Biểu số: 31a/btp/bttp/lsnntải về 19.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích19.1 Kb.

Biểu số: 31a/BTP/BTTP/LSNN

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI

TẠI VIỆT NAM

(6 tháng, năm)
Kỳ báo cáo:............

(Từ ngày......tháng......năm......

đến ngày.......tháng.......năm......)

Đơn vị báo cáo:

Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài, Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam ………..


Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp ….


Số LSNN làm việc tại CN,CTL

(Người)

Số LSVN làm việc tại CN, CTL

(Người)

Số nhân viên làm việc tại CN, CTL

(Người)

Số người tập sự tại CN, CTL

(Người)

Số việc tư vấn pháp luật (TVPL)

(Việc)

Doanh thu

(Nghìn đồng)

Tổng số

Trong đó: Nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)* Ghi chú: Tổng số ước tính hai tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 5: ………………………; Cột 6: ………………………; Cột 7: ………………………

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày tháng năm

TRƯỞNG CHI NHÁNH/

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 31a/BTP/BTTP/LSNN

Tình hình tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình tổ chức và hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong kỳ báo cáo.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài là đơn vị phụ thuộc vào tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

- Công ty luật nước ngoài là công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

- Chi nhánh của công ty luật nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của công ty luật nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

- Luật sư nước ngoài làm việc tại chi nhánh, công ty luật nước ngoài là những luật sư nước ngoài làm việc cho một chi nhánh hoặc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

- Luật sư Việt Nam làm việc tại chi nhánh, công ty luật nước ngoài là luật sư đã được Đoàn luật sư địa phương ra Quyết định ra nhập Đoàn luật sư, được Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư (Điều 20 Luật Luật sư) thực tế làm việc chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

- Doanh thu của TCHNLS là tổng số tiền thu được của TCHNLS (theo Luật Doanh nghiệp).

- Số tiền nộp thuế của TCHNLS là số tiền thuế mà TCHNLS phải nộp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.2. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu và hồ sơ vụ việc thực hiện của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-4 -> Botro
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1719/stp-kstt v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1080 /stp-bttp về việc thực hiện chế độ báo cáo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1110 /stp-bttp v/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (msd). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Botro -> Biểu số: 30a/btp/bttp/lstn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương