BỘ TƯ pháp số: 74/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 35.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2018
Kích35.89 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

Số: 74/QĐ-BTPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho 10 cá nhân có đủ điều kiện trở thành đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá và các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(đã ký)


Trần Tiến Dũng
BỘ TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 74/QĐ-BTP ngày 18 tháng 01 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Số Chứng chỉ

Họ và Tên

Ngày sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú1680/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ái Trang

14/6/1989

Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định1681/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Yến

18/6/1988

Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định1682/TP/ĐG-CCHN

Đỗ Thị Kim Nhung

12/5/1988

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định1683/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thái Hà

14/01/1992

Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai1684/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Thu

14/01/1977

Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội1685/TP/ĐG-CCHN

Phạm Văn Tình

01/10/1985

Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh1686/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hải Đăng

20/10/1987

Xã Đắk – Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước1687/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Yến Nhi

20/10/1983

Xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang1688/TP/ĐG-CCHN

Lê Đình Dũng

12/12/1981

Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh888/TP/ĐG-CCHN

Lã Ngọc Hưng

12/7/1984

Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương