CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.48 Kb.
#22690

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

straight connector 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2

Số: 528 /QĐ-BVTV-QLT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

straight connector 1

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT


Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 4 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm thử nghiệm VICB thuộc Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (VICB) là Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về lĩnh vực dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Mã số: LAS-NN 92Điều 2. Trung tâm thử nghiệm VICB thuộc Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (VICB) được tham gia phân tích các chỉ tiêu tại Danh mục các phép thử đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.
Điều 4. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 24, Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Cục; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (VICB) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Tổng cục/Cục thuộc Bộ (để p/h);

- Lưu: VT, QLT.KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Bùi Sĩ Doanh (đã ký)


DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 528 /QĐ-BVTV-QLT ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)


TT

Đối tượng phép thử


Tên phép thử


Phương pháp thử

Giới hạn phát hiện (LOD)

Ghi chú

1

Dư lượng thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ:

 • 4,4'-DDD

 • 4,4'-DDE

 • 2,4'-DDT

 • 4,4'-DDT

 • Aldrin

 • Dieldrin

 •  - Endosulfan

 •  - Endosulfan

 • Endrin

 •  - HCH

 •  - HCH

 •  - HCH

 • Heptachlor

 • Heptachlor-endo-epoxide

 • Hexachlorobenzene

 • Methoxychhlor

Rau, quả, chè, gạo

VICB-TN-01-141

(QuEChERS)
0,01-0,05 mg/kgtải về 18.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương