VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdatatải về 12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA


QUYẾT ĐỊNH

LIÊN BỘ SỐ 612-LB/UBVGNN/BYT NGÀY 20-7-1988
VỀ GIÁ BÁN LẺ THUỐC CHỮA BỆNH.

CHỦ NHIỆM UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 90-HĐBT ngày 24-5-1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành danh mục sản phẩm do Nhà nước định giá.

Trong khi chờ đợi Hội đồng Bộ trưởng quyết định về chính sách toàn diện giá thuốc chữa bệnh;

Sau khi trao đổi với các ngành và tham khảo ý kiến một số địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay tạm thời quy định giá bán lẻ một số mặt hàng thuốc chữa bệnh như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. - Căn cứ mức giá chuẩn ở điều 1 và chế độ phân công, phân cấp quản lý giá hiện hành, Bộ y tế quyết định giá bán lẻ những mặt hàng thuốc còn lại, sau khi đã trao đổi thống nhất với Uỷ ban vật giá Nhà nước.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực ngày 25-7-1988. Các mức giá trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

BẢNG GIÁ BÁN LẺ THUỐC CHỮA BỆNH(kèm theo Quyết định của liên bộ số 612-LB/VGNN/BYT ngày 20-7-1988)

STT

Tên thuốc (đồng)

Đơn vị

Giá bán lẻ

1

2

34

5

67


Ampixilin 0,25g

Penixilin v200.000 UI

Tetraxyclin 0,25g

Clorocid 0,25g

Vitamin B1 0,01g

Vitamin C 0,10g

Sulfaguanidin 0,50g


Viên nén

K

KK

K

KK


40,00

25,00


25,00

20,00


2,00

4,00


7,00
: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương