BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chínhtải về 464.28 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích464.28 Kb.
#461
1   2   3   4Hướng dẫn: Bảng này do cơ quan trực tiếp quản lý, giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức lập định kỳ 6 tháng một lần.
- Cột 14, 15 để nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu chung + cột 8, cột 10 (nếu có)
- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ
- Cột 21 = cột 22 + cột 23
- Cột 22 = cột 16 x 3 tháng
- Cột 23 = 1,5 x cột 18 x cột 17
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (Vụ hoặc Ban Tổ chức cán bộ) để thẩm định, tổng hợp đối tượng tinh giản.
- Sở Tài chính (Vụ hoặc Ban Tài chính – Kế toán) – để kiểm tra, cấp kinh phí và quyết toán kinh phí khi hoàn thành chi trả,
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị có TK

Ngày... tháng ... năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)

Cơ quan chủ quản
Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc:

BIỂU SỐ 1DDANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC
TỪ NGÀY ... THÁNG.... NĂM... ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG .... NĂM ....

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm

Lương ngạch, bậc hiện giữ

Phụ cấp chức vụ (nếu có)

Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Lương ngạch, bậc trước liền kề

Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)

Tiển lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)

Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH

Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế

Thời điểm tinh giản biên chế

Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)

Lý do tinh giản

Hệ số lương

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Mức phụ cấp

Thời điểm hưởng

Mức phụ cấp

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Tổng cộng

Tiền luơng được hưởng trong thời gian học nghề

Chi phí học nghề

Trợ cấp tìm việc

Trợ cấp do đóng BHXH

Tiền đóng cho cơ quan BHXH trong thời gian học nghề
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
TỔNG CÔNG
Hướng dẫn: Bảng này do cơ quan trực tiếp quản lý, giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức lập định kỳ 6 tháng một lần.
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu + cột 8, 10 (nếu có)
- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng lương tháng thực lĩnh trước khi tinh giản.
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ
- Cột 22 = Cột 16 x số tháng học nghề
- Cột 23: chi phí cho khóa học nghề
- Cột 24 = cột 16 x 3 tháng
- Cột 25 = ½ x cột 18 x cột 17
- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25 + cột 26
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (Vụ hoặc Ban Tổ chức cán bộ) để thẩm định, tổng hợp đối tượng tinh giản.
- Sở Tài chính (Vụ hoặc Ban Tài chính – Kế toán) – để kiểm tra, cấp kinh phí và quyết toán kinh phí khi hoàn thành chi trả,
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị có TK

Ngày... tháng ... năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)

Bộ, ngành,

Tỉnh, thành phố

BIỂU SỐ 2

DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN


TỪ NGÀY ... THÁNG.... NĂM... ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG .... NĂM ....

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm

Lương ngạch, bậc hiện giữ

Phụ cấp chức vụ (nếu có)

Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Lương ngạch, bậc trước liền kề

Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)

Tiền lương tháng để tính trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, do đóng BHXH (1000 đồng)

Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH

Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế

Thời điểm tinh giản biên chế

Được hưởng chính sách

Tổng kinh phí để thực hiện chế độ

Lý do tinh giản

Hệ số lương

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Mức phụ cấp

Thời điểm hưởng

Mức phụ cấp

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Nghỉ hưu trước tuổi

Chuyển sang làm việc ở các cơ sở không sử dụng kinh phí thường xuyên từ NSNN

Thôi việc ngay

Thôi việc sau khi đi học nghề
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Tổng cộngКаталог: phongtccb -> VB%20phap%20qui -> Thong%20tu
VB%20phap%20qui -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 110/2004/NĐ-cp ngàY 08 tháng 4 NĂM 2004 VỀ CÔng tác văn thư
VB%20phap%20qui -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Thong%20tu -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thong%20tu -> Số: 35/2006/ttlt/bgdđt-bnv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VB%20phap%20qui -> Số 116/2003/NĐ-cp ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
VB%20phap%20qui -> Ban chấp hành trung ưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Thong%20tu -> THÔng tư CỦa bộ giáo dục số 49 tt/gd ngàY 29 tháng 11 NĂM 1979 quy đỊnh chế ĐỘ CÔng tác củA giáo viên trưỜng phổ thôNG
Thong%20tu -> THÔng tư liên tịch bộ y tế BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính số 02/2006/ttlt-byt-bnv-btc ngàY 23 tháng 01 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quyếT ĐỊnh số 276/2005/QĐ-ttg ngàY 01/11/2005 CỦa thủ TƯỚng chính phủ quy đỊnh chế ĐỘ phụ CẤP ƯU ĐÃi theo nghề ĐỐi với cán

tải về 464.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương