Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tưtải về 21.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích21.57 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1149/TTg-KTN

V/v chính sách đối với chăn nuôi và thủy sảnHà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2183/TTr-BNN-KH ngày 17 tháng 7 năm 2012 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại cuộc họp ngày 03 tháng 8 năm 2012 về một số chính sách cấp bách hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện việc giãn nợ tối đa 24 tháng và hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%) cho các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm; nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương chỉ đạo:

- Các cơ quan chức năng, Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, bảo đảm tiêu thụ cá tra với giá mua ổn định và có lợi cho người sản xuất.

- Tiếp tục có các giải pháp lâu dài để phát triển sản xuất chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho thị trường và nguyên liệu cho xuất khẩu.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng, các hiệp hội ngành hàng tiếp tục tìm kiếm thị trường, chỉ đạo tổ chức liên kết, hợp tác giữa nông dân với các doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; kịp thời kiến nghị cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn kể cả sửa đổi, bổ sung chính sách mới nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa ổn định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, TH, TKBT, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (4). 93KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 5294/NHNN-TD
V/v cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và cá tra

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1149/TTg- KTN ngày 08/8/2012 về chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại nhà nước có tên nêu trên chỉ đạo việc cho vay đối với khách hàng vay là các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm, nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu, như sau:

1. Rà soát, đánh giá lại các khoản nợ vay cũ của khách hàng tính đến thời điểm 15/8/2012 và thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản nợ cũ của khách hàng; giãn nợ tối đa 24 tháng đối với những trường hợp khách hàng tạm thời gặp khó khăn chưa trả được nợ đúng hạn.

2. Tiếp tục cho vay mới theo cơ chế cho vay thông thường đối với khách hàng có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi với mức lãi suất cho vay tối đa không quá 11%/năm mà không phụ thuộc vào việc khách hàng có dư nợ cũ đã được cơ cấu lại.

3. Các ngân hàng thương mại nhà nước định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình thực hiện nội dung nêu tại điểm 1, điểm 2 trên đây theo Mẫu biểu 01, Mẫu biểu 02 đính kèm. Thời gian báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo tại thời điểm ngày 15 hàng tháng: Được gửi chậm nhất vào ngày 20 của tháng báo cáo.

- Báo cáo tại thời điểm ngày 30 hàng tháng: Được gửi chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

(Kỳ báo cáo đầu tiên bắt đầu thực hiện từ ngày 31/8/2012).

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các ngân hàng thương mại nhà nước phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Công thương, KH&ĐT;
- NHNN chi nhánh các tỉnh, TP;
- Vụ Chính sách tiền tệ;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát NH;
- Lưu: VP, Vụ TD.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
(Đã ký)Nguyễn Đồng Tiến
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương