ĐỀ CƯƠng tuyên truyền ngày truyền thống ngưỜi cao tuổi việt nam ngày ngưỜi cao tuổi việt namtải về 45.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích45.98 Kb.
#923
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM -

NGÀY NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số 159 /TV-HNCT về tuyên truyền kỷ niệm 74 năm

Ngày truyền thống NCT Việt Nam – Ngày NCT Việt Nam)
Ngày 26 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 772/QĐ-TTg: “Lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam”.

Ngày 23 tháng 11 năm 2009 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá XII) đã biểu quyết thông qua Luật NCT. Điều 6, Luật NCT ghi rõ: “Ngày 06 tháng 6 hằng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam”.

Ngày 06 tháng 6 năm 2015, kỉ niệm 74 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2015) - Ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam gửi các cấp Hội “Đề cương tuyên truyền Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam - Ngày người cao tuổi Việt Nam” để tổ chức tuyên truyền đến hội viên các Hội cơ sở:

1- Bối cảnh ra đời của lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” ngày 06 tháng 6 năm 1941 và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” của đồng chí Nguyễn Aí Quốc.

a) Khái quát tình hình thế giới, trong nước lúc đó và chủ trương của Đảng.

Ngày 01 tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ.

Ở Châu Âu, quân đội phát xít Đức tiến công Ba Lan, Pháp; Chính phủ phản động Pháp đầu hàng, làm tay sai cho Đức (tháng 6 năm 1940). Ở Viễn Đông, quân đội phát xít Nhật tiến sát biên giới Việt - Trung.

Ở Đông Dương, thực dân Pháp lo sợ trước ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương và sự đe doạ nhẩy vào Đông Dương của phát xít Nhật. Để đối phó, một mặt thực dân Pháp thực hiện chính sách thời chiến, ra sức phát xít hoá bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân ta; mặt khác lại tăng cường vơ vét sức người, sức của ở thuộc địa để cung ứng cho cuộc chiến tranh đế quốc. Chính sách phản động trên của thực dân Pháp đã đẩy nhân dân ta vào cảnh sống ngột ngạt, bần cùng.

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, Nhật cho quân tiến đánh Lạng Sơn, ném bom thành phố Hải Phòng, đổ bộ vào thị xã Đồ Sơn. Quân Pháp ở Lạng Sơn nhanh chóng đầu hàng Nhật; sau đó Nhật lấn dần Pháp, buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ, quỳ gối đầu hàng Nhật, cấu kết với phát xít Nhật để bóc lột nhân dân ta. Từ đó, nhân dân ta chịu 2 tầng áp bức: thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Ngày 28 tháng 01 năm 1941, đồng chí Nguyễn Aí Quốc về nước. Sau khi xem xét tình hình, đồng chí đã trực tiếp xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức quần chúng, chuẩn bị Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8; Hội nghị Trung ương 8 do Người chủ trì, từ ngày 10-19/5/1941 tại Pắc Bó (Cao Bằng) nhận định: “Cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”và đưa ra chủ trương phải giải phóng Đông Dương ra khỏi ách thống trị của Pháp - Nhật.

Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược đề ra từ Hội nghị Trung ương 6 (tháng 11/1939), Hội nghị Trung ương 7 (tháng 11/1940) làm cơ sở để tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân.

Thực hiện chủ trương chuyển hướng chiến lược trên, ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập.

b) Nội dung cơ bản của Lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”

Để tập hợp lực lượng toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, ngày 06 tháng 6 năm 1941 đồng chí Nguyễn Aí Quốc ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào

Câu đầu trong Lời kêu gọi trên Người viết: “Hỡi các bậc phụ huynh!”; tiếp sau, Người nói đến các hiền nhân, chí sĩ, sĩ, nông, công, thương, binh...Câu đầu trên, đã khẳng định vai trò vận động, lôi cuốn, tầm ảnh hưởng rất quan trọng của các bậc phụ huynh (NCT) trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ đánh đổ bọn Đế quốc và bọn Việt gian để giành tự do, độc lập cho Tổ quốc. Người dẫn chứng bằng các tấm gương truyền thống của phụ lão góp phần vào những chiến công chung trong lịch sử dân tộc (Phụ lão đời nhà Trần, cụ Phan Đình Phùng, cụ Hoàng Hoa Thám...)

Tháng 6 năm 1941, Người ra Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão, Người chỉ rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì.

Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ đều cùng được vui...

Đối với gia đình, đối với Tổ quốc phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo...”

Người khẳng định: Thời cơ (cơ hội) giải phóng dân tộc đã đến, Người kêu gọi “Toàn dân đoàn kết” để đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy”, “Việc cứu nước là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng”...

2- Thực hiện Nghị quyết của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Aí Quốc, NCT đã sát cánh cùng nhân dân cả nước tích cực tham gia nhiều phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng

a) Từ năm 1941 đến 1945: Hàng chục vạn người cao tuổi tham gia vào Hội

Phụ lão cứu quốc, tuyên truyền ủng hộ Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai, củng cố và mở rộng khu căn cứ Cao - Bắc - Lạng, xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang của Đảng, nuôi, giấu, làm giao thông liên lạc cho cán bộ, làm công tác binh vận, giữ bí mật các cơ sở hoạt động của Đảng, tuyên truyền chống âm mưu chia rẽ của địch, vận động thanh niên không đi lính cho Pháp, không làm tay sai cho Nhật, tích cực xây dựng lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

b) Trong kháng chiến chống Pháp, bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân, giữ vững nền độc lập dân tộc (02/9/1945 - 1954): Nhiều cụ đã gương mẫu thực hiện và vận động con cháu tham gia diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ở vùng địch tạm chiếm, các cụ dùng mưu kế rào làng kháng chiến, vận động con, cháu thực hiện khẩu hiệu “Cướp súng giặc, giết giặc”, áp dụng lối đánh du kích tiêu hao sinh lực địch; tự tay đốt nhà mình thực hiện tiêu thổ kháng chiến, đối phó có hiệu quả các trận càn của giặc. Ở vùng tự do, vùng căn cứ địa kháng chiến, các cụ hăng hái tăng gia sản xuất, đóng thuế cho Nhà nước, góp gạo nuôi quân đánh giặc, động viên thanh niên xung phong đi bộ đội, đi thanh niên xung phong mở đường chiến dịch. Các “Hội mẹ chiến sĩ” tích cực vận động tiết kiệm, xây dựng “Hũ gạo nuôi quân”, hết lòng chăm sóc anh em thương binh từ các mặt trận đưa về.

c) Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -1975) người cao tuổi đã hăng hái tham gia thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của dân tộc:

Tại miền Bắc: Nhiều hội viên phụ lão đã tích cực tham gia xây dựng những “Cánh đồng 5-10 tấn thắng Mỹ” giành danh hiệu “Phụ lão 3 giỏi”. Nhiều cụ mạnh khỏe còn tham gia các đội “Bạch đầu quân”, đặc biệt Trung đội lão dân quân Hoàng Hoá (Thanh Hoá) đã mưu trí, dũng cảm dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay phản lực Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen.

Tại chiến trường miền Nam: Nhiều cụ đã ngày đêm đào hầm nuôi dấu cán bộ, đùm bọc, giúp đỡ quân giải phóng, tham gia đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. Nhiều bà má miền Nam tay không, dũng cảm đi đầu trong các đoàn biểu tình, hô vang các khẩu hiệu: Đả đảo sự đàn áp của Mỹ, Ngụy, đòi chồng, đòi con đang bị giam cầm; kêu gọi anh, em binh lính ngụy quay súng trở về với Tổ quốc, với đồng bào... bất chấp xe tăng, lưỡi lê, họng súng của kẻ thù.

d) Trong công cuộc đổi mới hôm nay: Nhất là từ khi Hội NCT Việt Nam được thành lập (10/5/1995), NCT cả nước đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ra sức hiến kế, hiến công nêu gương sáng trên các lĩnh vực sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bằng uy tín của mình, hàng triệu hội viên NCT đã tham gia các tổ chức hoà giải, an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp hoà giải các bất hoà trong cộng đồng dân cư, phát hiện kẻ xấu, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi. Nhiều cơ sở Hội ở vùng biên giới và biển đảo đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng giáo dục, động viên nhân dân định canh, định cư, xây dựng làng bản, yên tâm sản xuất, không vượt biên, vượt biển trái phép, tích cực chống lại âm mưu của bọn xấu: Lôi kéo di dân tự do, phá rừng, buôn bán trái pháp luật, nhổ cột mốc lấn chiếm vùng đất biên cương, xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Ở Tây Nguyên, từ sau Hội nghị biểu dương các Già làng tiêu biểu các dân tộc Tây Nguyên (tháng 3/2009), nhiều cụ đã giáo dục con, cháu không nghe lời dụ dỗ của bọn xấu, không đi biểu tình, không chia rẽ dân tộc, không vượt biên. Trên phạm vi toàn quốc, hàng vạn hội viên người cao tuổi đang đảm nhận Bí thư chi bộ, cấp uỷ Đảng, trưởng, phó nhiều đoàn thể ở địa phương và cơ sở.

Cùng với thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội NCT Việt Nam đã tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Từ ngày thành lập Hội đến nay, đã có 100% xã, phường, thị trấn thành lập tổ chức Hội cơ sở, có 99.600 chi hội, 250.500 tổ hội bám rễ sâu trong các thôn, bản, buôn, làng, khu dân cư, tổ dân phố, thu hút trên 8,3 triệu NCT, chiếm trên 90% NCT vào Hội. Nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao Hội NCT như: Một đoàn thể đông hội viên, hoạt động phong phú, góp phần tích cực thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở; việc nhà, việc làng, việc nước đều có NCT tham gia. Tổ chức Hội NCT thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân.

Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong xu thế già hoá dân số; đánh giá cao vai trò, vị thế của người cao tuổi, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn và phát huy những tiềm năng, kinh nghiệm quý của NCT. Hội NCT đã từng bước góp phần tạo dựng được hệ thống chính sách cho NCT mà đỉnh cao là Luật NCT; xác định được mục tiêu của NCT là: Sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; Hội NCT Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định 3 mặt hoạt động của Hội là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của NCT; phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng", thông qua các hoạt động mang lại hiệu quả cao như: “NCT thi đua làm kinh tế giỏi”; NCT với phong trào “Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”; NCT với cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá”; NCT với phong trào “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, NCT với phong trào “Phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “tham gia giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự biên giới đất liền, biển đảo”; phong trào “Aó ấm cho NCT”, “Xoá nhà tạm cho NCT”; NCT thực hiện Chương trình “tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “Mắt sáng cho NCT”.

Những hội viên NCT hôm nay chính là lớp người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đó là những trai tài, gái giỏi đầy lòng yêu nước năm xưa, nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, đã đứng lên đạp đổ ách thống trị của đế quốc, phất cao cờ cách mạng tháng 8 năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đó là những con người gan góc, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp “9 năm làm một Điện Biên” chấn động địa cầu. Những con người đánh thắng Đế quốc Mỹ bằng cả quân sự, chính trị, ngoại giao, bằng cả 3 thứ quân, bằng vũ khí thô sơ và hiện đại, bằng cả kinh nghiệm truyền thống mấy ngàn năm lịch sử để kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Suốt hơn 74 năm hi sinh, chiến đấu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, đến nay trong số hội viên NCT cả nước có hàng ngàn cụ bà được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam anh hùng”; hàng ngàn NCT là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng ngàn NCT là lão thành cách mạng; hàng chục nghìn người là cán bộ cách mạng đã bị địch bắt, giam cầm, tù đày; hàng trăm nghìn NCT là thương, bệnh binh, Cựu Thanh niên xung phong, Cựu Chiến binh, Cựu Giáo chức Việt Nam. Nhiều đại biểu NCT được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam các khoá, đây là những đại biểu NCT ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức của NCT Việt Nam đang phát huy tích cực những nội lực sẵn có, đóng góp xứng đáng vào việc chăm lo xây dựng cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, đưa sự nghiệp vẻ vang của đất nước ta phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Điều đặc biệt và rất tự hào, Chủ tịch Hồ Chí Minh là NCT Việt Nam đẹp nhất, Người anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản quốc tế, danh nhân văn hoá thế giới, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đầu tiên kêu gọi thành lập Hội Phụ lão cứu quốc, tiền thân của Hội NCT Việt Nam ngày nay.

3- Ngày 06 tháng 6 hàng năm trở thành Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, cũng là Ngày người cao tuổi Việt Nam.

Sau Lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” của đồng chí Nguyễn Aí Quốc; cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phong trào “Đoàn kết toàn dân”, “đoàn kết các bậc phụ lão” ngày càng phát triển; với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã tạo ra nguồn lực to lớn, mạnh mẽ, là một trong những nhân tố góp phần quyết định thắng lợi các nhiệm vụ trong từng đoạn cách mạng của dân tộc.

Từ nguyện vọng tha thiết của lớp NCT trong cả nước; sự quan tâm sâu sắc, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn trong suốt 65 năm chiến đấu và xây dựng đất nước của lớp NCT Việt Nam; theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam (khoá III), ngày 26 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 772/QĐ-TTg: Lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam”.

Thực hiện quyết định trên, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã kịp thời hướng dẫn các cấp Hội triển khai tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (06/6). Ngày 06/6/2006, lần đầu tiên Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống NCT Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.

Để khẳng định vai trò, vị thế của NCT và Hội NCT Việt Nam, đồng thời thể

chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò của NCT trong xã hội, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá XII) đã biểu quyết thông qua Luật NCT, ngày 23 tháng 11 năm 2009. Điều 6, Luật NCT đã ghi rõ: “Ngày 06 tháng 6 hàng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam”.

Như vậy, ngày 06 tháng 6 hàng năm, từ năm 2010 là “Ngày truyền thống NCT Việt Nam”, đồng thời cũng là kỷ niệm “Ngày NCT Việt Nam”.

Kỷ niệm Ngày truyền thống NCT – Ngày NCT Việt Nam hàng năm, NCT cả nước đã ghi tiếp trang truyền thống của NCT, Hội NCT Việt Nam bằng những mốc son mới:

- Ngày 30/12/2006, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 Hội NCT Việt Nam thành công tốt đẹp

- Ngày 23/11/2009, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XII) biểu quyết thông qua Luật Người cao tuổi do Hội NCT Việt Nam tham gia soạn thảo.

- Ngày 02/6/2010, Đảng, Nhà nước đã Quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng cho các thế hệ NCT Việt Nam.

- Ngày 11/11/2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Hội NCT Việt Nam thành công tốt đẹp.

Năm 2013, đất nước tuy còn khó khăn bộn bề, nhưng rất phấn khởi, tự hào là: Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước, trong đó có người cao tuổi đã tập trung nghiên cứu, tích cực bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kì mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hàng chục triệu ý kiến dân chủ, tâm huyết, trí tuệ, tham gia, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các tầng lớp nhân dân, trong đó có trên 2 triệu ý kiến tham gia của NCT và Hội NCT Việt Nam. Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khoá XIII, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới. Tại khoản 3, Điều 37 Hiến pháp 2013 nêu rõ: “Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Ngày 09/01/2015, Đảng, Nhà nước đã Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội NCT Việt Nam.Phấn khởi, tự hào với những công lao to lớn của các thế hệ NCT Việt Nam, Hội NCT Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng đầy cam go, muôn vàn khó khăn, thử thách của dân tộc; với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ vĩ đại; Người cao tuổi, Hội NCT Việt Nam luôn giữ trọn niềm tin với sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng đã chọn, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

TW. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM


Каталог: files -> resource
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
resource -> Ban chấp hành trung ưƠNG
resource -> HỘi ngưỜi cao tuổi việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> Ban thưỜng vụ tw hộI ––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> BIỂu mẫu thống kê KẾt quả thực hiệN “THÁng hành đỘng vì ngưỜi cao tuổi việt nam” NĂM 2016 Công tác chỉ đạo
resource -> Lấy tháng 10 hằng năm là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"
resource -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền ngày truyền thống ngưỜi cao tuổi việt nam ngày ngưỜi cao tuổi việt nam

tải về 45.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương