BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘItải về 456.31 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích456.31 Kb.
1   2   3   4

III. DANH SÁCH LAO ĐỘNG TĂNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại
HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực

Tổng thời gian đã tham gia BHTN (nếu có)

Nam

Nữ

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

1

2IV. THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại
HĐLĐ/HĐLV

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Nội dung thay đổi thông tin

Nam

Nữ

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

Tiền lương

Vị trí công việc

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Hình thức giao kết HĐMớiMớiMớiMới

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

1


2

V. TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại
HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Tạm hoãn HĐLĐ/HĐLV

Nam

Nữ

Số CMND

Số sổ BHXH

Thời gian bắt đầu tạm hoãn

Thời gian kết thúc tạm hoãn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

12Ghi chú:

1. Nội dung thông tin về “Trình độ chuyên môn, kỹ thuật” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

7a”: Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề

7b”: Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

7c”: Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

7d”: Trung cấp

7đ”: Cao đẳng

7e”: Đại học trở lên

2. Nội dung thông tin về “Loại HĐLĐ/HĐLV” trong trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

8a”: HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn

8b”: HĐLĐ/HĐLV có xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

8c”: HĐLĐ/HĐLV dưới 12 tháng.Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương