Baìi 1:( 2 âiãøm )tải về 1.12 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
TRÆÅÌNG THPT ÂÃÖ THI CHOÜN ÂÄÜI TUYÃØN HOÜC SINH GIOÍI

HÆÅNG THUYÍ MÄN : HOAÏ

.................

Baìi 1:( 2 âiãøm )

1. Nãu hiãûn tæåüng xaíy ra vaì viãút phæång trçnh phaín æïng khi:

a. Cho H2SO4 âàûc vaìo dung dëch baío hoaì KNO3 vaì thãm mäüt êt bäüt Cu

b. Cho dung dëch H2SO4 loaîng vaìo dung dëch KNO2.

2. Mäüt dung dëch chæïa : Cl- 0,1M ; Br- : 0,01M . Nãúu thãm tæì tæì dung dëch AgNO3 vaìo dung dëch trãn . Hoíi:

a. Kãút tuía naìo xuáút hiãûn træåïc ? Biãút TAgCl =10-10 vaì TAgBr = 10-13

b. Khi AgCl bàõt âáöu kãút tuía thç [ Br- ] coìn laûi bao nhiãu ?


+ Cl2+ KOH/ ræåüu

Truìng håüp

+ KMnO4
Baìi 2:( 2 âiãøm )

Hoaìn thaình så âäö biãún hoaï : C3H6 X Y Z Z’

Biãút Z laì 1 dáùn xuáút cuía benzen, khi âäút chaïy 1mol Z’ thu âæåüc 207gam cháút ràõn.

Baìi 3:( 2 âiãøm )

Pha loaîng 10gam dung dëch axit präpanäic coï láùn taûp cháút axit ãtanoic thaình 100ml (dung dëch X). Dung dëch X coï pH bàòng 2,91. Âãø trung hoaì 20ml dung dëch X cáön 17,6ml dung dëch KOH 0,125M.Tênh näöng âäü % cuía caïc axit trong dung dëch ban âáöu. BiãútBaìi 4:( 2 âiãøm )

Cho phaín æïng : CO + H2O CO2 + H2 åí t0C coï hàòng säú cán bàòng Kc bàòng 1

a.Tênh näöng âäü mo/l cuía caïc cháút åí traûng thaïi cán bàòng nãúu bçnh phaín æïng coï dung têch

2 lit vaì læåüng caïc cháút ban âáöu gäöm 11,2 gam CO vaì 10,8 gam H2O.

b. Nãúu näöng âäü cuía CO2 vaì H2 luïc cáön bàòng laì 2mol/l, tênh näöngâäü ban âáöu cuía CO vaì H2O . Biãút näöng âäü ban âáöu cuía CO beï hån cuía H2O laì 3 mol/l.

Baìi 5:( 2 âiãøm )

Håüp cháút M âæåüc taûo thaình tæì cation A+ vaì anion B- (anion B- chæïa 2 nguyãn täú cuìng chu kç vaì thuäüc hai phán nhoïm chênh liãn tiãúp).

Phán tæí M gäöm 9 nguyãn tæí trong âoï coï 3 nguyãn täú phi kim, tè lãû säú nguyãn tæí cuía mäùi nguyãn täú laì 2:3:4. Täøng säú proton trong M laì 42 .

a. Viãút cäng thæïc phán tæí vaì goüi tãn M

b. Viãút cäng thæïc electron vaì cäng thæïc cáúu taûo cuía A.

......HÃÚT......
TRÆÅÌNG THPT ÂAÏP AÏN ÂÃÖ THI CHOÜN ÂÄÜI TUYÃØN HOÜC SINH GIOÍI

HÆÅNG THUYÍ MÄN : HOAÏ

.................

Baìi 1:

1. a. Ban âáöu taûo ra HNO3 âàûc :

H2SO4 âàûc + KNO3 = KHSO4 + HNO3 âàûc

Sau âoï HNO3 âàûc oxi hoaï Cu vaì giaíi phoïng khê maìu náu NO2 , dung dëch thu âæåüc coï maìu xanh : Cu + 4HNO3 âàûc = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

b. coï khê khäng maìu NO thoaït ra do phaín æïng tæû oxi hoaï khæí cuía KNO2

3KNO2 + H2SO4 = K2SO4 + KNO3 + 2NO + H2O

Sau âoï NO bë oxi hoaï båíi oxi khäng khê sinh ra NO2 coï maìu náu:

2NO + O2 = NO22.a. Âiãöu kiãûn âãø coï kãút tuía cuía AgCl :

[Ag+][Cl-]>TAgCl [Ag+]>

Âiãöu kiãûn âãø coï kãút tuía cuía AgBr :[Ag+][Br-]>TAgBr [Ag+]>

[Ag+]AgCl > [Ag+]AgBr => AgBr kãút tuía træåïc.

b. AgBr Ag+ + Br- T1= 10-13

Ag+ + Cl- = AgCl T-12 = 1010AgBr + Cl- AgCl + Br- K = T1T-12 = 10-3

=> luïc bàõt âáöu xuáút hiãûn kãút tuía thç:
: DETHI
DETHI -> SỞ giáo dục và ĐÀo tạo bắc giang trưỜng thpt bố HẠ
DETHI -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
DETHI -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
DETHI -> Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
DETHI -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
DETHI -> MÔN: tiếng anh chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu
DETHI -> SỞ gd-đt bắc ninh đỀ thi thử ĐẠi học trường thpt thuận Thành số 1 LẦN 1 NĂm họC 2012- 2013 MÔn tiếng anh
DETHI -> PHẦn chung cho tất cả CÁc thí sinh (7 điểm) Câu I (2 điểm)
DETHI -> PHẦn chung cho tất cả CÁc thí sinh ( 07 điểm ) Câu I
DETHI -> Bài 12. Biến đổi dãy số. Cho dãy số nguyên dương a = (a1, a2, an)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương