BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.69 Kb.
#1264

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2016/TT-BCT


Hà Nội, ngày tháng năm 2016


Dự thảo 2

THÔNG TƯ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ như sau:

  1. Sửa đổi Điều 7 Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ như sau:

Điều 7. Điều kiện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được đối với bên bán

Bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi đáp ứng điều kiện công suất đặt của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ Năng lượng tái tạo.”


  1. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2016.

2. Thông tư này áp dụng đối với các hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện được ký kết sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

3. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng có liên quan thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Công báo;

- Website Chính phủ, Bộ Công Thương;- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Hoàng Quốc Vượng
Каталог: userfile -> User -> trungnla -> files -> 2016
2016 -> CHÍnh phủ Số: 127/2015/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
User -> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
User -> Phụ lục I (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/ttlt-bgdđt-btc-blđtbxh ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Số: 14754 /QĐ-bct hà Nội, ngày 31 tháng 12năm 2015
files -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 51 /2015/tt-bct hà Nội, ngày 29
2016 -> CỤC ĐIỀu tiếT ĐIỆn lực cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 15.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương