VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata quyếT ĐỊNHtải về 4.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích4.83 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA


QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 895/BYT-QĐ NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1991 BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ MỚI ARTEMISININ
(NGUYÊN LIỆU DƯỢC DỤNG)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định 141/HĐBT ngày 4/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác Tiêu chuẩn hoá;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Dược - TTB.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn ngành y tế Artemisinin (nguyên liệu dược dụng) 52 TCN 364 - 91 thay thế cho 52 TCN -89 và sủa đổi 1 số chỉ tiêu trong 52 TCN 365 -89 (viên nén Artemisinin); 52 TCN 369 - 91 (nang Artemisinin 0,25g).

Điều 2: Các tiêu chuẩn này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng các Vụ - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương