CỤC ĐIỀu tiếT ĐIỆn lực cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 31.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích31.59 Kb.
#18034

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh sách các nhà máy điện, tổ máy phát điện

cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, khởi động nguội và

vận hành phải phát năm 2016

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện truyền tải;

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện;

Căn cứ Văn bản số 13526/BCT-ĐTĐL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ của các nhà máy điện Ô Môn 1 và Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-ĐTĐL ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành Quy trình lập kế hoạch, huy động dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, khởi động nguội, dự phòng vận hành phải phát;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quy hoạch và giám sát cân bằng cung-cầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách các nhà máy điện, tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, khởi động nguội và vận hành phải phát năm 2016 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Mua bán điện và các Đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, PC, QHGS.


CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục

Danh sách các nhà máy điện, tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ

dự phòng khởi động nhanh, khởi động nguội và vận hành phải phát năm 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /QĐ-ĐTĐL ngày 02 tháng 3 năm 2016)


STT

Nhà máy

Tổ máy

Hình thức tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ

Khởi động nhanh

Khởi động nguội

Vận hành phải phát

1

Thủ Đức

GT1-GT5
S1-S3

  

2

Ninh Bình

S1-S4

  

3

Cần Thơ

GT1-GT4
S4

4

Ô Môn 1

S1-S2

5

Bà Rịa

GT1-GT2
GT3-GT8

 


ST9

  

ST10

  

6

Hiệp Phước

S1-S3


tải về 31.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương