Về việc bổ sung nội dung chi hỗ trợ vào stt (số thứ tự) thứ 3 trong Phụ lục 02 Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 25/02/2009tải về 12.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.25 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-UBND
Hạ Long, ngày tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH


Về việc bổ sung nội dung chi hỗ trợ vào STT (số thứ tự) thứ 3 trong

Phụ lục 02 Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

của UBND tỉnh Quảng Ninh.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 / 11/ 2003;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt kế hoạch phân khai nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế; Chương trình đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng giống nuôi trồng thủy sản, cây trồng, vật nuôi và cây lâm nghiệp năm 2009;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 721 /KHĐT-NLN ngày 02/4/2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào STT (số thứ tự) thứ 3 trong Phụ lục 02 Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Trong Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 đã ghi về nội dung hỗ trợ: củng cố hạ tầng ao nuôi, một phần giống, thuốc thú y, kỹ thuật.

Nay ghi bổ sung (ngoài 4 mục chi trên) thêm nội dung hỗ trợ về chi phí thức ăn cho cá.
Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Yên Hưng và Đông Triều; Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục nuôi trồng thủy sản căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- V1, V2, NLN1, TM2;

- TT Công báo-Tin học-Lưu trữ;

- Lưu: VT, NLN2.19 bản - QĐ78


TM.UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đọc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương