TỈnh hoà BÌnh –––––– Số: 1461/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.34 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HOÀ BÌNH

––––––


Số: 1461/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Hòa Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hòa Bình.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC, ngày 04-6-2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 09-10-2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1836/STC-TCDN, ngày 30-9-2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hòa Bình gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Khương Minh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình.

4. Các Ủy viên:

- Ông Đinh Hữu Hạnh - Phó Chánh thanh tra, Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Viết Tâm – Phó Chánh văn phòng, Thanh tra tỉnh;

- Bà Phạm Thị Quyên – Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính;- Ông Nguyễn Trường Phong – Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hòa Bình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC, ngày 04-6-2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 09-10-2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương