SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích23.74 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:1211/STP-BTTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

V/v một số vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng
Kính gửi: Các tổ chức hành nghề công chứng


Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố cơ bản đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên, vẫn một số tổ chức hành nghề công chứng chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật có liên quan, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động công chứng trên địa bàn Thành phố. Để đảm bảo hoạt động công chứng ngày càng ổn định và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc một số vấn đề sau:

1. Chấp hành nghiêm túc quy định về chế độ làm việc, quy định về trụ sở làm việc, quy định về treo biển hiệu, quảng cáo và quy định về thu phí công chứng, thù lao công chứng

a) Về chế độ làm việc:

Theo quy định của Khoản 2, Điều 32 Luật Công chứng thì các tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn có một số tổ chức hành nghề công chứng thực hiện không nghiêm túc quy định nêu trên. Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng chấp hành nghiêm túc quy định về giờ giấc làm việc theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 Luật Công chứng.b) Về trụ sở làm việc:

Thời gian qua, xuất hiện tình trạng tổ chức hành nghề công chứng mở thêm văn phòng giao dịch, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở và tiếp nhận hồ sơ, thực hiện công chứng tại những địa điểm này. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 12 Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng) thì công chứng viên không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.

Do đó, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động đúng địa điểm đã đăng ký. Các trường hợp công chứng ngoài trụ sở phải thực hiện đúng quy định pháp luật.

c) Về việc treo biển hiệu, quảng cáo:

Hiện nay, nhiều tổ chức hành nghề công chứng có các hình thức quảng bá cho tổ chức của mình chưa phù hợp với quy định pháp luật (như quảng bá cho việc công chứng ngoài trụ sở trong mọi trường hợp, giảm phí công chứng, giảm thù lao công chứng đã được niêm yết, treo bảng quảng cáo ở nhiều nơi…).

Theo Điều 12 của Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP) thì công chứng viên không được tiến hành bất kỳ hành vi quảng cáo bản thân và tổ chức hành nghề công chứng của mình dưới mọi hình thức không đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp đề nghị khi thực hiện việc quảng cáo, các tổ chức hành nghề công chứng cần tuân thủ theo các quy định chung của pháp luật về quảng cáo. Đồng thời, các tổ chức hành nghề công chứng chỉ được thông tin về tổ chức mình, không được đưa các thông tin không đúng sự thật, trái pháp luật, không được quảng cáo cho các tổ chức khác (ví dụ như tổ chức hành nghề luật sư, thừa phát lại…).d) Thu phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác:

Thông qua công tác quản lý nhà nước, Sở Tư pháp nhận thấy vẫn còn tình trạng tổ chức hành nghề công chứng thực hiện không đúng quy định liên quan đến việc thu phí công chứng và thù lao công chứng dẫn đến phản ứng của người dân và các cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến việc thu phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định.

2. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê cơ sở

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp thay thế cho Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp. Theo quy định của Thông tư 20/2013/TT-BTP thì các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Tư pháp như sau:a) Về thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo định kỳ 6 tháng được gửi trước ngày 08 tháng 5 hàng năm.

- Báo cáo định kỳ hàng năm lần 1 được gửi trước ngày 08 tháng 11 hàng năm.

- Báo cáo năm định kỳ chính thức được gửi trước ngày 20 tháng 01 năm sau.b) Mốc thời gian báo cáo (thời điểm lấy số liệu):

- Báo cáo định kỳ 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính.

Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 4 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế); số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm.

- Báo cáo năm lần một: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính;

Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 10 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế); số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;

- Báo cáo năm chính thức: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế).c) Hình thức báo cáo:

Thực hiện bằng hình thức văn bản hoặc bằng văn bản điện tử:

- Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo; được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

- Báo cáo bằng văn bản điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử. Hộp thư điện tử nhận báo cáo của Sở Tư pháp là: stphcm@vnn.vn.d) Mẫu báo cáo:

Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện báo cáo theo biểu số 32a/BTP/BTTP/CC ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến lĩnh vực công chứng, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng nghiêm túc thực hiện.

(kèm theo biểu số 32a/BTP/BTTP/CC ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013)


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BTTP/Qt.

(D:\01.Congchung,chungthuc\2014\CVbaocao)
GIÁM ĐỐC

Ung Thị Xuân Hương: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-4
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 809/stp-bttp v/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1719/stp-kstt v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1080 /stp-bttp về việc thực hiện chế độ báo cáo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1110 /stp-bttp v/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (msd). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập-Tự do-Hạnh phúc
2014-4 -> Biểu số: 30a/btp/bttp/lstn
2014-4 -> Biểu số: 31a/btp/bttp/lsnn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương