Về báo cáo số liệu thực hiện Quyết địnhtải về 18.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích18.69 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANH TRA THÀNH PHỐ


_________

Số: 899 /TTTP-P5

Về báo cáo số liệu thực hiện Quyết định

của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Để chuẩn bị số liệu báo cáo năm 2010 về thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Thanh tra thành phố đề nghị Chủ tịch các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan rà soát, thống kê số liệu và có báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố, đối với các Quyết định từ 15 tháng 11 năm 2009 trở về trước (trong năm 2010).

Gồm: Tổng số Quyết định (Quyết định phải thực hiện và Quyết định đang được cấp trên xem xét), số Quyết định đã thực hiện xong, số Quyết định đang thực hiện. Lưu ý: căn cứ số liệu theo Biên bản kiểm tra của Thanh tra thành phố theo Công văn số 583/TTTP-P5 ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra thành phố, đến nay đã thực hiện xong quyết định nào chưa.

2. Kết quả thực hiện các Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010 (thời điểm 15 tháng 11 năm 2009 đến 15 tháng 10 năm 2010).

Gồm: Tổng số Quyết định nhận trong năm 2010, số Quyết định đã thực hiện xong, số Quyết định đang thực hiện.

Thống kê số liệu và danh sách trước ngày 02 tháng 11 năm 2010 gửi cho Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn (Phòng 5), Thanh tra thành phố số 13 Trần Quốc Thảo phường 6, quận 3. Báo cáo gửi sau. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung báo cáo, liên hệ ông Vũ Trọng Không -Thanh tra viên Phòng 5, số diện thoại 39303997.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm và gửi báo cáo cho Thanh tra thành phố đúng thời gian quy định.


Nơi nhận:

- Như trên,

- Ủy ban nhân dânTP ( để báo cáo),

- Chánh Thanh tra thành phố (để báo cáo);

- Phó Chánh thanh tra phụ trách (Đ/c Long);

- Trưởng phòng TCD và XLĐ;

- Chánh văn phòng Thanh tra thành phố;

- Lưu VT, soát (K).
KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA
(Đã ký)

Hoàng Đức Long
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2010-10
Hnh%20nh%20bn%20tin -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2010-10 -> Thanh tra thành phố
2010-10 -> Thanh tra thành phố
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương