S¸ch míi sè 01/2010tải về 0.85 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu= The 2007 population change and family planning survey: Major findings / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2156/ VMOITRUONG / Mfn: 83002

VL 0373/ VCPHITDONG / Mfn: 83018Tõ kho¸ : §iÒu tra x· héi häc; BiÕn ®éng d©n sè; D©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; C¬ cÊu d©n sè; ViÖt Nam


§iÒu tra di c­ ViÖt Nam n¨m 2004: ChÊt l­îng cuéc sèng cña ng­êi di c­ ë ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : TK 216/ VKINHTEVN / Mfn: 82716

Tõ kho¸ : Di c­; §iÒu tra di c­; §êi sèng di c­;

ChÊt l­îng cuéc sèng; §iÒu kiÖn sèng; ViÖt Nam


§iÒu tra di c­ ViÖt Nam n¨m 2004: Di c­ trong n­íc vµ mèi liªn hÖ víi c¸c sù kiÖn cña cuéc sèng . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : TK 214/ VKINHTEVN / Mfn: 82717

Tõ kho¸ : Di c­; §iÒu tra di c­; ChÊt l­îng cuéc sèng;

§êi sèng d©n c­; 2004; ViÖt Nam


§iÒu tra di c­ ViÖt Nam n¨m 2004: Di d©n vµ søc khoÎ . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : TK 215/ VKINHTEVN / Mfn: 82718

Tõ kho¸ : Di c­; §iÒu tra di c­; §êi sèng di c­;

ChÊt l­îng cuéc sèng; Søc kháe; 2004; ViÖt Nam


Gia ®×nh n«ng th«n ViÖt Nam trong chuyÓn ®æi/ TrÞnh Duy Lu©n, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47526, Vb 47527/ VTTKHXH / Mfn: 83221

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc n«ng th«n;

Gia ®×nh n«ng th«n; Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam


Giao tiÕp phi ng«n tõ qua c¸c nÒn v¨n ho¸= Nonverbal Communication across cultures / NguyÔn Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0378, VL 0379/ VCPHITDONG / Mfn: 83021

Tõ kho¸ : Giao tiÕp; Giao tiÕp phi ng«n tõ; V¨n ho¸ giao tiÕp
Giíi, viÖc lµm vµ ®êi sèng gia ®×nh/ NguyÔn ThÞ Hoµ ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1962/ VKINHTEVN / Mfn: 82708

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; ViÖc lµm; §êi sèng gia ®×nh;

Vai trß phô n÷; ViÖt Nam


HÖ thèng tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng vµ c¸c quy ®Þnh míi nhÊt vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2045, Vl 2046/ VMOITRUONG / Mfn: 82879

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Quy ®Þnh b¶o vÖ m«i tr­êng;

Tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr­êng; Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i ho¸ x· héi vµ sinh th¸i/ L­¬ng ViÖt H¶i, K. Lixiev . - H. : KHXH, 2008 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2320/ VMOITRUONG / Mfn: 82924

Tõ kho¸ : HiÖn ®¹i ho¸ x· héi; M«i tr­êng sinh th¸i;

V¨n ho¸ sinh th¸i; ViÖt Nam; Nga


H­íng ®Õn tÇm cao míi: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam n¨m 2007 . - H. : [K.nxb.], 2006 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1137/ VKINHTEVN / Mfn: 82689

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ph¸t triÓn; Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; 2007; ViÖt Nam


Islam ë Malaysia. - H. : KHXH, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2323/ VMOITRUONG / Mfn: 82926

Tõ kho¸ : Islam; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

§êi sèng chÝnh trÞ; Malaysia


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2006= Result of the survey on household living standards 2006 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0428, VL 0429/ VCPHITDONG / Mfn: 83049

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006. - H. : ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi: Tæng côc Thèng kª: UNICEF: Bé V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du lÞch, 2008 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2127/ VMOITRUONG / Mfn: 82961

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; §iÒu tra gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006: B¸o c¸o tãm t¾t . - H. : ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi: Tæng côc Thèng kª: UNICEF: Bé V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du lÞch, 2008 . - 54tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2128/ VMOITRUONG / Mfn: 82962

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; §iÒu tra gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh;

M©u thuÉn gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2006; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam 2000 - 2010/ Tæng côc Thèng kª, Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn hîp quèc . - H. : Thèng kª, 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9328, Vv 9329/ VTTKHXH / Mfn: 83161

Tõ kho¸ : Møc sèng; Møc sèng hé gia ®×nh; HÖ thèng chØ tiªu thèng kª;

Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t; §¸nh gi¸ kh¶o s¸t; ViÖt Nam


Khung kü thuËt ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi: Ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt / NguyÔn H÷u H¶i ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2120/ VMOITRUONG / Mfn: 82958

Tõ kho¸ : NghÒ c«ng t¸c x· héi; Nh©n viªn c«ng t¸c x· héi;

Tiªu chuÈn; B¶o trî trÎ em; ViÖt Nam


Kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ n«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv2337/ VMOITRUONG / Mfn: 82972

Tõ kho¸ : X· héi héi nh«ng th«n; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

N«ng d©n; C«ng nghiÖp ho¸; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Lµng x· ViÖt Nam- Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi/ Phan §¹i Do·n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv2332/ VMOITRUONG / Mfn: 82967

Tõ kho¸ : X· héi n«ng th«n; Lµng x·; KÕt cÊu kinh tÕ;

V¨n ho¸; X· héi; ViÖt Nam


Lèi sèng d©n téc - hiÖn ®¹i: MÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §ç Huy . - H. : V¨n ho¸, 2008 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2290/ VMOITRUONG / Mfn: 82874

Tõ kho¸ : Lèi sèng; Lèi sèng d©n téc; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Marketing c«ng céng/ Vò TrÝ Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2007 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1990/ VKINHTEVN / Mfn: 82738

Tõ kho¸ : Marketing c«ng céng; DÞch vô c«ng céng;

Qu¶n lý dÞch vô c«ng céng


Mét sè khã kh¨n, v­íng m¾c khi triÓn khai thùc hiÖn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ NguyÔn §øc Th¾ng . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 22 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1260/ VMOITRUONG / Mfn: 82906

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Møc sèng d©n c­ tØnh Tuyªn Quang: Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t hé gia ®×nh n¨m 2002 - 2006 / Côc Thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2008 . - 105 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2107/ VMOITRUONG / Mfn: 82947

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Møc sèng; Thèng kª møc sèng;

2002-2006; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


Møc sèng hé gia ®×nh B¾c Ninh ngµy nay: Qua sè liÖu kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2002, 2004 vµ 2006 / Vò Thanh Liªm . - H. : Thèng kª, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2109/ VMOITRUONG / Mfn: 82948

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Møc sèng; Thèng kª møc sèng;

Møc sèng hé gia ®×nh; 2002; 2004; 2006;

TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi vµ sinh th¸i - Mét m« h×nh cho sù ph¸t triÓn cña Ch©u ¸/ TrÇn Hång Minh, NguyÔn H¶i Linh, §ç Quèc H­ng d.; Lª H÷u Hïng h.®. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : Vv2336/ VMOITRUONG / Mfn: 82971

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

M«i tr­êng sinh th¸i; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ch©u ¸


Nghiªn cøu chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDI) cña ViÖt Nam/ §Æng Quèc B¶o ch.b.; Tr­¬ng ThÞ Thuý H»ng, §Æng ThÞ Thanh HuyÒn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2125/ VMOITRUONG / Mfn: 82975

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi;

HDI; Kü thuËt tÝnh HDI; ViÖt Nam


Nguån gèc nh·n hiÖu/ Al Ries, Laura Ries . - H. : Tri thøc, 2006 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1900/ VKINHTEVN / Mfn: 82707

Tõ kho¸ : Nh·n hiÖu; Th­¬ng hiÖu; X©y dùng th­¬ng hiÖu;

Marketing; ChiÕn l­îc Marketing; ThÕ giíi


Nh©n häc ph¸t triÓn: Lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d· / Jean Pierre Olivier De Sardan; Christian Culas, Bïi Quang Dòng t.ch., gi.th.; TrÇn H÷u Quang, NguyÔn Ph­¬ng Ngäc d. . - H. : KHXH, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47498, Vb 47499/ VTTKHXH / Mfn: 83207

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra ®iÒn d·; Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra;

LÝ thuyÕt ®iÒu tra; KÜ thuËt nghiªn cøu ®iÒn d·
Nh÷ng biÕn ®æi kinh tÕ-x· héi cña hé gia ®×nh/ Vò TuÊn Anh, NguyÔn Xu©n Mai ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1996/ VKINHTEVN / Mfn: 82733

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Kinh tÕ hé gia ®×nh;

BiÕn ®æi kinh tÕ; Sè liÖu ®iÒu tra; ViÖt Nam


Nh÷ng xu h­íng biÕn ®æi d©n sè ë ViÖt Nam/ NguyÔn §×nh Cö . - H. : N«ng nghiÖp, 2007 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1984/ VKINHTEVN / Mfn: 82734

Tõ kho¸ : D©n sè; BiÕn ®æi d©n sè;

ChÝnh s¸ch d©n sè; ViÖt NamN«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n ViÖt Nam - H«m nay vµ mai sau/ §Æng Kim S¬n . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 223tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0083/ VCPHITDONG / Mfn: 83092

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng?: Häc thuyÕt, thùc tiÔn, ®¸nh gi¸/ Jean Yves Martin ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1975/ VKINHTEVN / Mfn: 82680

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Häc thuyÕt; Thùc tiÔn; ThÕ giíi
Ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam 1999-2004: Nh÷ng thay ®æi vµ xu h­íng chñ yÕu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 104 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1115, VA 1116/ VKINHTEVN / Mfn: 82714

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; ChØ sè HDI; ChØ sè HPI; ChØ sè GDI;

ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi; ChØ sè ph¸t triÓn giíi;

ChØ sè nghÌo khæ; 1999-2004; ViÖt Nam
Ph©n tÝch t×nh h×nh ch¨m sãc trÎ t¹i trung t©m vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc thay thÕ ë ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2005 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1023/ VKINHTEVN / Mfn: 82688

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; Ch¨m sãc trÎ em;

ChÝnh s¸ch ch¨m sãc trÎ em; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu c¸c quan hÖ vµ quy luËt x· héi/ Lª Ngäc Tßng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2270, Vv 2271/ VMOITRUONG / Mfn: 82859

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p luËn; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Quan hÖ x· héi;

Quy luËt x· héi; Nghiªn cøu x· héi


QuyÒn ®­îc nãi-Vai trß cña truyÒn th«ng ®¹i chóng trong ph¸t triÓn kinh tÕ/ NguyÔn ThÞ Hoµ, T«n Thu HuyÒn, NguyÔn Th¹c Ph­¬ng d.; Roumeen Islam, Simeon Djankov, Caralee Meleish b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1001/ VKINHTEVN / Mfn: 82706

Tõ kho¸ : TruyÒn th«ng; Vai trß truyÒn th«ng; ThÕ giíi
Result of Nation - wide Survey on the family in VietNam 2006: Key findings = KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam 2006 . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 89 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2129/ VMOITRUONG / Mfn: 82963

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra; §iÒu tra gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; M©u thuÉn gia ®×nh; 2006; ViÖt Nam


S¶n xuÊt vµ tiªu dïng bÒn v÷ng/ NguyÔn §øc Th¾ng . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 41tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1259/ VMOITRUONG / Mfn: 82905

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn x· héi; S¶n xuÊt; Tiªu dïng
Sù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0440, VL 0441/ VCPHITDONG / Mfn: 83057

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; BiÕn ®æi t«n gi¸o tÝn ng­ìng; ViÖt Nam
ThÕ giíi hËu Mü/ Fareed Zakaria; DiÖu Ngäc d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47502, Vb 47503/ VTTKHXH / Mfn: 83209

Tõ kho¸ : Dù b¸o x· héi; Quan hÖ quèc tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi


Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2004, 2005, 2006= The Situation of Enterprises Through the Results of Surveys Conducted in 2004, 2005, 2006 . - H. : Thèng kª, 2007 . - 685 tr.

Ký hiÖu kho : TK 218/ VKINHTEVN / Mfn: 82693

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Thèng kª doanh nghiÖp;

§iÒu tra doanh nghiÖp; Sè liÖu thèng kª;

2004-2006; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2005, 2006, 2007= The situation of enterprises through the results surveys conducted in 2005, 2006, 2007 / Tæng côc Thèng kª . - H.: Thèng kª, 2008 . - 779 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2155/ VMOITRUONG / Mfn: 82848

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; §iÒu tra doanh nghiÖp; S¶n xuÊt kinh doanh;

Sè liÖu ®iÒu tra; 2005; 2006; 2007; ViÖt Nam


TiÕp thÞ b»ng quan hÖ c«ng chóng PR/ §inh C«ng TiÕn b.s. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0368/ VCPHITDONG / Mfn: 83013

Tõ kho¸ : Marketing; TiÕp thÞ; NghÒ PR;

Quan hÖ c«ng chóng; TiÕn tr×nh tiÕp thÞ


T×nh h×nh kinh tÕ-x· héi th¸ng 8 vµ 8 th¸ng n¨m 2001. - H. : [k.nxb.], 2001 . - 22 tr.

Ký hiÖu kho : TK 220/ VKINHTEVN / Mfn: 82696

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸: nh÷ng biÕn ®æi lín trong ®êi sèng chÝnh trÞ quèc tÕ vµ v¨n ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2006 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VB 1934/ VKINHTEVN / Mfn: 82701

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; T¸c ®éng toµn cÇu ho¸; BiÕn ®æi x· héi;

BiÕn ®æi chÝnh trÞ; BiÕn ®æi v¨n ho¸; ThÕ giíi


T«n gi¸o Mü ®­¬ng ®¹i/ L­u Bµnh; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - H. : T«n gi¸o; Tõ ®iÓn B¸ch khoa: , 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47540, Vb 47541/ VTTKHXH / Mfn: 83228

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Quan niÖm t«n gi¸o;

§¹o Kit«; §¹o Tin lµnh; C«ng gi¸o R«ma;

ChÝnh thèng gi¸o; Gi¸o ph¸i míi; Mü
Tæng quan c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ chÊt l­îng d©n sè ViÖt Nam ®Õn n¨m 2006/ ñy ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0425/ VCPHITDONG / Mfn: 83047

Tõ kho¸ : D©n sè; ChÊt l­îng d©n sè; ChÊt l­îng con ng­êi;

KÕt qu¶ nghiªn cøu; Sè liÖu ®iÒu tra; ViÖt Nam


Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam = Reviewing the poverty impact of regional economic integration in the greater Mekong sub-region / Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0426, VL 0427/ VCPHITDONG / Mfn: 83048

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Ho¹t ®éng kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

T¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo; Tæng quan;

Vïng s«ng Mª K«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam
TruyÒn th«ng ®¹i chóng vµ ph¸t triÓn x· héi/ Lª Thanh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008- 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2305/ VMOITRUONG / Mfn: 82911

Tõ kho¸ : X· héi; TruyÒn th«ng ®¹i chóng; Th«ng tin ®¹i chóng;

Qu¶n lý x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; PR; Quan hÖ c«ng chóng


Tõ gãc ®é ®ãng gãp cña c¸c ngµnh kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh t¨ng tr­ëng n¨ng suÊt lao ®éng ViÖt Nam 16 n¨m (1991-2006) / §inh V¨n ¢n, NguyÔn ThÞ TuÖ Anh ch.b.; Bïi ThÞ Ph­¬ng Liªn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 124 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0451/ VCPHITDONG / Mfn: 83063

Tõ kho¸ : C¬ cÊu kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh; C«ng nghiÖp ho¸;

N¨ng suÊt lao ®éng; T¨ng tr­ëng n¨ng suÊt lao ®éng;

Gi¶i ph¸p; 1991-2006; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ kÕ ho¹ch ®Õn hµnh ®éng - H­íng ®Õn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: B¸o c¸o quan hÖ ®èi t¸c 2006 . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 132 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1270/ VKINHTEVN / Mfn: 82713

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Môc tiªu ph¸t triÓn; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Vai trß cña ph¸p luËt trong ®êi sèng x· héi: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh §oan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2304/ VMOITRUONG / Mfn: 82910

Tõ kho¸ : X· héi häc ph¸p luËt; §êi sèng x· h«i;

Vai trß ph¸p luËt; ViÖt Nam


VÊn ®Ò tam n«ng ë Trung Quèc: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2307/ VMOITRUONG / Mfn: 82913

Tõ kho¸ : Tam n«ng; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

N«ng d©n; Trung Quèc


ViÖt Nam sau mét n¨m gia nhËp WTO - T¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm: S¸ch tham kh¶o / Jean - Pierre Cling, StÐphane LagrÐe, Mireille Razafindrakoto, Francois Roubaud b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47488, Vb 47489/ VTTKHXH / Mfn: 83202

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; Gia nhËp WTO; T¨ng tr­ëng;

ViÖc lµm; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam
ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 16/01/10
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương