng, s¸nh.


Vµng xanh,

trong s¸ng, s¸nh.

Vµng, t­¬ng ®èi s¸ng, s¸nh.Cã 1 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Vµng


- Vµng h¬i ®Ëm

- Vµng kÐm s¸nh

- Cã cÆn


Cã 1 trong c¸c khuyÕt tËt

sau:


- Vµng ®Ëm

- Vµng h¬i ®ôc

- Lo·ng so yªu cÇu mÆt hµng

- H¬i nhiÒu cÆn


Mïi

Th¬m ®­îm,

®Æc tr­ng, bÒn,

hµi hoµ, dÔ chÞu.

Th¬m ®­îm,

®Æc tr­ng, t­¬ng ®èi bÒn, hµi hoµ.

Th¬m võa,

®Æc tr­ng, h¬i bÒn.

Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ýt th¬m

- Cao löa

- H¬i lé khuyÕt tËt chÌ

- H¬i lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Tho¸ng cò


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- KÐm th¬m

- Lé cao löa

- Lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Lé khuyÕt tËt chÌ

- Lé cò


- Tho¸ng mïi l¹


Ch¸t dÞu, cã hËu, hµi hoµ, ®Æc tr­ng.

Ch¸t dÞu,

t­¬ng ®èi cã hËu, t­¬ng ®èi hµi hoµ, ®Æc tr­ng.

Ch¸t,


t­¬ng ®èi dÞu, t­¬ng ®èi hµi hoµ, ®Æc tr­ng.

Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t kÐm dÞu

- H¬i lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Cao löa

- H¬i lé khuyÕt tËt chÌ

- Nh¹t so yªu cÇu s¶n

phÈm


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t h¬i xÝt

- Lé cao löa

- Lé khuyÕt tËt chÌ

- Lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Lé cò


- V« vÞ


B¶ng 5
CHÌ H¦¥NG h¹ng IIichØ tiªu


§iÓm


5


4


3


2


1

Ngo¹i h×nh


MÆt chÌ h¬i th«, h¬i b¹c, kh¸ hµi hoµ gi÷a m¶nh ch¾c vµ m¶nh nhÑ,

cã Ýt cÉng nhá.

MÆt chÌ h¬i th«,

h¬i b¹c, hµi hoµ gi÷a m¶nh ch¾c, m¶nh nhÑ vµ cÉng nhá.

MÆt chÌ h¬i th«, h¬i b¹c, t­¬ng ®èi hµi hoµ gi÷a m¶nh ch¾c, nhÑ, cÉng, tho¸ng x¬, båm, vôn.Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- MÆt chÌ th«

- NhiÒu vôn

- Tho¸ng t¹p chÊt

- Kh«ng hµi hoµ

- H¬i lé x¬ cÉng

- NhiÒu båm vµng


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- MÆt chÌ th«

- Kh«ng ®Òu

- H¬i lé t¹p chÊt

- Qu¸ nhiÒu vôn

- Lé x¬ cÉng

- Qu¸ nhiÒu båm vµng


N­íc pha


Vµng, h¬i xanh, t­¬ng ®èi s¸nh.Vµng, s¸ng.Vµng, Ýt s¸ng,

s¸nh.


Cã 1 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Vµng h¬i ®Ëm

- Vµng h¬i tèi

- KÐm s¸nh.

- Cã cÆn


Cã 1 trong c¸c khuyÕt tËt

sau:


- Vµng ®Ëm

- Vµng ®ôc

- Vµng nh¹t (lo·ng)

- Cã nhiÒu cÆn.Mïi

Th¬m võa ,

®Æc tr­ng.


Th¬m võa,

t­¬ng ®èi ®Æc tr­ng, h¬i bÒn.

Th¬m Ýt,

tho¸ng khuyÕt tËt.


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- KÐm th¬m

- Lé ng¸i

- H¬i lé «i ngèt

- Lé cao löa

- H¬i lé khuyÕt tËt h­¬ng.Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Tho¸ng khÐt

- Lé «i ngèt

- Lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Lé cò

- Tho¸ng mïi l¹.Ch¸t dÞu,

t­¬ng ®èi cã hËu, t­¬ng ®èi hµi hoµ, ®Æc tr­ng.


Ch¸t t­¬ng ®èi dÞu, t­¬ng ®èi hµi hoµ, ®Æc tr­ng.


Ch¸t kÐm dÞu, tho¸ng khuyÕt tËt.Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t h¬i xÝt - Lé ng¸i

- Lé «i ngèt - Lé cao löa

- H¬i lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Nh¹t so yªu cÇu mÆt hµng


Cã tèi ®a 2 trong c¸c khuyÕt tËt sau :

- Ch¸t xÝt

- Tho¸ng khÐt

- Lé «i ngèt

- Lé khuyÕt tËt h­¬ng

- Lé chua cò- V« vÞ

tải về 95.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương