SỞ TƯ pháp số: 1080 /stp-bttp về việc thực hiện chế độ báo cáo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.6 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 1080 /STP-BTTP

Về việc thực hiện chế độ báo cáo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2014Kính gửi:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố;

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện.Theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Tư pháp như sau:

  1. Về thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo định kỳ 6 tháng được gửi trước ngày 08 tháng 5 hàng năm.

- Báo cáo định kỳ hàng năm lần 1 được gửi trước ngày 08 tháng 11 hàng năm.

- Báo cáo năm định kỳ chính thức được gửi trước ngày 20 tháng 01 năm sau.


  1. Mốc thời gian báo cáo (thời điểm lấy số liệu):

- Báo cáo định kỳ 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính.

Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 4 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế); số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm.

- Báo cáo năm lần một: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính;

Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 10 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế); số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;

- Báo cáo năm chính thức: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế).


  1. Hình thức báo cáo:

Thực hiện bằng hình thức văn bản hoặc bằng văn bản điện tử:

- Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo; được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

- Báo cáo bằng văn bản điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử. Hộp thư điện tử nhận báo cáo của Sở Tư pháp là: stphcm@vnn.vn.

4. Mẫu báo cáo: Biểu số 28b/BTP/ĐKQGGDBĐ ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

Do đó, Sở Tư pháp đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện lưu ý thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP nêu trên.(Đính kèm Biểu số 28b/BTP/ĐKQGGDBĐ)./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện;- Lưu: VT, BTTP/Nh.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)


Lê Thị Bình Minh
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-4
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 809/stp-bttp v/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1719/stp-kstt v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1110 /stp-bttp v/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (msd). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập-Tự do-Hạnh phúc
2014-4 -> Biểu số: 30a/btp/bttp/lstn
2014-4 -> Biểu số: 31a/btp/bttp/lsnn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương