Lấy tháng 10 hằng năm là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"tải về 9.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.77 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 544/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔITHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Trungương Hội Người cao tuổi Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Điều 2. Việc tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” hằng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích sau:

1. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu thảo của con cháu với bố mẹ, ông bà và tinh thần kính lão, trọng thọ.2. Thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Điều 3. Kinh phí tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” được bố trí trong kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, HC, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3). ĐND.

: files -> resource
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
resource -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền ngày truyền thống ngưỜi cao tuổi việt nam ngày ngưỜi cao tuổi việt nam
resource -> Ban chấp hành trung ưƠNG
resource -> HỘi ngưỜi cao tuổi việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> Ban thưỜng vụ tw hộI ––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> BIỂu mẫu thống kê KẾt quả thực hiệN “THÁng hành đỘng vì ngưỜi cao tuổi việt nam” NĂM 2016 Công tác chỉ đạo
resource -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền ngày truyền thống ngưỜi cao tuổi việt nam ngày ngưỜi cao tuổi việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương