{Local branch office name} {Street Address}tải về 46.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích46.49 Kb. {Local branch office name}

{Street Address}

{City, state and ZIP code}8/10/2016 Điện thoại: {Voice}

FAX:      

{Relative name} Điện văn: {TTY}

{Street address}

{City, State, ZIP code}
Kính gởi Error: Reference source not found,

Cảm ơn quý vị về quyết tâm và thiện ý cung cấp cho {enter name of child/children} một nơi ở an toàn và ổn định. Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services - DHS) tin rằng sắp xếp cho trẻ ở với người họ hàng bất cứ khi nào có thể là vì lợi ích tốt nhất của chúng và chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của quý vị để biến mong muốn này thành hiện thực. Việc sắp xếp nơi ở cho đứa trẻ thường là một tình thế tạm thời. Các quyết định sắp xếp nơi ở được căn cứ vào nhu cầu của từng đứa trẻ và được xem xét lại theo định kỳ.

DHS tin rằng những người họ hàng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của mọi đứa trẻ, đặc biệt là đối với đứa trẻ đã bị tách khỏi cha mẹ. Đối với đứa trẻ ở trong cơ sở nuôi dưỡng, người họ hàng có thể giúp đỡ bằng cách cung cấp những thông tin ví dụ như tên của những người họ hàng khác hay những người quan trọng khác trong cuộc đời của đứa trẻ và thông tin về bệnh sử hoặc gia đình. Người họ hàng cũng có thể làm cầu nối quan trọng với đứa trẻ qua tiếp xúc, thăm nom và như trong trường hợp này, là nơi nương tựa của đứa trẻ.

Mặc dù Error: Reference source not found hiện đang ở cùng với quý vị nhưng DHS tin rằng điều quan trọng đối với đứa trẻ là phải có mối liên hệ và hỗ trợ với những người họ hàng khác nữa. Tôi đang cố thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về những người họ hàng của đứa trẻ. Tôi rất lấy làm cảm kích nếu quý vị có thể cho DHS biết bằng cách cung cấp bất cứ thông tin nào về những người họ hàng bên ngoại và bên nội của đứa trẻ qua mẫu tìm kiếm họ hàng kèm theo.

Nếu quý vị không biết thông tin liên lạc hiện tại của một thành viên trong gia đình, thì quý vị cứ cho Bộ biết bất cứ thông tin nào quý vị có thể cung cấp, ví dụ như địa chỉ, số điện thoại mới nhất mà quý vị biết v.v. Bộ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để liên hệ với những người họ hàng khác mà quý vị đã liệt kê để xem liệu Bộ có thể nhận được thêm bất cứ sự hỗ trợ nào dành cho đứa trẻ từ họ và tập hợp thông tin để dựng sơ đồ gia hệ.

Hãy gọi cho tôi theo số {enter caseworker's number} nếu quý vị có bất cứ thắc mà gì. Tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian giúp đỡ đứa trẻ này.

Trân trọng,

____________________________________________________________

{Caseworkers name}

Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh

{Caseworker's branch}

{Caseworker e-mail address}
Khi có yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp ở những dạng thức khác dành cho người khuyết tật. Những dạng thức khác có thể bao gồm (nhưng không giới hạn vào) bản in chữ lớn, chữ nổi Braille, băng thâu tiếng, các phương thức truyền tin trên nền web và các dạng thức điện tử khác. Để yêu cầu được cấp thông tin ở dạng thức thay thế phù hợp với quý vị nhất, hãy xem các số điện thoại ghi trên tiêu đề thư của văn phòng chi nhánh.

Children, Adults and Families

Foster Care Unit


Thông Tin Liên Hệ Của Người Họ Hàng
Tên của người họ hàng điền thông tin vào mẫu:

     
Nhân viên phụ trách trường hợp:

Error: Reference source not foundTên của đứa trẻ/những đứa trẻ:

Error: Reference source not found

HÃY CUNG CẤP TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NHỮNG NGƯỜI HỌ HÀNG KHÁC
CÓ THỂ CÓ MONG MUỐN GIÚP ĐỠ CHO ĐỨA TRẺ.


1. Thông tin về người họ hàng

Mối quan hệ với đứa trẻ:

     

 Bên ngoại  Bên nội

Họ và tên:

     

Đường phố:

     

Thành phố:

     

Tiểu bang:

  

Mã bưu cục:

     

Quận:

     

Điện thoại nhà: (     )       Điện thoại nơi làm việc: (     )      
2. Thông tin về người họ hàng

Mối quan hệ với đứa trẻ:

     

 Bên ngoại  Bên nội

Họ và tên:

     

Đường phố:

     

Thành phố:

     

Tiểu bang:

  

Mã bưu cục:

     

Quận:

     

Điện thoại nhà: (     )       Điện thoại nơi làm việc: (     )      3. Thông tin về người họ hàng


Mối quan hệ với đứa trẻ:

     

 Bên ngoại  Bên nội

Họ và tên:

     

Đường phố:

     

Thành phố:

     

Tiểu bang:

  

Mã bưu cục:

     

Quận:

     

Điện thoại nhà: (     )       Điện thoại nơi làm việc: (     )      
4. Thông tin về người họ hàng

Mối quan hệ với đứa trẻ:

     

 Bên ngoại  Bên nội

Họ và tên:

     

Đường phố:

     

Thành phố:

     

Tiểu bang:

  

Mã bưu cục:

     

Quận:

     

Điện thoại nhà: (     )       Điện thoại nơi làm việc: (     )      
5. Thông tin về người họ hàng

Mối quan hệ với đứa trẻ:

     

 Bên ngoại  Bên nội

Họ và tên:

     

Đường phố:

     

Thành phố:

     

Tiểu bang:

  

Mã bưu cục:

     

Quận:

     

Điện thoại nhà: (     )       Điện thoại nơi làm việc: (     )      

Hãy gửi biểu mẫu này lại cho văn phòng chi nhánh càng sớm càng tốt.

Khi có yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp ở những dạng thức khác dành cho người khuyết tật. Những dạng thức khác có thể bao gồm (nhưng không giới hạn vào) bản in chữ lớn, chữ nổi Braille, băng thâu tiếng, các phương thức truyền tin trên nền web và các dạng thức điện tử khác. E-mail dhsalt@state.or.us hoặc gọi số (ging nói) 503-947-2464 để yêu cầu được cấp dạng thức khác phù hợp với quý vị nhất.


Relative Letter, to Relative Caregiver for Additional Relatives Vietnamese CF 0264 (06/10)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương