Thanh tra thành phốtải về 11.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích11.87 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHANH TRA THÀNH PHỐ

____________

Số: 908 /TTTP-VP

V/v Báo cáo công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2010.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________


TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện.

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về ban hành quy định Chế độ báo cáo công tác thanh tra, báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phục vụ cho công tác tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về Dự thảo Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố năm 2010.

Thanh tra thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo:

Thực hiện theo Đề cương hướng dẫn báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ quy định tại Quyết định 822/QĐ-TTCP ngày 25 tháng 4 năm 2007.

Riêng phần báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố đã có hiệu lực pháp luật: thực hiện theo nội dung văn bản số 899/TTTP-P5 ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thanh tra thành phố.

2. Thời gian chốt số liệu được tính từ ngày 15/11/2009 đến ngày 15/11/2010.

3. Thời gian gửi báo cáo về Thanh tra thành phố: chậm nhất là ngày 19/11/2010.

4. Hình thức gửi báo cáo:

- Qua đường bưu điện: Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, số 13 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, TP. HCM.

- Hoặc địa chỉ thư điện tử: thanhtra@tphcm.gov.vn

- Hoặc qua số Fax: 39.303.986.Lưu ý: Toàn văn công văn này, văn bản số 899/TTTP-P5 và Đề cương hướng dẫn về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra thành phố, địa chỉ www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn.

Thanh tra thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện quan tâm thực hiện và gửi báo cáo về Thanh tra thành phố đúng thời gian quy định./.Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND. TP (để b/c),

- Lãnh đạo: CTT, PCTT (đ/c Long, đ/c Quốc)

- VP: CVP, PVP(TH);

- Lưu VT, TH(C).KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA


Hoàng Đức Long: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2010-10
Hnh%20nh%20bn%20tin -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2010-10 -> Về báo cáo số liệu thực hiện Quyết định
2010-10 -> Thanh tra thành phố
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương