HoatDongAnh
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Lists/Dost_VBPL/Attachments/56
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dept/dfm/Vanban_Phapquy/PCCC
  CỦa Chính phỦ SỐ 35/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2003 Quy đỊnh chi tiẾt thi hành mỘt sỐ điỀu cỦa LuẬt Phòng cháy và chỮa cháy
Portals/0/VBPL/ThongTu
  BỘ TÀi chính bộ CÔng an
Resources/Documents/2014/5
  NỘi dung tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy nhà cao tầNG
Resources/Documents/2013/6
  20 tcn 25 – 1991 ĐẶT ĐƯỜng dẫN ĐIỆn trong nhà Ở VÀ CÔng trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế
Portals/0/VBPL
  Phụ lục I danh mục hàng nguy hiểm ban hành kèm theo Nghị định số 104
Portals/0/VBPL/ThongTu
  BỘ CÔng an số: 35/2010/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Documents/2013/6
  20 tcn 27-91 ĐẶt thiết bị trong nhà Ở VÀ CÔng trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế
Portals/0/VBPL/Chithi-QuyetDinh
  Số: 1110/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/4C581427BE8AF1A547257C69002875E7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
wp-content/uploads/2013/11
  20 tcn 33 – 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế (Trích)
vi-VN/a/pccc/vanbanchidao/Lists/Vn bn quy phm hp lut/Attachments/23
  BỘ CÔng an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 04 /ct-bca hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016 chỉ thị
Portals/0/VBPL
  Chương I quy đỊnh chung
Lists/Dost_VBPL/Attachments/77
  BỘ TÀi chính số: 150 /2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/PCCC/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/48
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A208727A13560E2A4725717A0005AB87/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles/File/bao_cao
  BÁo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 1634/ct-ttg, ngày 31/8/2010
vi/PCCC/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/41
  Căn cứ Chỉ thị số 47-ct/tw ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
qt/cacchuyenmuc/ttdh/Lists/VanBanLayYKien/Attachments/204
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Resources/Documents/2013/6
  Tcn 58 – 1997 phòng cháy chữa cháy chợ VÀ trung tâm thưƠng mạI, YÊu cầu an toàn trong khai tháC
Lists/Dost_VBPL/Attachments/36
  Tieâu chuaån vieät nam – tcvn 5760: 1993 heä thoáng chöÕa chaùY –YEÂu caàu chung veà thieát keá, laéP ÑAËt vaø SÖÛ duïNG
uploads/Laws
  20 tcn 46-84 chống sét cho các công trình xây dựng (TRÍCH) Chương I quy đỊnh chung
Portals/0/VBPL/ThongTu
  BỘ TÀi chính số: 220/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Luat/PCCC
  PHỤ LỤC 1 quy cách các biểu mẫU (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/tt-bca ngày 31/3/2004 của Bộ Công an) BỘ CÔng an
Portals/93/Documents/vanbanPL/vanbanpccc
  CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 02/2006/ct-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng chỉ ĐẠo và thực hiện có hiệu quả CÔng tác phòng cháy và chữa cháY
Portals/0/VBPL
  Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
Resources/Documents/2014/4
  DỰ thảo tuyên truyền về CÔng tác phòng cháy và chữa cháY ĐỐi với các vũ trưỜNG, TỤ ĐIỂm biểu diễn nghệ thuậT
Resources/Documents/2013/6
  Của Bộ Xây dựng số 13/2006/QĐ-bxd ngày 19 tháng 04 năm 2006 Về việc ban hành tcxdvn 361 : 2006 " Chợ Tiêu chuẩn thiết kế " BỘ trưỞng bộ XÂy dựNG
  20 tcn 33 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế
Resources/Documents/2014/4
  CÔng tác phòng cháy và chữa cháy trưỜng họC Đặc điểm tình hình liên quan đến công tác pccc trường học Vai trò công tác pccc trong trường học
wp-content/uploads/2014/10
  Tcvn 48-1996 phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thưƠng mại và DỊch vụ những quy đỊnh chung phạm VI áp dụNG
vi/PCCC/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49
  BỘ CÔng an số: 5490/QĐ-bca-x11 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/Dost_VBPL/Attachments/29
  Nghị định số 52/2012/NĐ-cp của Chính phủ : Quy định xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
Resources/Documents/2014/4
  BẢn dự thảo chuyêN ĐỀ tuyên truyền về CÔng tác pccc
Lists/VBPL_DB/Attachments/1017
  Độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn phòng ubnd thành phố
Resources/Documents/2014/5
  NỘi dung tuyên truyền công tác pccc các vũ trưỜNG, TỤ ĐIỂm biểu diễn nghệ thuậT
Portals/0/VBPL/ThongTu
  Bé c ng an Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vi/PCCC/Album
  ĐƠN ĐỀ nghị CẤP/CẤp lạI/ĐỔi giấy xác nhậN
171.247.177.224=_374272-Thuyet minh PCCC(3).doc
  Thuyết minh hệ thống phòng cháy chữa cháY
14.253.177.201=_310157-Biện pháp thi công PCCC.docx
  Độc lập – Tự do – Hạnh
14.250.218.244=_184320-TMPCCC.doc
  Bé c ng an céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
42.118.135.83=_14703-Ý KIẾN PCCC 29122022.docx
  Nội dung họp với pccc ngàY 29/12/2022 Tổng thể
directory PCCC  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương