S¸ch míi sè 01/2010tải về 0.85 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¹i c­¬ng lÞch sö thÕ giíi trung ®¹i. T. 1 : Ph­¬ng T©y / §Æng §øc An ch.b.; L¹i BÝch Ngäc b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9373, Vv 9374/ VTTKHXH / Mfn: 83184

Tõ kho¸ : LÞch sö ®¹i c­¬ng; Trung thÕ kØ; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi
Fidel Castro cuéc ®êi t«i: Mét tr¨m giê víi Fidel Castro. Håi ký qua lêi kÓ / Fidel Castro, Ignacio Ramonet; §ç TuÊn Anh, Hoµng M¹nh HiÒn d. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0446, VL 0447/ VCPHITDONG / Mfn: 83060

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Chñ tÞch n­íc; Håi ký; Fidel Castro; Cuba


Hái ®¸p ®Þa danh lÞch sö ViÖt Nam/ Ph¹m Tr­êng Khang b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009- 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47522, Vb 47523/ VTTKHXH / Mfn: 83219

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ 54 d©n téc ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû ch.b.; Hoµng ThÞ Thu Hoµn, Phan Ngäc Do·n b.s . - H. : Q§ND, 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47528, Vb 47529/ VTTKHXH / Mfn: 83222

Tõ kho¸ : D©n téc; Nguån gèc d©n téc; LÞch sö h×nh thµnh; Phong tôc tËp qu¸n; §Æc ®iÓm kinh tÕ;

Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ mét sè di tÝch lÞch sö vµ v¨n ho¸ næi tiÕng ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thñy ch.b.; Hoµng Thu Hoµn, Phan Ngäc Do·n b.s. . - H. : Q§ND, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47520, Vb 47521/ VTTKHXH / Mfn: 83218

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

LÞch sö v¨n ho¸; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ nh÷ng ng«i chïa næi tiÕng ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thñy ch.b.; Hoµng ThÞ Thu Hoµn, Phan Ngäc Do·n b.s. . - H. : Q§ND, 2009 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47516, Vb 47517/ VTTKHXH / Mfn: 83216

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Chïa; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ nh÷ng ng«i ®Òn næi tiÕng ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thñy ch.b.; Hoµng Thu Hoµn, Phan Ngäc Do·n b.s. . - H. : Q§ND, 2009 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47530, Vb 47531/ VTTKHXH / Mfn: 83223

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; §Òn thê;

Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ nh÷ng ng«i ®×nh næi tiÕng ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thñy ch.b.; Hoµng Thu Hoµn, Phan Ngäc Do·n b.s. . - H. : Q§ND, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47524, Vb 47525/ VTTKHXH / Mfn: 83220

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; §×nh lµng;

Di tÝch v¨n ho¸; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Nh÷ng chÆng ®­êng c¸ch m¹ng/ V¨n ThÞ Thanh Mai b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9336/ VTTKHXH / Mfn: 83165

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamHå s¬ quyÒn lùc Napoleon/ Geoffrey Ellis; Thu Hµ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0104, Vb 0105/ VCPHITDONG / Mfn: 83106

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; Hoµng ®Õ; CËn ®¹i; Napoleon; Ph¸p
Kennedy: Hå s¬ quyÒn lùc / Hugh Brogan; Thu Hµ d . - H. : Tri thøc, 2008 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0102, Vb 0103/ VCPHITDONG / Mfn: 83105

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Kennedy; Mü


Kinh ®« ViÖt Nam- X­a vµ nay/ NguyÔn §¨ng Vinh, NguyÔn §¨ng Quang . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv2335/ VMOITRUONG / Mfn: 82970

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Kinh ®«;

LÞch sö v¨n ho¸; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 1 : 1945-1955 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0430/ VCPHITDONG / Mfn: 83050

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1945-1955; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976-2005 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0432/ VCPHITDONG / Mfn: 83052

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam
LÞch sö n­íc Anh/ Bïi §øc MÉn . - Tb. lÇn 3 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2275/ VMOITRUONG / Mfn: 82862

Tõ kho¸ : LÞch sö; Cæ ®¹i; Trung thÕ kû; HiÖn ®¹i; Anh
LÞch sö Trung §«ng: 2000 n¨m trë l¹i ®©y / Bernard Lewis; NguyÔn Thä Nh©n d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0458, VL 0459/ VCPHITDONG / Mfn: 83068

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nhµ n­íc; V¨n ho¸; X· héi;

T«n gi¸o; §¹o Håi; ChiÕn tranh; Trung §«ng


LÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0436, VL 0437/ VCPHITDONG / Mfn: 83055

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; ViÖt Nam
LÞch sö ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 621 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2066/ VMOITRUONG / Mfn: 82890

VL 0403/ VCPHITDONG / Mfn: 83034Tõ kho¸ : LÞch sö; Cæ ®¹i; Thêi kú dùng n­íc; ViÖt Nam
MiÒn Nam ViÖt Nam tõ sau §iÖn Biªn Phñ/ NguyÔn Kh¾c ViÖn; DiÖu B×nh d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2295/ VMOITRUONG / Mfn: 82878

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh x· héi; Sù kiÖn lÞch sö;

ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Mét thiªn lÞch sö s¸u ®êi tæng thèng Mü - Trung/ Patrick Tyler; Ph¹m Ngäc Th¹ch, NguyÔn ChÝ Thµnh d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2074/ VMOITRUONG / Mfn: 82896

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Mü; Trung Quèc1000 nh©n vËt næi tiÕng thÕ giíi/ BÝch LiÔu, Hång L©n, NguyÔn H¶i,... d., Yªn Ba, ChÝ TuyÕn h.®. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: C«ng ty V¨n ho¸ §«ng A, 2008 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0358, VL 0359/ VCPHITDONG / Mfn: 83008

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt næi tiÕng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ThÕ giíi


Napoleon Bonaparte: Tï nh©n cña n­íc Anh / Frank Giles; Kh¸nh V©n b.d. . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2008 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0080, Vb 0081/ VCPHITDONG / Mfn: 83090

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hoµng ®Õ; Tï nh©n; CËn ®¹i; Napoleon; Ph¸p
Nh÷ng bµi diÔn thuyÕt næi tiÕng nhÊt thÕ giíi/ Minh Ph­¬ng, Nghiªm ViÖt Anh b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0384, VL 0385/ VCPHITDONG / Mfn: 83024

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Bµi diÔn thuyÕt; Bµi ph¸t biÓu; ThÕ giíi
Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0434, VL 0435/ VCPHITDONG / Mfn: 83054

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ ; V¨n minh; Di s¶n v¨n ho¸; Con ng­êi;

§iÒu bÝ Èn; Kú quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Nicolas Sarkozy tõ tßa ThÞ chÝnh Neuilly ®Õn ®iÖn ElysÐe/ De Bruno Jeudy, Ludovic Vigogne; HiÖu Constant d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47510, Vb 47511/ VTTKHXH / Mfn: 83213

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Nicolas Sarkozy; Ph¸p


N­íc Nga thêi Putin/ Ng« Sinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2276/ VMOITRUONG / Mfn: 82863

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch x· héi;

Nh©n vËt lÞch sö; Putin; Nga


Quèc héi ViÖt Nam 60 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Kû yÕu héi th¶o / V¨n phßng Quèc héi- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 602 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0416/ VCPHITDONG / Mfn: 83042

Tõ kho¸ : Quèc héi; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Kû yÕu héi th¶o; ViÖt Nam
Tæng thèng Bush vµ chÝnh s¸ch toµn cÇu/ Bill Sammon; Kh¸nh V©n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0094/ VCPHITDONG / Mfn: 83100

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch toµn cÇu;

Tæng thèng; George W. Bush; Mü


T­ t­ëng kinh tÕ kÓ tõ Keynes: LÞch sö vµ tõ ®iÓn nh÷ng t¸c gi¶ chÝnh / Michel Beaud, Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0412, VL 0413/ VCPHITDONG / Mfn: 83040

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; LÞch sö t­ t­ëng kinh tÕ;

Nhµ kinh tÕ; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


T­ëng Giíi Th¹ch m­u l­îc chèn quan tr­êng: S¸ch tham kh¶o / DÞ D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2081/ VMOITRUONG / Mfn: 82903

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

M­u ®å chÝnh trÞ; T­ëng Giíi Th¹ch; Trung Quèc


18 vÞ c«ng chóa ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû, §Æng Thµnh Trung . - H. : Q§ND, 2008 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0098, Vb 0099/ VCPHITDONG / Mfn: 83103

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; C«ng chóa; Cuéc ®êi; Sè phËn; ViÖt Nam
54 vÞ hoµng ®Õ ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû, §Æng Thµnh Trung . - H. : Q§ND, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0106, Vb 0107/ VCPHITDONG / Mfn: 83107

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hoµng ®Õ; ViÖt Nam
V¨n minh ph­¬ng T©y - LÞch sö vµ v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / Edward McNall Burns . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2068/ VMOITRUONG / Mfn: 82891

VL 0408/ VCPHITDONG / Mfn: 83038Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; Ph­¬ng T©y
VÐn mµn nh÷ng bÝ Èn. - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47496, Vb 47497/ VTTKHXH / Mfn: 83206

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh; BÝ Èn; LÝ gi¶i bÝ Èn; ThÕ giíi
ViÖt Nam biªn niªn sö/ §Æng Duy Phóc b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47538, Vb 47539/ VTTKHXH / Mfn: 83227

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
NghÖ thuËt
Pamatky Unesco: Unesco Monuments. Unesco Denkmaler / Miroslav Krob . - Praha : Kvarta, 2007 . - 92 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29118/ VTTKHXH / Mfn: 83113

Tõ kho¸ : S¸ch ¶nh; C«ng tr×nh kiÕn tróc;

Di s¶n v¨n ho¸; Céng hoµ SÐc


Theatre Year-Book 2007: Theatre in Japan / Japanese Center of International Theatre Institute . Tokyo : Unesco Japanese Center, 2007 . - 174 p.

Ký hiÖu kho : Lb 17033/ VKHXHHCM / Mfn: 82799

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Nhµ h¸t; S©n khÊu;

T¸c phÈm s©n khÊu; 2007; NhËt B¶n


Mét nÒn v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Ëm b¶n s¾c d©n téc víi nhiÒu lo¹i h×nh nghÖ thuËt phong phó/ Hµ Minh §øc . - Tb. cã bæ sung . - H. : KHXH, 2008 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2322/ VMOITRUONG / Mfn: 82925

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; NghÖ thuËt truyÒn thèng;

Lý luËn; S¸ng t¸c nghÖ thuËt; ViÖt Nam


V¨n häc, nghÖ thuËt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp/ §inh Xu©n Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47476, Vb 47477/ VTTKHXH / Mfn: 83196

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu nghÖ thuËt; Thêi k× ®æi míi;

C¬ chÕ thÞ tr­êng; KØ yÕu héi th¶o; ViÖt NamNg«n ng÷ häc
A Thematic Guide to Optimality Theory/ John J. McCarthy . - Cambridge : Cambridge University Press, 2002 . - 317 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16879/ VKHXHHCM / Mfn: 82808

Tõ kho¸ : HÖ thèng ©m vÞ häc; H×nh th¸i häc;

Có ph¸p; ThuyÕt tèi ­u


James Joyce and the difference of language/ Laurent Milesi . - Cambridge : Cambridge University Press, 2003 . - 232 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16892/ VKHXHHCM / Mfn: 82810

Tõ kho¸ : Có ph¸p; BiÓu t­îng; Lý thuyÕt ng«n ng÷ häc;

Kh¸c biÖt ng«n ng÷


Modality and structure in signed and spoken languages/ Richard P. Meier, Kearsy Cormier, David Quinto-Pozos . - Cambridge : Cambridge University Press, 2002 . - 480 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16885/ VKHXHHCM / Mfn: 82809

Tõ kho¸ : ¢m vÞ häc; KÕt cÊu ©m vÞ häc;

Có ph¸p; DiÔn ®¹t ng«n ng÷


NhËp m«n nghiªn cøu dÞch thuËt: Lý thuyÕt vµ øng dông / Jeremy Munday; TrÞnh L÷ d. . - H.: Tri thøc, 2009 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9369, Vv 9370/ VTTKHXH / Mfn: 83182

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; DÞch thuËt; Nghiªn cøu dÞch thuËt;

LÝ thuyÕt dÞch thuËt; Gi¸o tr×nh


Tõ ®iÓn Anh - ViÖt: V¨n ho¸ v¨n minh Hoa Kú = Dictionary of USA / NguyÔn Ngäc Hïng d.; NguyÔn Hµo b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 765 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2286/ VMOITRUONG / Mfn: 82870

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸ v¨n minh;

TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i Anh - ViÖt / §ç H÷u Vinh b.s. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 1242 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2082/ VMOITRUONG / Mfn: 82904

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ; TiÕng Anh;

TiÕng ViÖt; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng; Kinh tÕ hµng h¶i


Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i ViÖt - Anh/ §ç H÷u Vinh . - H. : Thèng kª, 2008 .- 865 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2105/ VMOITRUONG / Mfn: 82945

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn kinh tÕ; Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng ViÖt; TiÕng AnhNhµ n­íc vµ ph¸p luËt
Competition Policy and Global Competitiveness in Major Asian Economies/ Tran Van Hoa- Cheltenham : Edward Elgar, 2003 . - 242 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17628/ VKHXHHCM / Mfn: 82782

Tõ kho¸ : C¹nh tranh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c¹nh tranh;

LuËt C¹nh tranh; C¹nh tranh toµn cÇu; Ch©u ¸


The Danish Ombudsman 2005/ Hans Gammeltoft-Hansen, Jens Oslen ed.; Siri Fischer Hansen trans. . - Copenhagen : Folketingets Ombudsmand, 2005 . - 325 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29126/ VTTKHXH / Mfn: 83121

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt; Ngµnh luËt; HiÕn ph¸p; §an M¹ch
The Danish Ombudsman 2005. Part. 2 : 50 Years-50 Cases / Hans Gammeltoft-Hansen, Jens Olsen ed.; Siri Fischer Hansen, Lisbeth Nielsen trans. . - Copenhagen : Folketingets Ombudsmand, 2006 . - 193 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29127/ VTTKHXH / Mfn: 83122

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt; Ngµnh luËt; HiÕn ph¸p; §an M¹ch
The Danish Ombudsman 2005. Part. 3 : The Ombudsman between Legislature , Administration and Citizen-Developing the Ombudsman Concept / Hans Gammeltoft-Hansen, Jens Olsen ed. . - Copenhagen : Folketingets Ombudsman, 2005 . - 140 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29128/ VTTKHXH / Mfn: 83123

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt; Ngµnh luËt; HiÕn ph¸p; §an M¹ch
10 bé mÆt ®Æc vô thêi T­ëng Giíi Th¹ch/ Lª Gia Viªn, V¨n Tranh, Hå Sa An, Nh¹c Thu; Ph¹m Quý ThÝch d. . - Tb. lÇn 1 . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47536, Vb 47537/ VTTKHXH / Mfn: 83226

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §Æc vô; Ho¹t ®éng t×nh b¸o;

HiÖn ®¹i; Trung Quèc


Bé LuËt lao ®éng cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. - H. : Thèng kª, 2007 . - 106 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 218/ VKINHTEVN / Mfn: 82685

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
C¸c h×nh th¸i tham nhòng: Gi¸m s¸t c¸c kh¶ n¨ng Tham nhòng ë cÊp ngµnh / J. Edgardo Campos, Sanjay Pradhan . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0361, VL 0362/ VCPHITDONG / Mfn: 83010

Tõ kho¸ : Tham nhòng; H×nh th¸i tham nhòng;

Chèng tham nhòng; Tµi liÖu tham kh¶o; ThÕ giíi


C¸c NghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua t¹i kú häp thø 8 Quèc héi kho¸ XI/ Bïi Ngäc Thanh, NguyÔn §øc HiÒn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 173 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 86/ VKINHTEVN / Mfn: 82664

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi; NghÞ quyÕt;

Kú häp VIII; Khãa XI; ViÖt Nam


C¶i c¸ch hµnh chÝnh doanh nghiÖp: TÇm nh×n ViÖt Nam vµ kinh nghiÖm thÕ giíi / T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0423, VL 0424/ VCPHITDONG / Mfn: 83046

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Kinh nghiÖm;

ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


ChÊn h­ng gi¸o dôc / NguyÔn Hµ Thanh tuyÓn so¹n . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0450/ VCPHITDONG / Mfn: 83062

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Thùc tr¹ng gi¸o dôc; C¶i c¸ch gi¸o dôc;

ChÊn h­ng gi¸o dôc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChÝnh phñ ViÖt Nam: Tõ 1945 ®Õn nhiÖm kú Quèc héi kho¸ XII ( 2007 - 2011). T­ liÖu / Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, V¨n phßng chÝnh phñ . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 657 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2073/ VMOITRUONG / Mfn: 82895

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; ChÝnh phñ;

T­ liÖu lÞch sö; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ n«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 1 / Ban chØ ®¹o §Ò ¸n N«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2133/ VMOITRUONG / Mfn: 82979

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng d©n;

ChÝnh s¸ch n«ng th«n; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

1997-2007; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ n«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 2 / Ban chØ ®¹o §Ò ¸n n«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1443 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2134/ VMOITRUONG / Mfn: 82980

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng th«n;

ChÝnh s¸ch n«ng d©n; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

1997-2007; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ n«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 3 / Ban chØ ®¹o ®Ò ¸n n«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1108 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2135/ VMOITRUONG / Mfn: 82981

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng th«n;

ChÝnh s¸ch n«ng d©n; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

1997-2007; ViÖt Nam
Cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn ®æi doanh nghiÖp nhµ n­íc - C¸c quy ®Þnh míi nhÊt/ Ph¹m §øc HiÕu b.s.. - H. : Tµi chÝnh, 2007 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 221/ VKINHTEVN / Mfn: 82726

Tõ kho¸ : Cæ phÇn ho¸; Doanh nghiÖp nhµ n­íc; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Quy ®inh ph¸p luËt; ChuyÓn ®æi doanh nghiÖp; ViÖt Nam


§¸nh gi¸ quy ho¹ch lu©n chuyÓn c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc/ TrÇn §×nh Hoan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2306/ VMOITRUONG / Mfn: 82912

Tõ kho¸ : Quy ho¹ch c¸n bé; C¸n bé qu¶n lý; C¸n bé l·nh ®¹o;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam; ThÕ giíi
HÖ thèng tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng vµ c¸c quy ®Þnh míi nhÊt vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2045, Vl 2046/ VMOITRUONG / Mfn: 82879

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Quy ®Þnh b¶o vÖ m«i tr­êng;

Tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr­êng; Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


HiÕn ph¸p n¨m 1946: B¶n hiÕn ph¸p ®Æt nÒn mãng cho nÒn lËp hiÕn nhµ n­íc ViÖt Nam/ §ç Ngäc H¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 134 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0087, Vb 0088/ VCPHITDONG / Mfn: 83096

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; 1946;

T­ t­ëng lËp hiÕn; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng cña Quèc héi trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña WTO: S¸ch tham kh¶o/ §ç Ngäc H¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47494, Vb 47495/ VTTKHXH / Mfn: 83205

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Bé m¸y hµnh chÝnh; Quèc héi; LÞch sö Quèc héi;

Ho¹t ®éng Quèc héi; Héi nhËp quèc tÕ; WTO; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam/ Hoµng Ch©u Giang, §Æng Nguyªn Hïng . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0074, Vb 0075/ VCPHITDONG / Mfn: 83087

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng/ NguyÔn ThÞ H¶i V©n, Lª Xu©n Tõ . - H. : Thèng kª, 2008 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2103/ VMOITRUONG / Mfn: 82943

Tõ kho¸ : Ng­êi lao ®éng; Hîp ®ång lao ®éng; ChÕ ®é;

ChÝnh s¸ch; S¸ch tham kh¶o; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 1 : 1945-1955 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0430/ VCPHITDONG / Mfn: 83050

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1945-1955; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 2 : 1955-1976 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0431/ VCPHITDONG / Mfn: 83051

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1955-1976; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976-2005 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0432/ VCPHITDONG / Mfn: 83052

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö ChÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam
LuËt Chøng kho¸n/ Héi LuËt gia ViÖt Nam-Trung t©m t­ vÊn ph¸p luËt b.s. . - H. : Tµi chÝnh, 2006 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 214/ VKINHTEVN / Mfn: 82668

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Chøng kho¸n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt n¨ng l­îng nguyªn tö. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2328/ VMOITRUONG / Mfn: 82930

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt N¨ng l­îng nguyªn tö; V¨n b¶n ph¸p luËt

LuËt Ng©n s¸ch vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch. - H. : Tµi chÝnh, 2007 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 220/ VKINHTEVN / Mfn: 82728

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Ng©n s¸ch; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Ng©n s¸ch nhµ n­íc; Qu¶n lý ng©n s¸ch; ViÖt Nam


LuËt Nhµ ë n¨m 2005 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2291/ VMOITRUONG / Mfn: 82875

Tõ kho¸ : LuËt Nhµ ë; V¨n b¶n ph¸p luËt;

H­ãng dÉn thi hµnh; 2005; ViÖt Nam


LuËt Nhµ ë vµ c¸c NghÞ quyÕt cña Quèc héi vÒ giao dÞch d©n sù nhµ ë. - H. : Thèng kª, 2006 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 215/ VKINHTEVN / Mfn: 82670

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Nhµ ë; NghÞ quyÕt; Giao dÞch d©n sù;

Giao dÞch nhµ ë; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt Qu¶n lý, sö dông tµi s¶n nhµ n­íc, luËt tr­ng mua, tr­ng dông tµi s¶n, hÖ thèng môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ quy ®Þnh míi nhÊt vÒ mua s¾m qu¶n lý, sö dông tµi s¶n c«ng, qu¶n lý, lËp dù to¸n, quyÕt to¸n, thu chi ng©n s¸ch, tµi chÝnh, chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ biªn chÕ vµ kinh phÝ/ Bé Tµi chÝnh . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 872tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2086/ VMOITRUONG / Mfn: 82907

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Hµnh chÝnh; Tµi s¶n nhµ n­íc;

Ng©n s¸ch nhµ n­íc; Tµi s¶n c«ng;

Qu¶n lý hµnh chÝnh; Qu¶n lý tµi chÝnh; ViÖt Nam
LuËt Qu¶n lý thuÕ, chÝnh s¸ch thuÕ míi 2007 quy ®Þnh söa ®æi, bæ sung thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. - H. : Tµi chÝnh, 2007 . - 765 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 219/ VKINHTEVN / Mfn: 82686

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Qu¶n lý thuÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt di s¶n v¨n ho¸. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 75 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47548, Vb 47549/ VTTKHXH / Mfn: 83232

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt di s¶n v¨n ho¸;

LuËt sö© ®æi bæ sung; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt së h÷u trÝ tuÖ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47550, Vb 47551/ VTTKHXH / Mfn: 83233

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt söa ®æi bæ sung;

LuËt së h÷u trÝ tuÖ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt Th­¬ng m¹i vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp th­¬ng m¹i/ NguyÔn ThÞ KhÕ ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2007 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1987/ VKINHTEVN / Mfn: 82737

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Th­¬ng m¹i;

Tranh chÊp th­¬ng m¹i; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý nhµ n­íc, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Lª Thanh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47482, Vb 47483/ VTTKHXH / Mfn: 83199

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; C¶i c¸ch hµnh chÝnh; Qu¶n lÝ kinh tÕ;

Qu¶n lÝ v¨n ho¸; Qu¶n lÝ gi¸o dôc; ThÕ giíi; ViÖt Nam


Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cña d©n, do d©n, v× d©n - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn Duy Quý, NguyÔn TÊt ViÔn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2285/ VMOITRUONG / Mfn: 82869

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam
Nh÷ng quy ®Þnh míi cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thêi kú héi nhËp/ Kim Thuý . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2126/ VMOITRUONG / Mfn: 82960

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; §µo t¹o nh©n tµi;

§µo t¹o nguån nh©n lùc; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam
Ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª ThÞ Thu Thuû . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0108, Vb 0109/ VCPHITDONG / Mfn: 83108

Tõ kho¸ : LuËt Tµi chÝnh; B¶o hiÓm tiÒn göi;

LuËt vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi; ViÖt Nam


Ph¸p luËt vÒ qu¶n lý c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh= Droit de la RÐgulation des Marches Financiers/ Jean Paul Valette; §µo NguyÖt Anh, NguyÔn ThÞ ViÖt Hµ, TrÇn Quang HiÕu d. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1978/ VKINHTEVN / Mfn: 82677

Tõ kho¸ : ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Qu¶n lý thÞ tr­êng tµi chÝnh;

§iÒu tiÕt tµi chÝnh; Ph¸p; Ch©u ¢u


Ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc v¨n ho¸ - th«ng tin. - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2293/ VMOITRUONG / Mfn: 82876

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; Xö ph¹t hµnh chÝnh;

V¨n ho¸; Th«ng tin; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng: Theo quyÕt ®Þnh sè 04/2008/Q§-BTNMT ngµy 18-7-2008 / Hång Anh . - H. : Thèng kª, 2008 . - 619 tr., 28 cm

Ký hiÖu kho : Vl 2088/ VMOITRUONG / Mfn: 82909

Tõ kho¸ : LuËt M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

Qu¶n lý chÊt th¶i; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc vµ lùc l­îng vò trang/ NhËt Minh t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47534, Vb 47535/ VTTKHXH / Mfn: 83225

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; TuyÓn dông c¸n bé; Qu¶n lÝ c¸n bé;

Sö dông c¸n bé; TiÒn l­¬ng; Phô cÊp; ChÝnh s¸ch x· héi;

C¸n bé c«ng chøc; Lùc l­îng vò trang; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam
Qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo kÕt qu¶ ®Çu ra vµ kh¶ n¨ng øng dông nã ë ViÖt Nam/ Ph¹m Ngäc Dòng, Hoµng ThÞ Thuý NguyÖt ch.b.; Bïi TiÕn Hanh, Qu¸ch ThÞ Hång Liªn, Lª Thu HuyÒn,... b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 180 tr.Ký hiÖu kho : Vb 0085/ VCPHITDONG / Mfn: 83094

Tõ kho¸ : Qu¶n lý kinh tÕ; Ng©n s¸ch nhµ n­íc; KÕt qu¶ ®Çu ra;

Qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc; C¬ së lý luËn; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Quèc héi ViÖt Nam 60 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Kû yÕu héi th¶o / V¨n phßng Quèc héi- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 602 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0416/ VCPHITDONG / Mfn: 83042

Tõ kho¸ : Quèc héi; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Kû yÕu héi th¶o; ViÖt Nam


Sæ tay vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp cña WTO/ B¹ch Quèc An, Ph¹m Hïng, Lª Thanh T©m d. . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1871/ VKINHTEVN / Mfn: 82667

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i quèc tÕ; WTO; Tranh chÊp th­¬ng m¹i;

Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Ph¸p luËt th­¬ng m¹i quèc tÕ; ThÕ giíi
3450 thuËt ng÷ ph¸p lý phæ th«ng/ NguyÔn Ngäc §iÖp . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2008 . - 694 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0460/ VCPHITDONG / Mfn: 83069

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; ThuËt ng÷ ph¸p lý;

§Þnh nghÜa ph¸p lý; ViÖt Nam


T¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi - X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa. Q. 1 : Tæng quan vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng / Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Tæ chøc Hîp t¸c quèc tÕ Thuþ §iÓn, Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2075/ VMOITRUONG / Mfn: 82897

VL 0395, VL 0398/ VCPHITDONG / Mfn: 83030Tõ kho¸ : Kinh doanh; M«i tr­êng kinh doanh; Doanh nghiÖp;

Doanh nghiÖp nhá vµ võa; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp;

ViÖt Nam
T¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi - X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa. Q. 2 : M«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhá / Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Tæ chøc Hîp t¸c quèc tÕ Thuþ §iÓn, Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 95 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2076/ VMOITRUONG / Mfn: 82898

VL 0396, VL 0399/ VCPHITDONG / Mfn: 83031Tõ kho¸ : Kinh doanh; M«i tr­êng kinh doanh; Doanh nghiÖp;

Doanh nghiÖp nhá vµ võa; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp;

ViÖt Nam
T¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi - X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa. Q. 3 : M«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhá / Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Tæ chøc Hîp t¸c quèc tÕ Thuþ §iÓn, Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2084/ VMOITRUONG / Mfn: 82899

VL 0397, VL 0400/ VCPHITDONG / Mfn: 83032Tõ kho¸ : Kinh doanh; M«i tr­êng kinh doanh; Doanh nghiÖp;

Doanh nghiÖp nhá vµ võa; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp;

ViÖt Nam
TiÕn tr×nh hîp t¸c ¸-¢u vµ nh÷ng ®ãng gãp cña ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2006 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1877/ VKINHTEVN / Mfn: 82669

Tõ kho¸ : ASEM; Hîp t¸c quèc tÕ; TiÕn tr×nh hîp t¸c;

TriÓn väng ph¸t triÓn; ViÖt Nam; Ch©u ¸; Ch©u ¢u


Toµ ¸n quèc tÕ vÒ LuËt biÓn/ NguyÔn Hång Thao . - H. : T­ ph¸p, 2006 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1773/ VKINHTEVN / Mfn: 82673

Tõ kho¸ : LuËt BiÓn; Toµ ¸n quèc tÕ; LÞch sö tßa ¸n quèc tÕ;

C¬ chÕ ho¹t ®éng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


T­ t­ëng, tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham « l·ng phÝ, quan liªu vµ quy ®Þnh míi nhÊt vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham nhòng/ Bé Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : Hång §øc, 2008 . - 823tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2047/ VMOITRUONG / Mfn: 82880

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh; Lèi sèng;

Chèng tham nhòng; Quy ®inh ph¸p luËt; ViÖt Nam


V¨n b¶n ph¸p quy vÒ v¨n ho¸ - th«ng tin. T.7 (2003-2006): Q. 2: V¨n b¶n do Bé V¨n ho¸ -Th«ng tin vµ c¸c Bé, ngµnh kh¸c ban hµnh (L­u hµnh néi bé). - H. : Bé V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 1435 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47556/ VTTKHXH / Mfn: 83236

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ v¨n ho¸; Qu¶n lÝ th«ng tin;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2003-2006; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 1 : 1945-1960 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 1567 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 87/ VKINHTEVN / Mfn: 82666

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi; 1945-1960; ViÖt Nam
V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 1723 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 102/ VKINHTEVN / Mfn: 82724

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt; V¨n kiÖn quèc héi;

Quèc héi khãa II; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 3 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 1374 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 103/ VKINHTEVN / Mfn: 82665

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn quèc héi; ViÖt Nam
V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 4 : 1971-1976 / Quèc héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1382 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0433/ VCPHITDONG / Mfn: 83053

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi; Quèc héi khãa IV;

1971-1975; V¨n b¶n ph¸p luËt; Toµn tËp; ViÖt Nam


X©y dùng ®éi ngò c¸n bé d©n téc thiÓu sè ë n­íc ta trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ - LuËn cø vµ gi¶i ph¸p/ Lª Ph­¬ng Th¶o, NguyÔn Cóc, Do·n Hïng ch.b. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2005 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1872/ VKINHTEVN / Mfn: 82671

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; C¸n bé d©n téc thiÓu sè;

§µo t¹o c¸n bé; ViÖt Nam


X©y dùng hÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ thÕ nµo ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc?: S¸ch tham kh¶o / Keith Mackay . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0438, VL 0439/ VCPHITDONG / Mfn: 83056

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; HÖ thèng gi¸m s¸t;

C«ng t¸c qu¶n lý; C«ng t¸c ®¸nh gi¸;

Bµi häc kinh nghiÖm; Tµi liÖu tham kh¶o; ThÕ giíi


X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §µo TrÝ óc, Ph¹m H÷u NghÞ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47492, Vb 47493/ VTTKHXH / Mfn: 83204

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; LÝ luËn; Thùc tiÔn;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam
D©n sè

Demography: Analysis and Synthesis: A treatise in Population Studies. Vol.1 / Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch . - California : Academic Press, 2006 . - 655 p.
Ký hiÖu kho : Lv 17592/ VKHXHHCM / Mfn: 82753

Tõ kho¸ : Gia t¨ng d©n sè; Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn;

Ph©n tÝch nh©n khÈu; Nh©n tè sinh häc;

Giíi; ThÕ giíi
Demography: Analysis and Synthesis: A treatise in Population Studies. Vol. 2 / Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch . - California : Academic Press, 2006 . - 465 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17593/ VKHXHHCM / Mfn: 82754

Tõ kho¸ : Tö vong; Tö suÊt; TØ lÖ tö vong;

Di d©n; Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn; ThÕ giíi


Demography: Analysis and Synthesis: A treatise in Population Studies. Vol. 3 / Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch . - California : Academic Press, 2006 . - 657 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17594/ VKHXHHCM / Mfn: 82755

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n sè; Dù b¸o d©n sè; §Þa lý d©n sè; ThÕ giíi
Demography: Analysis and Synthesis: A treatise in Population Studies. Vol. 4 / Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch . - California : Academic Press, 2006 . - 977 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17595/ VKHXHHCM / Mfn: 82756

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n sè; ChÝnh s¸ch d©n sè;

Søc kháe céng ®ång; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ThÕ giíi


Migration in the Asia Pacific: Population, Settlement and Citizenship Issues / Robyn Iredale, Chales Hawksley, Stephen Castles . - Cheltenham; Northampton : Edward Elgar, 2003 . - 401 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17632/ VKHXHHCM / Mfn: 82785

Tõ kho¸ : Di c­; Di c­ lao ®éng; T¸c ®éng di c­; §Þnh c­;

QuyÒn c«ng d©n; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


Migration, Immigration and Social Policy/ Catherine Jones Finer ed. . - Carlton : Blackwell, 2006 . - 170 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29147/ VTTKHXH / Mfn: 83139

Tõ kho¸ : D©n sè thÕ giíi; NhËp c­; Di c­; ChÝnh s¸ch x· héi
Return Migration in the Asia Pacific/ Robyn Iredale, Fei Guo, Santi Rozario . - Cheltenham : Edward Elgar, 2003 . - 215 p.

Ký hiÖu kho : Lv 17631/ VKHXHHCM / Mfn: 82783

Tõ kho¸ : Di c­; BiÕn ®æi x· héi; ChÝnh s¸ch di c­; Rß rØ chÊt x¸m;

T¸c ®éng kinh tÕ x· héi; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương