BỘ NỘi vụ Số: 01/2013/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.53 Mb.
#1158
1   2   3   4   5   6

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký danh sách các hoạt động tín ngưỡng .

Mẫu B3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LẾ HỘI TÍN NGƯỠNG

Kính gửi: (2)…………………………………………….…………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): ……………………..……….…...…………..

Địa chỉ: ……..…………………………………..………………………………...

Người đại diện:

Họ và tên: …………....Tên gọi khác…………………Năm sinh….……...

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:..……………….Nơi cấp:………

Đề nghị về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:
Tên lễ hội:……………………………………………………………………...…

Nguồn gốc lịch sử (3):……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Phạm vi tổ chức: ………….……………………………………………………...

Nội dung lễ hội:…...………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức:……….………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:………….……………………………………………………...


Kèm theo văn bản gồm: chương trình lễ hội; danh sách Ban tổ chức lễ hội.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra lễ hội.

(3) Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước thì không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội.

Mẫu B4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO


Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………..

Tên tôn giáo:……………………………………………………………………...

Người đại diện:

Họ và tên: ………………..Tên gọi khác……………Năm sinh……...…...

Giấy CMND số:…………...Ngày cấp:………………..Nơi cấp:……….…

Nơi cư trú:…………………………………………………………………Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..

Nội dung sinh hoạt:..……………………………………………………………...

Hình thức sinh hoạt: …...…………………………………………………………

Địa điểm sinh hoạt :……………………………………………..………………..

Thời gian sinh hoạt:………………………………………………………………

Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..………………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

Mẫu B5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………...

Tên tổ chức: (3)……………………………………………………………………

Tên tôn giáo:……………………………………………………………………...Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung như sau:

Người đại diện:

Họ và tên: ………………..Tên gọi khác……………...Năm sinh………...

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………..…

Nơi cư trú: …………………………………………………………………

Nguồn gốc hình thành:……………………………………………………………

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..

Phạm vi hoạt động:……………………………………………..………………...

Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...

Số lượng người tin theo:.………………………………………..………………..

Dự kiến nơi đặt trụ sở chính:……………....……………………………………..
Kèm theo văn bản gồm: giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quá trình phát triển ở Việt Nam; danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số Giấy CMND, địa chỉ).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Địa danh nơi đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu B6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………..(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………………

Tên tổ chức (chữ in hoa):……………………..………………………………...

Tên tôn giáo: …………………………………………………………………..Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức: (3)………………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):….…………………………………..…………

Trụ sở chính: …………….………..……………………………………………

Người đại diện:

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………Năm sinh………….

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………Nơi cấp:……………

Chức vụ trong tổ chức (nếu có):…………………………………….…..

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo số:…../….. ngày cấp: ../……./…

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………

Số lượng tín đồ:…………………..…………………………………………….

Phạm vi hoạt động:………………..……………………………..……………..

Cơ cấu tổ chức:………………..…………………………………….………….
Kèm theo văn bản gồm: báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức.


TM. TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức.

(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (bằng chữ in hoa).

Mẫu B7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (2) ………...…………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………….……………………………………………………………...

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………………...Đề nghị được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: ……………………………..

…………….………………………………………………………………………

Lý do thành lập:………………………………...…..…………………………….

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:………………………………….

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...…………………………..

…………….………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

Mẫu B8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ …(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC


Kính gửi: (3) ………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc: ……………………………………………………………………………………

Trụ sở: ……..……………………………………………………………………..
Đề nghị được(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2)……………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi (2):..……………………………………...

Lý do (2):……………………………...........……………………………………...

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...

Số lượng tín đồ trước khi (2)………………………………………………………

Số lượng tín đồ sau khi (2) ………………………………………………………..

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi (2):……………………………………
Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).

(2) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(3) Thủ tướng Chính phủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo cơ sở.

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO


Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tổ chức tôn giáo: ……………….…...…………………………………………..

Trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…..………………………………. ………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….

Mục đích hoạt động: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………….

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên: ……………Tên gọi khác………………Năm sinh……………

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:………...….Nơi cấp:………..……..

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):………………………………
Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với Hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu B10


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………..(1), ngày……tháng……năm……..
ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)


Kính gửi: (3)………………….…………………………………..………………..

Tổ chức tôn giáo: …………….….…...……...…...………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..Đăng ký dòng tu……..(2):
Tên dòng tu (2):……………….………………………………….…..……………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..

Hệ thống tổ chức và quản lý:…..………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Trụ sở hoặc nơi làm việc: ……………………..…………………………………

Người đứng đầu dòng tu…..(2):

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………...Năm sinh……….…

Giấy CMND số:………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): …………………………………….


Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu B11CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (2)


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Tên tổ chức tôn giáo: ….…...……..……………………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..
Đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:
Tên trường:………...…..…………………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………………..

Dự kiến địa điểm đặt trường:………. ……………………………………………

Mục đích:…………………………………………………………………………

Chức năng:…………………….………………………………………………….

Nhiệm vụ:…………………………………………………………………………


Kèm theo đề nghị gồm: Đề án thành lập trường.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.
Mẫu B12CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH – KHÓA HỌC ……

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.


Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo:..………………….

…………………………………………………………………………………….


Thuộc tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...……..……………………………..

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh khóa học với nội dung sau:
Tổng số học viên dự kiến tuyển:………………………………………………….

Số học viên là người Việt Nam:…...……………………………………………...

Số học viên là người nước ngoài:…...……………………………………………

Số lớp dự kiến:…...……………………………………………………………….

Thời gian học:…………………………………………………………………….

Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Mẫu B13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HỌC TẠI (2)


Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên ..(2)………………………………………………………..…………………..

……………………………………………………………………………………

Thuộc tổ chức tôn giáo:…………………………………………………………..Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường với nội dung sau:


TT

Họ và tên

Quốc tịch

Lý do theo học

Thời gian theo học

Ghi chú

1
2


n

tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương