BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘItải về 456.31 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích456.31 Kb.
#291
1   2   3   4

Ghi chú:

1. Nếu ngày này hằng tháng ông (bà) không đi thông báo thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng kế tiếp theo quy định

2. Khi đến Trung tâm Giới thiệu việc làm để thông báo ông (bà) phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh (giấy phép lái xe, thẻ đảng viên hộ chiếu,...) và bản thông tin này để cán bộ Trung tâm xác nhận về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng của ông (bà).
MẪU SỐ 26: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH/THÀNH PHỐ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

THÔNG BÁO

Về việc từ chối (hoặc chậm) chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố
- Ông/bà ………………………………………………………..

Theo Quyết định số ……../QĐ-LĐTBXH ngày………tháng……….năm…………..của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc (*)…………………………………………………… đối với ông/bà……………….., Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho ông/bà…………………………. theo quy định. Tuy nhiên, do (nêu lý do từ chối chi trả hoặc chậm chi trả) .........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

nên Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………………………. từ chối (hoặc chậm) hiện chi trả theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…………………………….. thông báo để quý Sở và ông/bà ………………………………………………./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông/bà………;
- Lưu VT.

Giám đốc bảo hiểm hội tỉnh/thànhphố
(Ký, đóng dấu ghi htên)

(*) hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp một lần, hỗ trợ học nghề.

MẪU SỐ 27: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.Tên đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………….

Điện thoại……………………………….


………. ngày……tháng……..năm 20…………..


THÔNG BÁO VỀ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làmThực hiện quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung, ......(Đơn vị) thông báo với quý Trung tâm tổng số lao động làm việc tại đơn vị như sau:

STT

Họ và tên

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/ HĐLV có hiệu lực

Vị trí công việc đang làm

Nếu thuộc đối tượng tham gia BHTN

Năm sinh

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

CN kỹ thuật có chứng chỉ nghề

Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

Sơ cấp từ 3-12 tháng

Trung cấp

Cao đẳng

ĐH trở lên

Không xác định thời hạn

Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

Từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Dưới 3 tháng

Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng)

Thời gian đã tham gia BHTN (tháng)

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

1


2

Tổng số (người)

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

xGiám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


MẪU SỐ 28: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH

Tên đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………….

Điện thoại……………………………….


………. ngày……tháng……..năm 20…………..


THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làmThực hiện quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung, (Đơn vị) thông báo với quý Trung tâm tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

I. THÔNG TIN VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐẦU KỲ - CUỐI KỲ

Thời điểm báo cáo

Tổng số lao động

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Tổng số người tham gia BHTN

Tổng số

Trong đó nữ

Công nhân kỹ thuật có chứng chỉ nghề

Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

Sơ cấp từ 3-12 tháng

Trung cấp

Cao đẳng

ĐH trở lên

Không xác định thời hạn

Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

Từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Dưới 3 tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đầu kỳ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II. DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIẢM

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại HĐLĐ/ HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/ HĐLV có hiệu lực

Ngày, tháng, năm chấm dứt HĐLĐ/ HĐLV

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Lý do giảm

Nam

Nữ

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

Nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/ HĐLV

Thay đổi cơ cấu công nghệ

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

12Каталог: data -> news -> 2013
2013 -> Trung tâm công tác xã HỘi thanh niên tp tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013 danh sách tình nguyện viêN
2013 -> BÁo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2013
2013 -> LỊch làm việc của ban thưỜng vụ thành đOÀN
2013 -> Số: 162/tm-đTN
2013 -> Của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
2013 -> TIẾng mõ nam lâN
2013 -> THÔng báo về việc triển khai thực hiện các nội dung trong
2013 -> THÔng báo huy động lực lượng tham gia Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” năm 2013
2013 -> TỰ HỌc tự RÉn tháng 10 Câu So sánh cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10/1930? Nêu nguyên nhân sự khác nhau?
2013 -> HƯỚng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đội, lớp nhi đồng chủ điểm

tải về 456.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương