BỘ NỘi vụ Số: 01/2013/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.53 Mb.
#1158
  1   2   3   4   5   6


BỘ NỘI VỤ

Số: 01/2013/TT-BNVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013


THÔNG TƯ

Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoCăn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo khi thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2. Ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

1. Ban hành 45 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo kèm theo Thông tư này, gồm:

a) 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hiệu từ A1 đến A10 (có phụ lục kèm theo).

b) 35 biểu mẫu của tổ chức, cá nhân có liên quan ký hiệu từ B1 đến B35 (có phụ lục kèm theo).

2. Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo có tên, số, ký hiệu và kích cỡ thống nhất sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm).

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng

1. Trong quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính được ban hành theo Thông tư này.

2. Việc ghi các nội dung trong biểu mẫu phải bằng tiếng Việt, trừ tên giao dịch quốc tế của tổ chức tôn giáo (nếu có), không viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.

3. Biểu mẫu về thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành về văn thư lưu trữ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất việc quản lý, hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Xây dựng, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đúng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

b. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và Thông tư này;

c. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thực hiện biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Trực tiếp tổ chức, thực hiện, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo về Bộ Nội vụ (qua Ban Tôn giáo Chính phủ) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết./.Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Nội vụ; Website Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Lưu: VT, BTGCP (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)


Phạm Dũng


Phụ lục I

BIỂU MẪU CỦA CƠ QUAN, THỦ TRƯỞNG

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ)


TT

TÊN BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

1

Giấy chứng nhận – Đăng ký hoạt động tôn giáo

A1

2

Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

A2

3

Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

A3

4

Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

A4

5

Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

A5

6

Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

A6

7

Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

A7

8

Giấy chứng nhận – Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

A8

9

Giấy chứng nhận – Đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể

A9

10

Quyết định về việc chấp thuận thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

A10


Mẫu A1

…… (1)

Số:……/GCN-…..(2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(3)……, ngày……tháng……năm……GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký hoạt động tôn giáo


………………… (1) ……………………………………………..chứng nhận:

Tên tổ chức (chữ in hoa):...………………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển tại Việt Nam:……………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:….…………………………………………………

Phạm vi hoạt động:…...…………………………………………………………..

Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...

Trụ sở chính:…...…………………………………………………………………

Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

Nơi nhận:

- ……….;


- ……….;

- Lưu: VT,…………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

(3) Địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu A2

………….. (1)


Số:……/QĐ- …….(2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…………(3), ngày……tháng……năm……..
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo


…………. (4)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

………….(5)QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):……………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..…...…………………..…….…………………..

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Năm hình thành tại Việt Nam:……………………………………………………

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:…………………………………………………….

Phạm vi hoạt động:…...…………………………………………………………..

Cơ cấu tổ chức: …………………………………………………………………..Điều 2. …………………..(6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, …..
………………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Thừa ủy quyền (nếu có).

(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

Mẫu A3

ỦY BAN NHÂN DÂN …..(1)


Số:……/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……(2).., ngày……tháng……năm……..
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …….(1)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức (chữ in hoa):…………………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...…………………………………………………

Trụ sở chính:…...…………………………………………………………………

Năm hình thành tại Việt Nam:.…………………………………………………...

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: ……………………………………………………

Phạm vi hoạt động:...……………………………………………………………..

Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...Điều 2. ………………(3) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, . …


CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo.

(3) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

……….(1)

Số: …….../QĐ-….(2)C
Mẫu A4
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….(3), ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

………….(4)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

………………..(5)QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho ………(6) được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:………….…………………….………………...

Phạm vi hoạt động:……………………………………………………………….

Số lượng tín đồ khi thành lập:…………………………………………………….

Trụ sở:………………….………..……………………………………………….

Điều 2. …….(7) thuộc ………..(6), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(6) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, …..


………………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Thừa ủy quyền (nếu có).

(6) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(7) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc.ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)


Số:…..…/QĐ-UBNDC
Mẫu A5
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……(2)……, ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sởCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (1)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho ………(3) được thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở:

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:……………….………………………………………

Phạm vi hoạt động:………………..……………………………………………...

Số lượng tín đồ khi thành lập:…………………………………………………….

Trụ sở:…………..…..………………………………………………………….…

Điều 2. …..….(4) thuộc hệ thống tổ chức của ………..(3), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(3) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2; Điều 3;

- Lưu: VT, …..


CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(3) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

(4) Tên tổ chức tôn giáo cơ sở.


……..(1)


Số:……/QĐ-….(2)C
Mẫu A6
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(3), ngày……tháng……năm……
QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận …(4) tổ chức tôn giáo trực thuộc

………………….(5)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

…………..(6)……………..


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho ……….……(7) được ….(4) tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Tên tổ chức trước khi …(4)…………………………………………...………...…

Tên tổ chức sau khi …(4)…………………………………………..….……….….

…………………………………………………………………………………….

Số lượng tín đồ trước khi …(4)……………………………………………………

Số lượng tín đồ sau khi …(4)……………………………………………………...

Phạm vi hoạt động:……………………………………………………………….

Trụ sở:…………………………………………………………….Điều 2. …….(8) thuộc ………..(7), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(7) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, …..………………(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương