SỞ TƯ pháp số: 1110 /stp-bttp v/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (msd). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.15 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 1110 /STP-BTTP

V/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố

Ngày 13 tháng 02 năm 2014, Sở Tư pháp Thành phố nhận được Công văn số 252/TGPL-NV2 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố liên quan đến hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) về việc “Thúc đẩy thực hiện quyền có giấy tờ tùy thân cho trẻ em/ thanh thiếu niên đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh”. Về nội dung này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 thì một trong những đối tượng được trợ giúp pháp lý là: “…trẻ em không nơi nương tựa…”. Bên cạnh đó, Khoản 8 Điều 34 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý thì một trong những lĩnh vực trợ giúp pháp lý là: “Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Căn cứ quy định pháp luật liên quan đến đối tượng được trợ giúp pháp lý, cũng như lĩnh vực trợ giúp pháp lý nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện quyền có giấy tờ tùy thân cho trẻ em, thanh thiếu niên đường phố phù hợp với đối tượng, lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

Mặc dù, quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với trợ giúp pháp lý không quy định cụ thể về việc phối hợp trong việc thực hiện dự án như trên, nhưng các hoạt động này phù hợp với các nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố. Do vậy, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố có thể căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm mình để thực hiện các hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý phù hợp với quy định pháp luật. Trong quá trình phối hợp thực hiện, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố cần nghiên cứu, xem xét việc thực hiện trình tự, thủ tục phối hợp, cũng như xác định cơ chế tài chính phù hợp quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp về việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, BTTP/Tu.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Phước Tài: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-4
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 809/stp-bttp v/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1719/stp-kstt v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1080 /stp-bttp về việc thực hiện chế độ báo cáo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập-Tự do-Hạnh phúc
2014-4 -> Biểu số: 30a/btp/bttp/lstn
2014-4 -> Biểu số: 31a/btp/bttp/lsnn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương