BỘ NỘi vụ Số: 01/2013/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.53 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.53 Mb.
#1158
1   2   3   4   5   6

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(5) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(6) Thừa ủy quyền nếu có.

(7) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(8) Tên tổ chức tôn giáo sau khi được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

ỦY BAN NHÂN DÂN …(1)


Số:………/QĐ-UBNDC
Mẫu A7
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……(2)……, ngày……tháng……năm……
QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận ……(3) tổ chức tôn giáo cơ sở
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …(1)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho …….(4) được …(3) tổ chức tôn giáo cơ sở.

Tên tổ chức trước khi ……….(3)………………………………...………………..

Tên tổ chức sau khi …………(3) ………………………………………...….…....

Số lượng tín đồ trước khi ……(3) ………………………………………………...

Số lượng tín đồ sau khi ….......(3)……………………………………….………...

Phạm vi hoạt động:……………………………………………………………….

Trụ sở:…………………………………………………………………………….

Điều 2. …….(5) thuộc ………..(4), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(4) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, …..


CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(3) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(4) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(5) Tên tổ chức tôn giáo sau khi được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

Mẫu A8

……(1)

Số:………/GCN - …(2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(3), ngày……tháng……năm……
GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo


………………………………………………….. (1) chứng nhận:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…….…………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…...………………………………………………

Mục đích hoạt động:……...………………………………………..……………..

Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………..…………………………

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên: ……………..Tên gọi khác………………Năm sinh…………..

Giấy CMND số:…………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:……………….

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):……………………………….

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.…………….(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu A9

……………..(1)


Số:……/GCN-…(2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(3), ngày……tháng……năm……


GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký…………. (4)


……………………………(1)…………………………………….chứng nhận:

Tên …(4): ….……………………………………………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…...………………………………………………

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..

Hệ thống tổ chức: ………………………………………………………………...

Trụ sở hoặc nơi làm việc:…..…………………………………………………….

Người đứng đầu….(4):

Họ và tên: ……………..Tên gọi khác………………Năm sinh…………..

Giấy CMND số:……………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………..…..

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo tại thời điểm đăng ký (nếu có):……….

……………………………………………………………………………..

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.
…………….(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cấp giấy chứng nhận.

(4) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(5) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.


……….(1)


Số:…………/QĐ-…(2)C
Mẫu A10
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(3), ngày……tháng……năm……
QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập trường đào tạo

những người chuyên hoạt động tôn giáo


……….(4)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ………(5) ………...

……………...(6)…………QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho …..(7) thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Tên trường:……………………………………………………………………

Địa điểm:…….………………………………………………………………..

Điều 2. ………(8) được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung Đề án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Lưu: VT, …..

………(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Căn cứ khác (nếu có).

(6) Thừa ủy quyền (nếu có).

(7) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập trường.

(8) Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Phụ lục II

BIỂU MẪU CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ)TT

TÊN BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

1

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

B1

2

Thông báo – Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm…

B2

3

Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng

B3

4

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

B4

5

Đăng ký hoạt động tôn giáo

B5

6

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

B6

7

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

B7

8

Đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

B8

9

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

B9

10

Đăng ký Dòng tu hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác

B10

11

Đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

B11

12

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh- khóa học…

B12

13

Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

B13

14

Thông báo giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

B14

15

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

B15

16

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

B16

17

Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài

B17

18

Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành

B18

19

Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

B19

20

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

B20

21

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

B21

22

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

B22

23

Đăng ký người vào tu

B23

24

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

B24

25

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (Điều 28, Điều 29 Nghị định)

B25

26

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

B26

27

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo

B26

28

Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

B27

29

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

B29

30

Thông báo về việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

B30

31

Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào hoạt động tôn giáo tại Việt Nam

B31

32

Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài

B32

33

Đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

B33

34

Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam

B34

35

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

B35

Mẫu B1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng


Kính gửi: (2)……………………………………………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):……………………………………..………...

Địa chỉ: ……..…………………….………………………………………………

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng:

Họ và tên: …………………..Tên gọi khác…………….…..Năm sinh………..…

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………………...Nơi cấp:.……….….

Nơi cư trú:………………………………………………………………………...

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.
Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số giấy CMND, nơi cư trú).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo

Mẫu B2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……
THÔNG BÁO

Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm……

Kính gửi: (2)………………………………………………….……………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………... ….…...……..……...………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):

Họ và tên: ……………….Tên gọi khác………………Năm sinh………...

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………….…...Nơi cấp:…..…...…
Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng:

Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …….. cuộc.(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo).NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.
DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM…..

Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … của………………………(Mẫu B2)


TT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Người tổ chức, chủ trì

Số lượng người tham gia

Nội dung

Hình thức tổ chức

Thời gian

Ghi chú

1


2


3
n
tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương