BỘ TƯ pháp số: 281/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 38.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích38.45 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

Số: 281/QĐ-BTPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giáBỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho 14 cá nhân có đủ điều kiện làm đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thúy HiềnBỘ TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:281/QĐ-BTP ngày 11 tháng 02 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Số Chứng chỉ

Họ và Tên

Ngày sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

1

1082/TP/ĐG-CCHN

Lê Thanh Mạnh Hùng

01/11/1968

phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

2

1083/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Minh Toàn


13/9/1977

phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

3

1084/TP/ĐG-CCHN

Liêu Quốc Cường


28/6/1990

thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

4

1085/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Lê Hằng


05/3/1987

thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

5

1086/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Thịnh

19/5/1987

xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

6

1087/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thế Thêm


19/5/1979

phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

7

1088/TP/ĐG-CCHN

Đỗ Thị Thu Hương


23/9/1976

phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

8

1089/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thái Tùng Thư


14/02/1974

phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

9

1090/TP/ĐG-CCHN

Mai Ngọc Tâm

26/6/1964

thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

10

1091/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Duy Ngọc

25/12/1975

phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

11

1092/TP/ĐG-CCHN

Hà Huy Sơn

04/10/1966

phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

12

1093/TP/ĐG-CCHN

Trần Văn Công

13/4/1968

phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

13

1094/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Đình Chí

16/10/1954

xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

14

1095/TP/ĐG-CCHN

Trần Khiêu

10/5/1954

phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương