State of Oregon Department of Human ServicesChuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9 Kb.
#4097State of Oregon

Department of Human Services
Về Nguyên đơn
{Claimant Name}

{Street Address & Apt #}

{State, City, Zip Code}


LỆNH BÁC BỎ


Những Bằng chứng Thực tế:


Bộ đã ban hành một thông báo về quyết định vào ngày {Date of Notice}. Theo thông báo này, nguyên đơn có {Enter Number of Days} ngày để yêu cầu mở một phiên điều trần. Nguyên đơn đã gửi một đơn yêu cầu điều trần vào ngày {Date of Request}.

Vào ngày {Date Letter Sent}, Bộ đã yêu cầu nguyên đơn gửi một bản tường trình giải thích rõ lý do tại sao đơn yêu cầu điều trần đã không được nộp đúng hạn. Bộ vẫn chưa nhận được bản tường trình giải thích lý do tại sao đơn yêu cầu bị nộp chậm.


Kết luận của Luật pháp:
Yêu cầu điều trần của nguyên đơn không đúng hạn (OAR 461-025-0310(7)) và bị bác bỏ.

________________________________________

{Name of Hearing Representative},

Đại diện Phụ trách các Vấn đề Điều trần của Bộ Dịch vụ Nhân sinh

{Street Address}

{City, State, Zip Code}


Xem xét lại hoặc Điều trần lại: Quý vị có thể yêu cầu Bộ Dịch vụ Nhân sinh tổ chức điều trần lại hoặc xem xét lại Lệnh này. Yêu cầu điều trần lại hoặc xem xét lại phải được người đại diện phụ trách điều trần tiếp nhận tại địa chỉ ghi trên và có dấu bưu điện không muộn hơn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tống đạt Lệnh này.
Các Quyền Kháng Án: Theo các điều khoản của Quy định ORS 183.482, quý vị có quyền kháng lại lệnh cuối cùng bằng cách nộp Đơn xin Tái xét (Petition for Review) lên Tòa Thượng Thẩm Oregon (Oregon Court of Appeals). Đơn xin phải được nộp trong vòng 60 ngày tính từ ngày lệnh được gửi tới quý vị hoặc trở thành lệnh cuối cùng.
Chứng nhận Tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {Actual Date of Mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của Lệnh Bác Bỏ này, trong một phong bì dán kín, bằng dịch vụ chuyển phát thư hỏa tốc với bưu phí phù hợp, tới Nguyên đơn theo địa chỉ được ghi ở trên.
________________________________________

{Name of Hearing Representative},Đại diện Phụ trách Điều trần

Order of Dismissal Vietnamese DHS 1124 (03/09)Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương