PHỤ LỤc một số biểu mẫu sử DỤng trong xử phạT VI phạm hành chính về thuếtải về 178.57 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích178.57 Kb.
#5888
  1   2   3
PHỤ LỤC

MỘT SỐ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số

Tên mẫu biểu

Số trang

I - Mẫu biên bản

01/BB

Biên bản vi phạm hành chính về thuế

 

02/BB

Biên bản giải trình (áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp)

 

03/BB

Biên bản làm việc

 

04/BB

Biên bản chứng nhận

 

05/BB

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

II - Mẫu quyết định

01/QĐ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

 

02/QĐ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

03/QĐ

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 

04/QĐ

Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

05/QĐ

Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần.

 

06/QĐ

Quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

 

07/QĐ

Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt)

 

08/QĐ

Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

09/QĐ

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

 

10/QĐ

Quyết định hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

11/QĐGQ

Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

 

Mẫu số: 01/BBTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN BẢN
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:            /BB-VPHC

 

 

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về thuế

Hôm nay, hồi ...... giờ .... ngày .... tháng ... năm ....., tại .............................

Chúng tôi gồm:[2]

1. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................

2. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................

Với sự chứng kiến (nếu có) của: [3]..............................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[4] .............................................................................................

Năm sinh:............................Quốc tịch:.......................(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Địa chỉ: ....................................................Mã số thuế (nếu có):...........................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................

Cấp ngày................................... Nơi cấp:...........................................................

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:[5] .............................................quy định tại [6] ............................................................................................................

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:..........................................................

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):[7]

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:..............

..............................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):........................................

.............................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có):..............

.............................................................................................................................

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:.....................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ (nếu có) gồm:[8].........................

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... , gồm ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; biên bản và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và ..... [9]

Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:[10].....................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[11].................................................................

Ông (bà)/tổ chức có quyền giải trình vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều ....... Thông tư số ......./2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.[12] Văn bản yêu cầu giải trình được gửi đến ông/bà [13] .......................................trước ngày....tháng....năm... để thực hiện quyền giải trình./.

 


NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM


(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 


Người chứng kiến

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền

(nếu có)

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

 

 

 

 

___________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản;

[3] Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, CMND của  người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ;

[4] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[5] Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm;

[6]  Ghi điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[7]  Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại, mức độ thiệt hại;

[8] Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng);

[9] Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản;

[10] Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản;

[11] Ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên;

[12] Áp dụng đối với các trường hợp được quyền giải trình theo quy định;

[13] Họ tên, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

 

Mẫu số: 02/BBTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN BẢN
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:           /BB-GTTT

 

 

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

(Áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp)

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí và hóa đơn [2];

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày.... tháng .... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do………………lập hồi … giờ … ngày ..… tháng …… năm…...tại…………;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày…. tháng… năm…. của Ông (Bà)/Tổ chức: (ghi rõ)………………....…………………..................;

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình ...................................................................................... (nếu có);

Căn cứ Thông báo số………..ngày….tháng….năm…...của……………..

về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,

Hôm nay, hồi .......giờ ..... ngày ......... tháng ..... năm .....tại ………...……

Chúng tôi gồm:

A. Người tổ chức phiên giải trình:

1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ..................... Đơn vị: ...........................

2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ......................Đơn vị:............................

B. Bên giải trình:

Ông (bà)/Tổ chức:[3] ...........................................................................................

Năm sinh …………...Quốc tịch: …............…….......(đối với cá nhân vi phạm)

Địa chỉ: ……………............................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………........…............................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...................;

Cấp ngày...................................Nơi cấp:.............................................................;

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

- Về căn cứ pháp lý:.............................................................................................

- Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm:................................

- Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm: ........................................................................................

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp.......................

..............................................................................................................................

Phiên giải trình kết thúc vào hồi ...... giờ ......... ngày .... tháng ..... năm .....

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ...... bản có nội dung và có giá trị như nhau; đã được đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

 


ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

 

_______________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Áp dụng đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

[3] Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức vi phạm.

 

Mẫu số: 03/BBTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN BẢN
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:           /BB-LV

 

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi ......... ...giờ .......  ngày ........ tháng ........... năm....................

tại………………………………………………………......................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ..........................Đơn vị..........................

2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ..........................Đơn vị.........................

Đã làm việc với:

a) Ông (bà) ............................... Năm sinh:……….......Quốc tịch:......................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:........................................................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................

Cấp ngày......................................Nơi cấp:...........................................................

b) Ông (bà) .............................. Năm sinh:…….….......Quốc tịch:......................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:........................................................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................

Cấp ngày........................................... Nơi cấp:......................................................

Nội dung làm việc:.......................................................................................

.....................................……………...........................................................................

........................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ...... giờ....... ngày ......... tháng ......... năm .........

Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang  không tách rời, có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho ......................... 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[2]..................................................................

 


Người tham gia làm việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

_________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

Mẫu số: 04/BBTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN BẢN
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:           /BB-CN

 

 

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi ......giờ .... ngày .... tháng ..... năm ...........Tại………...........

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị .......................

2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị........................

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà) …................ Năm sinh ..............................Quốc tịch:......................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................. ngày cấp ................. nơi cấp ...........

b) Ông (bà) ……...................... Năm sinh ..............................Quốc tịch:............

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................ ngày cấp ................. nơi cấp ...........

Chứng nhận rằng:[2]...................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ........ giờ ......... ngày .... tháng ....... năm ...........

Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho .................................... 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3].................................................................

 


NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

_______________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận;

[3] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

Mẫu số: 05/BBTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN BẢN
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ……/BB-KNQĐ

 

 

BIÊN BẢN

Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính
không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế


(Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp)

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại .......................................................................................

Chúng tôi gồm:[2].........................................................................................

đã đến giao Quyết định số……./QĐ-….. ngày…...tháng…..năm…….do ông/bà………..chức vụ:……………………… ký, về việc.... cho ông (bà)/tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định số……/QĐ-……. ngày….tháng…..năm…. để thi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này cố tình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến (nếu có) của:[3] .......

và có xác nhận của chính quyền địa phương là: [4].............................................

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Biên bản được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.

 


ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 


NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)


tải về 178.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương