Số: 14754 /QĐ-bct hà Nội, ngày 31 tháng 12năm 2015tải về 26.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích26.8 Kb.
#13812


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14754 /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành khung giá phát điện năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;

Căn cứ Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung giá phát điện năm 2016 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Điều 1 Quyết định này và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Khung giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giám đốc các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Quốc VượngBỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BCT

ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  1. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định như sau:

Công nghệ phát điện

Công suất tinh (MW)

Mức trần (đồng/kWh)

Nhiệt điện than

2x600 MW

1.568,70

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện:

- Chủng loại than sử dụng: Than cám 6a.1, chất lượng theo các yêu cầu kỹ thuật đối với than Cám 6a.1 quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2015.

- Giá than (bao gồm hao hụt, phí quản lý, bảo hiểm, không bao gồm cước vận chuyển) là: 1.301.665 đồng/tấn.

2. Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.070 đồng/kWh./.BỘ CÔNG THƯƠNG


Hà Nội, ngày tháng năm 2015


PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Kính gửi: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Đơn vị trình: Cục Điều tiết điện lực.

Vấn đề trình: Quyết định ban hành Khung giá phát điện năm 2016.

Các văn bản kèm theo:

- Văn bản số 5528/EVN-TTĐ ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về xây dựng khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện năm 2016.

- Báo cáo về việc thẩm định giá phát điện các nhà máy nhiệt điện năm 2016 và khung giá phát điện năm 2016 quy định tại Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014.

- Dự thảo Quyết định Ban hành khung giá phát điện năm 2016.Tóm tắt nội dung và kiến nghị (Ý kiến của các đơn vị liên quan, ý kiến của đơn vị trình):Chuyên viên thụ lý: (ĐT: 04.35543224)

Chuyên viên Trưởng phòng Giá điện và Phí

Nguyễn Văn Giang Trần Tuệ Quang

Lãnh đạo đơn vị trình:


Nguyễn Anh Tuấn

Giải quyết của Lãnh đạo Bộ:


Mật Tối mật Tuyệt mật  Khẩn Thượng khẩn Hỏa tốc Mạng LAN Website 


Каталог: userfile -> User -> trungnla -> files
files -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHÍnh phủ Số: 127/2015/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
User -> BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
User -> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 51 /2015/tt-bct hà Nội, ngày 29
files -> CỤC ĐIỀu tiếT ĐIỆn lực cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 26.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương