Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/tt-btc ngày 02/12/2013tải về 294.4 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích294.4 Kb.
#11329
  1   2   3   4

 

Mẫu số 01

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

CỤC THUẾ/TỔNG CỤC THUẾ
CHI CỤC THUẾ/CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ......../CCT-...
V/v đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

..........., ngày ......tháng ......năm ....

 

Kính gửi: Tên cơ quan thuế cấp trên

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3, Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 179 /2013 /TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007.

Tên cơ quan thuế lập văn bản ..... đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 cho....(số lượng hộ gia đình, cá nhân) với số tiền là ............đồng.

(Chi tiết theo Tổng hợp danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 theo mẫu số 01a và Danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 của từng Đội thuế xã, phường, thị trấn theo mẫu số 01b đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế..... xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND quận, huyện, thị xã
(để báo cáo);
- Lưu: VT, …;

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 01a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

CỤC THUẾ/TỔNG CỤC THUẾ
CHI CỤC THUẾ/CỤC THUẾ
--------


 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ


TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007


(Kèm theo công văn số.... ngày....của Chi cục Thuế.....)

Đơn vị tiền: đồng 

STT

Họ và tên

Mã số thuế (nếu có)

Địa chỉ

(4)

Tổng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ

trong đó

Căn cứ xóa nợ

Ghi chú

Thuế môn bài

Thuế GTGT

...

Tiền phạt chậm nộp

1

2

3

4

5=6+7+8...+9

6

7

8

9

10

11

A

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Tổng hợp theo đội thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế A

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

1

Hộ gia đình/cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế B

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

1

Hộ gia đình/cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày.....tháng..... năm 20....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(2) Bỏ trống

(3) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(4) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã/phường/thị trấn

 


 

Mẫu số 01b

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

CỤC THUẾ/TỔNG CỤC THUẾ
CHI CỤC THUẾ/CỤC THUẾ
--------


 

 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ,


TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007  THUỘC ĐỘI THUẾ ...


Đơn vị tiền: đồng

STT

Họ và tên

Mã số thuế

(nếu có)

Địa chỉ

Tổng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ

trong đó

Căn cứ xóa nợ

Thuế môn bài

Thuế GTGT

Tiền phạt chậm nộp

...

1

2

3

4

5=6+7+8+9

6

7

8

9

10

 

Tổng cộng:

 

 

x

x

x

x

x

 

1

Hộ gia đình, cá nhân A...

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình, cá nhân B...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày.....tháng..... năm 20....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

Ghi chú:

(1) Mỗi xã/phường/thị trấn lập 01 biểu.

(2) Dòng tổng cộng (cột 3) ghi tổng số hộ gia đình, cá nhân.

(3) Cột 4 - địa chỉ: Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã /phường/thị trấn

 


 

Mẫu số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ....
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:  ........./CT-...
V/v đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

................, ngày ......tháng ......năm ....

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Thực hiện Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007, Cục Thuế đã lập/ tiếp nhận hồ sơ đề nghị xóa nợ đối với ..........( số lượng hộ gia đình, cá nhân) với số tiền là ..........của Chi cục Thuế .... (hồ sơ kèm theo).

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3, Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 179/ 2013/TT-BTC nêu trên. Cục Thuế xác định: .....hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt với số tiền là .....

Cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với ............(số hộ gia đình, cá nhân)........... đủ điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt với số tiền là ...............đồng.

(Chi tiết theo Danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 theo mẫu số 02a đính kèm).

Đề nghị Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế (nơi gửi hồ sơ);
- Lưu: VT, …;

CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: mỗi Chi cục Thuế một công văn đề nghị.

 


 

Mẫu số 02a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ....
--------


 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 (Kèm theo công văn số.... ngày... .của Cục Thuế .....)

Đơn vị tiền: đồng

STT

Họ và tên

Mã số thuế (nếu có)

Địa chỉ

(4)

Tổng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ

trong đó

Lý do xóa nợ

Ghi chú

Thuế môn bài

Thuế GTGT

...

Tiền phạt chậm nộp

1

2

3

4

5=6+7+8 ...+9

6

7

8

9

10

11

A

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

B

Tổng hợp theo đội thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế A

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

1

Hộ gia đình/cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế B

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

1

Hộ gia đình/cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày.....tháng..... năm 20....

CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

Tổng hợp theo danh sách hộ gia đình/cá nhân đủ điều kiện xóa nợ sau khi thẩm định của Cục Thuế; mỗi Chi cục Thuế lập một biểu

(1) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(2) Bỏ trống

(3) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(4) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã /phường/thị trấn

 


 

Mẫu số 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013tải về 294.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương