BỘ CÔng an số: 5490/QĐ-bca-x11 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.71 Kb.
#22155

BỘ CÔNG AN

Số: 5490/QĐ-BCA-X11CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác định ngày truyền thống

Của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy

Căn cứ Nghị định 106/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-BCA ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an nhân dân giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng cụ trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xác định ngày 4 tháng 10 năm 1961 là Ngày truyền thống của Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.

Điều 2. Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Các VK (để b/c lãnh đạo Bộ);

- Như Điều 2, Điều 3;

- Lưu: V11, X11 (X25).KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu


tải về 8.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương