TỈnh hòa bình số: 1285 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 71.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích71.86 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH


Số: 1285 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHòa Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng,

đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2011

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11- 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 16-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2011;


Căn cứ Công văn số 4334/BTC-NSNN ngày 04-4-2010 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 119 TTr/STC-TCHCSN ngày 06-6-2011,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2011 như sau:

- Tổng kinh phí: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).Trong đó:
+ Sở Công thương: 57.000.000 đồng;

+ Sở Tài chính: 53.500.000 đồng;(Chi tiết theo biểu đính kèm).

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương (Công văn số 4334/BTC-NSNN ngày 04-4-2011 của Bộ Tài chính).


Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương căn cứ Quyết định thi hành./.


CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 01

TỈNH HÒA BÌNH
BIỂU PHÂN BỔ KINH PHÍ THÀNH LẬP MỚI, BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC NĂM 2011

Đơn vị thực hiện: Sở Công thương

(Kèm theo Quyết định số 1285 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh)TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Mức chi

(Đồng)


Thành tiền

(Đồng)


1

Chi phí cho giảng viên


6.450.000

-

Thù lao cho giảng viên

Ngày

05

400.000

2.000.000

-

Thuê xe đưa đón giảng viên

Chuyến

02

600.000

1.200.000

-

Chi thuê nơi ở cho giảng viên

Ngày

05

250.000

1.250.000

-

Chi biên soạn tài liệu bài giảng

Trang

50

40.000

2.000.000

2

Chi phí cho học viên (50 học viên)


25.250.000

-

In ấn tài liệu

Bộ

50

50.000

2.500.000

-

Văn phòng phẩm

Người

50

25.000

1.250.000

-

Chi nước uống

Ngày

05

5.000

1.250.000

-

Hỗ trợ tiền phòng nghỉ

Ngày

05

50.000

12.500.000

-

Hỗ trợ tiền tàu xe

Lượt

02

30.000

3.000.000

-

Hỗ trợ tiền ăn

Ngày

05

15.000

3.750.000

-

Chi in giấy chứng nhận

Chiếc

50

20.000

1.000.000

3

Chi công tác tổ chức lớp


21.300.000

-

Thuê hội trường, dụng cụ giảng dạy

Ngày

05

1.500.000

7.500.000

-

Trang trí, khánh tiết

Buổi

02

500.000

1.000.000

-

Thuê xe đi thực tế

Chuyến

01
12.000.000

-

Chi khác


800.000
Tổng cộng


53.000.000


ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 02

TỈNH HÒA BÌNHBIỂU PHÂN BỔ KINH PHÍ THÀNH LẬP MỚI, BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC NĂM 2011

Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính

(Kèm theo Quyết định số 1285 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh)TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Mức chi

(Đồng)


Thành tiền

(Đồng)


1

Chi phí cho giảng viên


1.500.000

-

Thù lao cho giảng viên

Ngày

05

300.000

1.500.000

2

Chi phí cho học viên (60 học viên)


36.900.000

-

In ấn giáo trình, tài liệu

Bộ

60

40.000

2.400.000

-

Văn phòng phẩm

Người

60

25.000

1.500.000

-

Chi nước uống

Ngày

07

5.000

2.100.000

-

Hỗ trợ tiền phòng nghỉ

Ngày

07

50.000

21.000.000

-

Hỗ trợ tiền tàu xe

Lượt

02

30.000

3.600.000

-

Hỗ trợ tiền ăn

Ngày

07

15.000

6.300.000

3

Chi công tác tổ chức lớp


18.600.000

-

Thuê hội trường, điện nước

Ngày

05

1.000.000

5.000.000

-

Trang trí, khánh tiết

Buổi

02

500.000

1.000.000

-

Thuê xe đi thực tế

Chuyến

01
12.000.000

-

Chi khác


600.000
Tổng cộng


57.000.000

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương